Saltar al contingut principal

Conveni 012/2013

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A L'ELABORACIÓ DE L'ENQUESTA D'USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ, 2013

REUNITS

D'una part, l'honorable senyor Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'atribució conferida per l'article 12 k) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. i en virtut del seu nomenament pel Decret 166/2012, de 27 de desembre.

De l'altra, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

MANIFESTEN

Que la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, preveu en l'article 39.1 que el Govern de la Generalitat s'ha de dotar d'instruments de planificació lingüística general consistents en programes periodificats, per tal d'establir els objectius i les mesures més convenients en cada moment i avaluar-ne els resultats. L'elaboració dels instruments de planificació ha d'ésser concertada amb els diversos agents i col·lectius implicats, i s'han de tenir en compte els principis de participació, simplificació i eficàcia.

Que un d'aquests instruments consistent en un programa periodificat és l'Enquesta d'usos lingüístics de la població, de la qual s'han realitzat dues edicions anteriorment, el 2003 i el 2008. L'Enquesta d'usos lingüístics de la població és una estadística oficial sobre els usos que les persones residents a Catalunya fan de les diverses llengües presents en el territori. Pertoca, el 2013, la realització de la tercera edició d'aquesta Enquesta, amb l'objectiu de consolidar una estadística oficial pròpia del Sistema estadístic de Catalunya sobre les relacions entre llengua i societat a Catalunya, amb uns requeriments de qualitat exigents de la informació obtinguda. La continuïtat i edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població és, per tant, un instrument de primer ordre en el coneixement de la sociolingüística a Catalunya, del tot imprescindible per a l'orientació de la política lingüística del Govern.

Que el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat, estableix que correspon al Departament de Cultura la competència en matèria de política lingüística.

Que el Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, estableix que correspon a la Direcció General de Política Lingüística planificar les activitats d'informació, difusió, els estudis i les campanyes de política lingüística impulsades pel Departament, així com gestionar la informació referida al coneixement i l'ús de la llengua catalana, en els seus diversos àmbits, per tal que aquesta informació sigui útil al Govern per fixar i avaluar la seva política lingüística i, especialment, gestionar i mantenir un sistema d'indicadors lingüístics.

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant Idescat) és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Coneixement, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Que l'Idescat, de conformitat amb l'esmentada Llei 23/1998, estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal de disposar d'informació rellevant a les necessitats de la societat catalana, mitjançant el Pla estadístic de Catalunya vigent i els seus programes anuals d'actuació estadística.

Que la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, estableix com una activitat estadística associada a l'objectiu educació, cultura i lleure l'anomenada Estadística d'usos lingüístics de la població, en la qual es preveu la intervenció del Departament de Cultura i l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Que el Decret 169/2012, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2013 inclou l'actuació estadística 10 02 01 Enquesta d'usos lingüístics de la població, on estableix que els organismes responsables són el Departament de Cultura i l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Que l'article 24.2 de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular per mitjà de convenis i acords.

És per tot això que el Departament de Cultura i l'Idescat acorden subscriure aquest conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del conveni és regular la col·laboració entre ambdues institucions pel que fa als treballs necessaris per a la realització de la tercera edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població, 2013 (EULP2013): realització del treball de camp, tractaments estadístics i elaboració de la documentació necessària per a la difusió dels resultats sintètics.

Segona. Actuacions i obligacions de les parts

1. Per dur a terme aquest conveni, l'Idescat es compromet a:

 • a. Elaborar la proposta de projecte tècnic i organització del treball de camp, règim i criteris de substitució, així com el disseny i extracció de la mostra representativa, i realitzar els tractaments i acaraments amb altres fitxers necessaris.
 • b. Elaborar les aplicacions web necessàries del qüestionari en les tres versions lingüístiques i el control i la gestió del treball de camp, hostatjades en una pàgina web de l'Idescat, i habilitar els filtres i controls de validació i depuració automàtics en l'emplenament del qüestionari.
 • c. Elaborar la documentació necessària i els manuals d'instruccions per al personal enquestador, amb les normes d'actuació, la metodologia i els conceptes bàsics per portar a terme l'enquesta.
 • d. Col·laborar en el procés de selecció i de contractació d'empreses que es presentin al concurs per a la realització de les fases telefònica i presencial.
 • e. Trametre les cartes als informants titulars i realització de la fase CAWI de recollida de la informació, i habilitar una adreça de correu electrònic, amb el suport d'una línia 900 d'atenció telefònica gratuïta.
 • f. Realitzar els tractaments estadístics posteriors al treball de camp, producció dels resultats sintètics i obtenció del fitxer de microdades de l'EULP2013, per a la seva explotació i eventuals cessions.
 • g. Atendre les comandes específiques que se'n puguin derivar.

2. Per a dur a terme aquest conveni, el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, es compromet a:

 • a. Elaborar una proposta de nou qüestionari, versió 2013, que doni continuïtat a les variables recollides a les anteriors edicions.
 • b. Elaborar la versió occitana del qüestionari a l'aplicació web, així com en tota la documentació que ho requereixi.
 • c. Portar a terme les actuacions necessàries per realitzar les contractacions de la fase de recollida de la informació en les seves fases telefònica i presencial, així com en el suport a la fase de recollida per Internet.
 • d. Realitzar els contactes institucionals amb les autoritats lingüístiques en relació amb l'occità aranès, així com el seguiment de la fase de recollida de la informació a la Val d'Aran.
 • e. Informar, comunicar i recollir suggeriments i millores provinents dels usuaris de les enquestes d'usos lingüístics.

