Saltar al contingut principal

Conveni 011/2015

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER A LA RECERCA DEMOGRÀFICA ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT) I EL CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS (UAB)

Barcelona, 9 de juny del 2015

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant, Idescat), amb CIF Q5850015H, en nom i representació d'aquest organisme, nomenat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I de l'altra, el senyor Albert Esteve Palós, director del Centre d'Estudis Demogràfics (d'ara endavant, CED), amb CIF Q5855973C, i domiciliat a l'Edifici E2, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, en nom i representació d'aquest organisme, segons les facultats que li atribueix l'article 6.2 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol.

MANIFESTEN

Que l'Idescat és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Coneixement, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Que l'Idescat, de conformitat amb les funcions que li atribueix l'article 10 de la Llei 23/1998 esmentada, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i l'article 2 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, té interès a col·laborar amb el CED amb actuacions de recerca i d'aprofitament de dades de població i amb actuacions de formació estadística en matèria demogràfica.

Que el CED, consorci constituït per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 1985, és una entitat jurídica pròpia especialitzada, entre d'altres, en la recerca i la docència en matèria de demografia, finalitats que li confereix l'article 1.1 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol, i que considera d'interès poder disposar d'un fons comú de dades demogràfiques de Catalunya, amb el desplegament i detall dels diferents àmbits territorials.

Que en data 28 de febrer de 2001 es va signar un conveni marc de col·laboració entre l'Idescat i el CED amb la finalitat de col·laborar i intercanviar informació en l'àmbit demogràfic, la qual cosa es duu a terme per mitjà de convenis específics.

I, posades d'acord ambdues parts per actuar conjuntament, estableixen aquest conveni subjecte a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del conveni és establir els acords tècnics i pressupostaris entre l'Idescat i el CED per tal de generar les Projeccions de llars i les Projeccions de la població activa de Catalunya a partir de les Projeccions de població per sexe i edat (base 2013). Les Projeccions demogràfiques són una activitat estadística recollida en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 (actualment prorrogada) i als programes anuals d'actuació estadística (PAAE) que la desenvolupen.

A continuació s'exposen les característiques de les projeccions objecte d'aquest conveni.

1. Projeccions de llars

La primera fase d'aquest treball consisteix en una avaluació de les metodologies de projecció de llars, a partir de l'anàlisi dels resultats obtinguts amb els diferents mètodes (propensions i taxes de persones principals) en l'àmbit de Catalunya, d'Espanya i de la Unió Europea, amb especial atenció als resultats per a Catalunya en exercicis recents i passats.

A partir dels resultats d'aquesta avaluació, s'establiran la metodologia, les variables que s'han de projectar (així com la grandària de la llar i altres variables, si escau), els horitzons temporals i les fonts per a l'obtenció de les projeccions de llars de Catalunya.

La metodologia ha d'incloure el mètode d'obtenció dels resultats desagregats territorialment per comarques, municipi de Barcelona, àmbits del Pla territorial i províncies.

El tractament de la incertesa ha d'incloure la formulació d'hipòtesis alternatives sobre l'evolució de les variables lligades a la llar, amb el càlcul de les taxes de persona principal o de propensions segons es determini en la metodologia. Si escau, s'utilitzaran altres eines metodològiques per al tractament de la incertesa, alternatives o complementàries a la formulació d'escenaris.

S'executarà la projecció de llars a partir de la combinació de les hipòtesis d'evolució de les llars (taxes de persones principals o propensions) amb els escenaris de població derivats de les Projeccions de població per sexe i edat (base 2013). S'obtindran els resultats territorials (comarques, municipi de Barcelona, àmbits del Pla territorial i províncies) en els horitzons i per a les variables determinades, d'acord amb la metodologia establerta.

S'analitzaran els resultats obtinguts i es calcularan els indicadors necessaris per a l'avaluació. Es proposarà un pla de tabulació i es dissenyarà una proposta de document que presenti la metodologia i els principals resultats de la projecció de llars.

2. Projeccions de població activa

La metodologia de projecció de la població activa correspon a la publicada per l'Idescat en la projecció de població activa (base 2008), amb les adaptacions i actualitzacions necessàries acordades amb l'Idescat.

Les taxes d'activitat segons tres escenaris corresponen al treball efectuat pel CED a partir del conveni signat amb l'Idescat l'any 2014.

S'executarà el càlcul de la població activa de Catalunya en l'horitzó 2051, a partir de la combinació de les hipòtesis d'evolució de les taxes d'activitat per sexe i edat quinquennal, amb els escenaris de població derivats de les Projeccions de població per sexe i edat (base 2013). S'obtindran els resultats territorials (comarques, municipi de Barcelona, àmbits del Pla territorial i províncies) fins al 2026 i els resultats per a les variables sexe i edat. Es calcularan les taxes i els indicadors per a la població de 16 anys i més i per als diferents grups de sexe i edat.

S'analitzaran els resultats obtinguts, es proposarà un pla de tabulació i es dissenyarà una proposta de document que presenti la metodologia i els principals resultats de la projecció de població activa.

Es proposa establir un calendari de reunions periòdiques a la seu de l'Idescat per al seguiment del desenvolupament dels treballs.

