Saltar al contingut principal

Conveni 009/2018

ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ D'11 DE JUNY DE 2015 ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT LA SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA DEL DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT (ACTUALMENT DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT), I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA DISPOSICIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE LES UNIVERSITATS

D'una banda, en nom i representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el senyor Arcadi Navarro i Cuartiellas, secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement, nomenat pel Decret 100/2016, de 19 de gener, en exercici de la delegació conferida per l'article 3.2 de la Resolució EMC/1456/2016, de 8 de juny.

D'altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), amb CIF Q-5850015-H i domicili a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona, en nom i representació d'aquest organisme segons nomenament efectuat d'acord amb el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d'obrar, acorden subscriure aquesta addenda i

MANIFESTEN

1. Que l'11 de juny de 2015 l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca (en endavant SUR) del Departament d'Empresa i Coneixement, i l'Idescat van signar un conveni de col·laboració consistent en la cessió d'informació de la SUR a l'Idescat relativa als alumnes universitaris matriculats a Catalunya, continguda en el fitxer UNEIX de la SUR, i també en la disposició de dades agregades dels alumnes universitaris matriculats a Catalunya, classificats segons lloc de residència i lloc d'estudi, amb la finalitat d'elaborar estadístiques oficials i també per a finalitats científiques.

2. Que les parts han detectat la necessitat d'ampliar els camps d'informació inicialment previstos en la cessió de dades incorporant-hi dos àmbits: el doctorat i la mobilitat d'estudiants, i que per tant valoren la conveniència de modificar el conveni en l'apartat relatiu a la cessió d'informació de la SUR a l'Idescat per poder ampliar el contingut de la cessió.

En virtut del que s'ha exposat, ambdues parts es reconeixen la competència suficient per intervenir en aquest acte i signen la present addenda de modificació del conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Modificació de la clàusula segona del conveni

Es modifica l'apartat primer del pacte segon del conveni d'11 de juny de 2015 a l'efecte d'afegir-hi els annexos 4 (fitxer de doctorat) i 5 (fitxer de mobilitat d'alumnes que marxen), amb la redacció que segueix:

"Segon.- Contingut i desplegament de la col·laboració

La cessió d'informació de la SUR a l'Idescat, en desplegament del conveni es concreta en les següents operacions:

1. Cessió del Registre d'alumnes universitaris matriculats procedents de la base d'UNEIX

La SUR lliurarà a l'Idescat un fitxer amb les dades dels alumnes matriculats a cada curs, acreditats al fitxer UNEIX, en el tall oficial al final del període de matriculació i quan el fitxer es doni per definitiu. També cedirà la relació de centres on s'imparteix docència.

En els annexos 1, 2, 4 i 5 d'aquest conveni hi consta la informació descriptiva de les dades que seran objecte de cessió."

Segona. Modificació del pacte vuitè del conveni

Es modifica el pacte vuitè del conveni, relatiu a la vigència, de manera que el conveni passa de tenir vigència indefinida a una durada determinada.

El present conveni serà vigent fins a quatre anys com a màxim des de la signatura d'aquesta addenda, tret de denúncia expressa de qualsevol de les parts, que s'haurà de comunicar amb una antelació de dos mesos. Els signataris del conveni en podran acordar la pròrroga per escrit per un període de quatre anys addicionals.

Tercera. Vinculació de l'addenda al conveni

La present addenda forma part integrant del conveni que modifica.

I com a prova de conformitat, les parts signen la present addenda per duplicat en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

Secretari d'Universitats i Recerca (p. d. Resolució EMC/1456/2016, de 8 de juny, DOGC de 15.6.2016)
Arcadi Navarro i Cuartiellas
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló

Fitxer de doctorat (annex 4)

Codi universitat

Codi programa doctorat

Curs acadèmic

NIF o passaport

NIF o passaport ampliat

Any d'inici

Nom i cognoms (si està disponible)

Any de naixement

Sexe

Codi municipi de naixement

Codi província de naixement

Codi país de naixement

Codi nacionalitat

Codi universitat de procedència

Codi país de la universitat de procedència

Període de formació

Drets tutoria tesi

Lectura i superació de la tesi

Idioma de redacció de la tesi

Idioma de redacció de la tesi

Idioma de redacció de la tesi

Qualificació tesi

Campus

Centre integrat

Menció

Identificador d'alumne de la universitat

Dedicació estudiant

Doctorat industrial

Trasllat

Fitxer de mobilitat d'alumnes que marxen (annex 5):

Codi universitat

Curs acadèmic

NIF o passaport de l'alumne

Codi universitat destí

Nom i cognoms (si està disponible)

Codi programa mobilitat

Codi subprograma mobilitat

Codi tipus estada

Codi estudi

Beca

Codi tipus beca

Sexe

Any de naixement

Data inici estada programa

Data fi estada programa

NIF o passaport de l'alumne (ampliat)

Identificador d'alumne de la universitat