3. Per a dur a terme aquest conveni, ambdós organismes es comprometen a:

 • a. Acordar les grans línies del projecte tècnic i elaborar conjuntament la versió definitiva del qüestionari de l'EULP2013, així com les normes de validació internes del qüestionari.
 • b. Acordar els continguts i les normes gràfiques dels models de cartes que cal trametre a la població objecte de l'enquesta i que són signades per ambdós organismes.
 • c. Impartir els cursos formatius que siguin necessaris a l'equip d'enquestadors de l'empresa adjudicatària.
 • d. Realitzar coordinadament el seguiment i la supervisió presencial i a distància de les diferents fases de realització del treball de camp, de l'assignació d'incidències i del compliment de les normes de substitució.
 • e. Controlar el compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal.
 • f. Acordar el pla de tabulació dels resultats sintètics.
 • g. Acordar el pla de difusió i comunicació dels resultats sintètics.
 • h. Informar a les pàgines web respectives de la realització de l'enquesta i els seus objectius i fer-ne divulgació a la premsa i les publicacions que es considerin adients, per tal d'obtenir el màxim suport de la població i els professionals.
 • i. Difondre els resultats sintètics obtinguts, havent acordat les vies de difusió i comunicació dels resultats.

Tercera. Finançament

Les despeses que es puguin derivar de les actuacions previstes en el aquest conveni no generen costos addicionals ni donen lloc a contraprestacions financeres entre les parts signants, ja que les despeses que puguin haver-hi són assumides per cadascuna de les parts d'acord amb els recursos propis ja pressupostats.

Quarta. Termini d'execució

Els treballs citats en aquest conveni s'hauran de finalitzar abans del 31 de desembre del 2014.

Cinquena. Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment, que vetllarà pel correcte desenvolupament i l'execució de les clàusules del conveni. En formen part les persones designades que es detallen:

Per part del Departament de Cultura:

 • a) Marta Xirinachs i Codina, subdirectora general de Política Lingüística;
 • b) Anton Ferret i Baig, cap del Servei d'Informació, Difusió i Estudis de la Direcció General de Política Lingüística;
 • c) Joan Solé i Camardons, responsable d'estudis i indicadors de la Direcció General de Política Lingüística; i
 • d) Neus Rios i Calvet, responsable d'estadística del Departament de Cultura.

Per part de l'Idescat:

 • a) Cristina Rovira i Trepat, subdirectora general de Producció i Coordinació Estadística;
 • b) Marta Masats i Folgueras, responsable de l'Àrea de Producció d'Estadístiques Socials;
 • c) Clara Torras i Bozzo, responsable d'operacions estadístiques de Condicions de Vida de l'Àrea de Producció d'Estadístiques Socials; i
 • d) Eulàlia Oller i Freixa, responsable d'operacions estadístiques de Medi Ambient de l'Àrea de Producció d'Estadístiques Socials.

La comissió de seguiment té la facultat de resoldre de mutu acord totes les incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència del conveni. Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit a l'altra part. Aquesta comunicació es pot fer per mitjans electrònics.

Sisena. Propietat i difusió dels resultats

L'Idescat i el Departament de Cultura són els titulars dels drets sobre els resultats dels treballs objecte d'aquest conveni i els podran utilitzar per a qualsevol activitat de la seva competència.

L'Idescat i el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, poden difondre de mutu acord els resultats dels treballs objecte del conveni en els formats i pels procediments que determinin. En tots els casos, sempre es farà constar com a font l'expressió següent:

"Institut d'Estadística de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Enquesta d'usos lingüístics de la població, 2013."

D'altra banda, tota la informació que es derivi dels treballs conjunts en forma de resultats, sempre que no es digui expressament el contrari, estarà sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY NC ND), tipus "Reconeixement d'autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada", de manera que sempre se n'hagi de citar l'autoria i se'n permeti per endavant la còpia, la distribució i la comunicació pública, tret dels usos comercials i les obres derivades, per als quals caldrà demanar permís.

Setena. Confidencialitat de les dades individuals i secret estadístic

Les dades de caràcter personal contingudes en l'estudi dels projectes seran protegides d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En el cas de les dades sotmeses a secret estadístic, es regularan per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, i la resta de normativa d'aplicació.

Vuitena. Interpretació i compliment

L'Idescat i el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia, i de subjecció al secret estadístic, a fi que l'objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni es resoldran per acord d'ambdues parts, i, si aquest acord no fos possible, les parts es sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Novena. Vigència

Aquest conveni iniciarà la vigència en la data de la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2014.

Desena. Causes d'extinció

Són causes d'extinció del conveni:

 • a) L'incompliment de l'objecte i de les obligacions establertes per qualsevol de les dues parts.
 • b) La denúncia d'una de les parts, comunicada per escrit a l'altra part amb una antelació de dos mesos.
 • c) Qualsevol altra de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.

Onzena. Règim jurídic

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'aplicació de la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que disposa l'article 4.1.c. del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per duplicat.

El conseller de Cultura
Ferran Mascarell i Canalda
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló