Saltar al contingut principal

Conveni 010/2019

CONVENI ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I EL CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS PER A L'ELABORACIÓ DE LES PROJECCIONS DE POBLACIÓ MUNICIPALS

D'una part, el senyor Xavier Cuadras Morató, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons el nomenament efectuat pel Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I de l'altra, el senyor Albert Esteve Palós, director del Centre d'Estudis Demogràfics (en endavant, CED), amb CIF Q5855973C i domiciliat a l'Edifici E2, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (08193 Bellaterra), en nom i representació d'aquest organisme segons les facultats que li atribueix l'article 6.2 dels Estatuts del consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol.

MANIFESTEN

Que l'Idescat és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Que l'Idescat, de conformitat amb les funcions que li atribueixen l'article 10 de l'esmentada Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, i l'article 2 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, té interès a col·laborar amb el CED amb actuacions de recerca i d'aprofitament de dades de població i amb actuacions de formació estadística en matèria demogràfica.

Que el CED, consorci constituït per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 1985, és una entitat jurídica pròpia especialitzada, entre d'altres, en la recerca i la docència en matèria de demografia, finalitats que li confereix l'article 1.1 dels Estatuts del consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol, i que considera d'interès poder disposar d'un fons comú de dades demogràfiques de Catalunya, amb el desplegament i detall dels diferents àmbits territorials.

I, posades d'acord ambdues parts per actuar conjuntament, estableixen el present conveni subjecte a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

L'objecte del conveni és establir els acords tècnics i pressupostaris entre l'Idescat i el CED per tal de desenvolupar les Projeccions de població municipals (base 2018), segons les hipòtesis i criteris indicats per l'Idescat. Les projeccions de població municipals (base 2018) són una actuació estadística recollida en el Programa anual d'actuació estadística 2019 que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

A continuació s'exposen les característiques dels treballs objecte d'aquest conveni:

1.1 Marc general

Executar les projeccions de població municipals per sexe, edat i territori, amb detall municipal fins al 2038, a partir dels resultats comarcals dels tres escenaris de les projeccions de població base 2018 de l'Idescat i de les hipòtesis i criteris indicats per l'Idescat. Implementar els càlculs amb el llenguatge R. Elaborar el pla de tabulació i analitzar els resultats de les projeccions municipals.

1.2 Població municipal 2018

Construir poblacions municipals 2018 coherents amb les xifres de les estimacions de població de les comarques. Aquesta fase comprèn les tasques següents:

 • Elaborar estimacions de població per sexe i edat simple per a tots els municipis de Catalunya partint de la informació del Cens de població 2011 i emprant la mateixa metodologia de les estimacions de població comarcal.
 • Analitzar i validar els resultats, especialment l'evolució d'algunes cohorts en municipis de petita grandària.
 • Aplicar els procediments necessaris de control i ajustament a les estimacions comarcals per sexe i edat.

1.3 Hipòtesis de projecció

Desenvolupar els càlculs per descriure i modelitzar la fecunditat, la mortalitat i la migració recents dels municipis de Catalunya de cara a la seva projecció per sexe, edat i territori. Aquesta fase ha de permetre:

 • Estimar els diferencials de fecunditat històrics per municipis respecte als valors comarcals.
 • Crear plantilles de migracions per sexe, edat, lloc d'origen i lloc de destinació que permetin descriure l'històric de migracions en l'àmbit de les comarques i els municipis.

1.4 Projecció

Executar la projecció de població per sexe i edat en l'horitzó 2038 per a tots els municipis de Catalunya amb l'aplicació del model multiregional. Implementar els càlculs amb el llenguatge R. Aquesta fase comprèn les tasques següents:

 • Proposar hipòtesis de projecció per als municipis (diferencials de fecunditat, diferencials de migració). Establir la desagregació per sexe i edat i els períodes de referència.
 • Executar la projecció de tots els municipis segons els criteris acordats amb l'Idescat. Obtenció de la població projectada cada any per sexe i edat. En una primera fase, projectar els municipis més grans de 2.000 habitants, així com les agregacions comarcals dels municipis menors de 2.000 habitants. En una segona fase, projectar els municipis menors de 2.000 habitants.
 • Avaluar les poblacions projectades en els municipis en relació amb els valors del darrer decenni i els creixements projectats per a les comarques.

1.5 Difusió

Proposar i elaborar les taules i documents corresponents a l'anàlisi i difusió dels resultats. Aquesta fase comprèn les tasques següents:

 • Proposar i elaborar el pla de tabulació, un cop acordat amb l'Idescat. El pla de tabulació ha d'incloure taules de població i d'esdeveniments a difondre, amb el format requerit per l'equip de l'Idescat. S'hi inclouran taules dinàmiques d'Excel a partir dels fitxers de sortida del programa de projecció. El pla de tabulació tindrà en compte el llindar de població municipal.
 • Proposar i elaborar taules i gràfics per analitzar i explicar els resultats.
 • Redactar un document d'anàlisi de resultats.

Es proposa establir un calendari de reunions periòdiques a la seu de l'Idescat per seguir el desenvolupament dels treballs.

Segona. Normativa reguladora

Les actuacions de recerca queden incloses en l'àmbit de les finalitats del CED, recollides a l'article 1.1 del Decret 207/1985, de 5 de juliol, de constitució del consorci Centre d'Estudis Demogràfics.

Tercera. Obligacions de les parts

3.1 Obligacions de l'Idescat

L'Idescat es compromet a analitzar i definir amb el CED el detall territorial de les hipòtesis de projecció a escala dels municipis; en particular, les hipòtesis de fecunditat, mortalitat, migració amb la resta d'Espanya i l'estranger i migració interna entre els municipis, degudament desagregades per sexe i edat per als tres escenaris de projecció.

L'Idescat es compromet a analitzar els resultats de la projecció inicial de la població dels municipis segons les hipòtesis esmentades anteriorment, a comentar amb el CED els resultats i a proposar al CED els canvis pertinents en les hipòtesis. El CED executarà la versió definitiva de la projecció dels tres escenaris (baix, mitjà i alt) per als municipis.

3.2 Obligacions del CED

El CED es compromet a l'execució del treball de recerca objecte del conveni, per la qual cosa aportarà els recursos humans, mitjançant el seu equip d'investigadors, i els recursos materials del centre necessaris per dur-lo a terme, així com el lliurament dels codis en llenguatge R emprats en les diferents tasques objecte d'aquest conveni.

El CED es compromet a executar les tasques d'aquest conveni d'acord amb un calendari pactat amb l'Idescat.

El CED es compromet a proporcionar a l'Idescat els resultats objecte d'aquest conveni de forma esglaonada, a mesura que s'executi cada una de les fases. El calendari d'execució de les tasques incloses en la clàusula primera d'aquest conveni serà, com a màxim:

 • Població municipal 2018: no més tard del 31 de maig de 2019.
 • Projecció: no més tard del 31 de juliol de 2019.
 • Pla de tabulació: no més tard del 15 de setembre de 2019.
 • Document d'anàlisi de resultats: no més tard del 30 de setembre de 2019.

Quarta. Cost, finançament i pagament

Per a l'execució correcta del treball, el CED hi dedicarà 543 hores del temps de treball de l'equip format pel cap de la investigació i el responsable tècnic.

CONCEPTE PREU HORA (*) TOTAL HORES TOTAL
Cap de la investigació 75 € 314 hores 23.550 €
Responsable tècnic 50 € 229 hores 11.450 €
(*) Tarifes aprovades pel Consell de Govern del CED de 22 de maig de 2017.

Finançament

L'Idescat farà una aportació al CED de 35.000 euros per a l'execució d'aquests treballs amb càrrec a la partida D/227001303/5831/0000.

Pagament

L'Idescat farà efectiu el 50% d'aquest import a la signatura d'aquest conveni, a fi que es puguin dur a terme efectivament els treballs que en són objecte en els terminis previstos.

La resta de l'import es farà efectiva amb la liquidació final de les despeses i el lliurament dels resultats, i haurà de ser certificat per l'òrgan competent de l'Idescat.

Cinquena. Comissió de Seguiment

Es crearà una Comissió de Seguiment que vetllarà pel correcte desenvolupament i execució de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió estarà formada per les persones designades per les parts que es detallen:

 • Per part de l'Idescat: la responsable de l'Àrea de Població i Territori.
 • Per part del CED: l'investigador de plantilla responsable del projecte.

La Comissió de Seguiment tindrà la facultat de resoldre de mutu acord totes les incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència del conveni.

Així mateix, el CED comunicarà a l'Idescat el personal investigador que s'assignarà a les activitats derivades del compliment d'aquest conveni.

Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit a l'altra part. La comunicació es podrà fer per mitjans electrònics.

Sisena. Propietat dels resultats

L'Idescat i el CED són els titulars dels treballs objecte d'aquest conveni: Projeccions de població municipals per sexe, edat i territori, amb detall municipal fins al 2038. L'Idescat es reserva la difusió pública dels resultats en els formats i pels procediments que determini.

Setena. Interpretació i compliment

L'Idescat i el CED es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia i de subjecció al secret estadístic, a fi que l'objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es resoldran per acord d'ambdues parts, i si aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre's a mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció que pertoqui.

Vuitena. Causes d'extinció

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que en constitueixen l'objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

 • a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se'n acordat la pròrroga.
 • b) L'acord del signants.
 • c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.

  Qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal que compleixi en un determinat termini les obligacions o compromisos que considera incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, i també a les altres parts signants. Si, transcorregut el termini indicat en el requeriment, persistís l'incompliment, la part que va fer el requeriment notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni.

 • d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
 • f) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.

Novena. Vigència

La vigència del conveni s'inicia en la data de la seva signatura i finalitza el 10 de desembre de 2019. El CED haurà d'haver lliurat els treballs objecte d'aquest conveni segons el calendari de lliurament de la clàusula tercera.

Desena. Règim jurídic

El present conveni té naturalesa administrativa i, d'acord amb el que estableix l'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, queda exclòs del seu àmbit d'aplicació.

Aquest conveni es regeix pel que estableixen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I, com a prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni.

Xavier Cuadras Morató
Director de l'Idescat
Albert Esteve Palós
Director del CED