Segona. Normativa reguladora

Les actuacions de recerca queden incloses en l'àmbit de les finalitats del CED, que recull l'article 1.1 del Decret 207/1985, de 5 de juliol, de constitució del Consorci Centre d'Estudis Demogràfics.

És d'aplicació en aquest conveni el que regula el capítol II (Convenis de col·laboració) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Obligacions de les parts

1. Obligacions de l'Idescat

L'Idescat es compromet a proporcionar al CED l'explotació dels fitxers de la font censal i, si escau, de les altres fonts que es puguin utilitzar, com l'Enquesta de població activa (EPA), l'Enquesta contínua de llars (ECLL) i el Registre de població, tabulacions que el CED utilitzarà per a les finalitats acordades que són objecte d'aquest conveni.

2. Obligacions del CED

El CED es compromet a l'execució del treball de recerca objecte del conveni, per la qual cosa aportarà els recursos humans, mitjançant el seu equip d'investigadors, i els recursos materials del centre necessaris per dur-los a terme.

El CED es compromet a executar les tasques d'aquest conveni d'acord amb un calendari pactat amb l'Idescat.

El CED es compromet a proporcionar a l'Idescat els resultats objecte d'aquest conveni de forma esglaonada, a mesura que s'executi cadascuna de les fases. El calendari d'execució de les tasques incloses en la clàusula primera d'aquest conveni serà, com a màxim:

 • Projecció de taxes d'activitat territorials: juny del 2015
 • Població activa projectada: juliol del 2015
 • Proposta d'un pla de tabulació de la població activa: setembre del 2015
 • Metodologia de la projecció de llars: setembre del 2015
 • Projecció de les llars de Catalunya: octubre del 2015
 • Projecció de les llars territorial: novembre del 2015
 • Proposta d'un pla de tabulació de la projecció de llars: desembre del 2015

Quarta. Cost, finançament i pagament

Per a la correcta execució del treball, el Centre d'Estudis Demogràfics hi dedicarà el temps de treball de l'equip format per dos investigadors sèniors i un tècnic estadístic.

PREU HORA TOTAL HORES TOTAL
Investigador sènior 1 4050022.000
Investigador sènior 2 4025010.000
Tècnic estadístic 252005.000
TOTAL 1.07035.000

La durada prevista del treball (projeccions de llars i projeccions de població activa) de la clàusula primera del conveni és d'unes 1.070 hores, amb una dedicació del 30% (investigador sènior 1) i el 12% (investigador sènior 2 i tècnic estadístic) distribuïda en sis mesos per part de les tres persones que formen l'equip de treball.

Finançament:

L'Idescat farà una aportació al CED de 35.000 euros per a l'execució d'aquests treballs amb càrrec a la partida D/680000105/5831/0000.

Pagament:

El 50% d'aquest import el farà efectiu l'Idescat després de signar aquest conveni, a fi que es puguin dur a terme efectivament els treballs objecte d'aquest conveni en els terminis previstos.

La resta de l'import es farà efectiu amb la liquidació final de les despeses i el lliurament dels resultats i haurà de ser certificat per l'òrgan competent de l'Idescat.

Cinquena. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment que vetllarà pel desenvolupament i l'execució correctes de les clàusules del conveni. Estarà formada per les persones designades per les parts que es detallen:

 • Per part de l'Idescat: la responsable de l'Àrea de Població i Territori.
 • Per part del CED: l'investigador de plantilla responsable del projecte.

La comissió de seguiment tindrà la facultat de resoldre de mutu acord totes les incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència del conveni.

Així mateix, el CED comunicarà a l'Idescat el personal investigador que s'assignarà a les activitats derivades del compliment d'aquest conveni.

Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit a l'altra part. La comunicació es podrà fer per mitjans electrònics.

Sisena. Propietat dels resultats

L'Idescat és el titular dels resultats de les projeccions de llars (apartat 1 clàusula primera) i de les projeccions de població activa (apartat 2 clàusula primera) i els podrà utilitzar per a qualsevol activitat de la seva competència. L'Idescat es reserva la difusió pública dels resultats en els formats i pels procediments que determini.

Setena. Interpretació i compliment

L'Idescat i el CED es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia i de subjecció al secret estadístic, a fi que l'objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es resoldran per acord d'ambdues parts, i, si aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre's a mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció que pertoqui.

Vuitena. Causes d'extinció

Són causes d'extinció del conveni:

 • L'incompliment del seu objecte i de les obligacions establertes per qualsevol de les dues parts.
 • La denúncia d'una de les parts, feta per escrit a l'altra part amb una antelació de dos mesos.
 • Qualsevol altra de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.

Novena. Vigència

Aquest conveni serà vigent a partir de la data de signatura i finalitzarà el 10 de desembre de 2015. En la data esmentada, el CED haurà d'haver lliurat els treballs objecte d'aquest conveni.

Desena. Règim jurídic

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'aplicació de la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que disposa l'article 4.1.c. del text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). Així mateix, se subscriu de conformitat amb l'article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I com a prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per duplicat.

El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
El director del Centre d'Estudis Demogràfics
Albert Esteve Palós