Saltar al contingut principal

Conveni 012/2019

PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES

(Projecte formatiu derivat del Conveni de cooperació educativa 013/2018)

1. DADES DEL PROJECTE FORMATIU I DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES AL QUAL S'ANNEXA (les emplena la UB)

1.1 Número del projecte formatiu:

1.2 Data del projecte formatiu: 08/04/2019

1.3 Número del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu):

1.4 Data del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu): 14/09/2018

2. DADES DE LA UNIVERSITAT

2.1 Nom del centre on està matriculat l'estudiant: Facultat d'Economia i Empresa

2.2 Nom del tutor:

2.3 Telèfon de contacte del tutor: 934037151

2.4 Correu electrònic de contacte del tutor: tutorspractiques.fee@ub.edu

3. DADES DE L'EMPRESA O INSTITUCIÓ

3.1 Nom de l'empresa o institució: Institut d'Estadística de Catalunya

3.2 Nom del tutor: Maribel Garcia Gil

3.3 Telèfon de contacte del tutor: 935 573 053

3.4 Correu electrònic de contacte del tutor: mgarcia arrova idescat punt cat

4. DADES DE L'ESTUDIANT

4.1 Nom i cognoms:  

4.2 DNI, NIE, passaport...:  

4.3 Telèfon de contacte:  

4.4 Correu electrònic de contacte:  

5. DADES ACADÈMIQUES DE LES PRÀCTIQUES

5.1 Tipus d'ensenyament (grau, diplomatura, llicenciatura, màster universitari, màster propi, postgrau propi, etc.): Grau

5.2 Nom de l'ensenyament matriculat per l'estudiant: Estadística

5.3 Tipus de pràctiques (indiqueu si són curriculars o extracurriculars): Curriculars

5.4 Nom de la signatura, només en cas que siguin pràctiques curriculars: Pràctiques

5.5 Nombre de crèdits ECTS, només en cas que siguin pràctiques curriculars: 6

6. DADES DEL PROJECTE FORMATIU

6.1 Nombre total d'hores de pràctiques: 300

6.2 Nombre d'hores per dia: 5

6.3 Horari: 08:00–13:00

6.4 Període: de 15/04/2019 – 12/07/2019

6.5 Adreça postal on l'estudiant farà les pràctiques: Via Laietana, 58. 08003 Barcelona

6.6 Nom del departament o àrea funcional de l'empresa o institució on l'estudiant farà les pràctiques: Àrea d'Empresa i Ocupació

6.7 Descripció de les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:

Explorar i comparar diferents metodologies d'estimadors de petites àrees i avaluar diferents estimadors sintètics a partir de l'ús d'aquestes tècniques.

6.8 Descripció de les competències específiques del títol que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:

 • Capacitat de detectar i formular les necessitats de l'anàlisi de la informació a les diferents institucions/situacions, identificant les fonts de variabilitat i incertesa.
 • Capacitat per seleccionar el mètode més adient a la realització d'un estudi estadístic, avaluar les possibles alternatives i, si s'escau, incloure l'anàlisi de costos i recursos disponibles.
 • Capacitat d'utilitzar mètodes estadístics com a fonament a la presa de decisions a les organitzacions dels diferents àmbits professionals.
 • Capacitat de detectar, formular i donar solucions mitjançant els models d'investigació operativa a problemes de la presa de decisions a les diferents organitzacions integrant, si s'escau dels resultats dels anàlisi estadístics.
 • Capacitat per aplicar les tècniques estadístiques i la investigació operativa a la millora de la qualitat i la productivitat als diferents entorns.
 • Capacitat d'ordenar, representar i resumir, amb criteris objectius, la informació proporcionada per un conjunt de dades.
 • Capacitat d'utilitzar els diferents procediments de contrast d'hipòtesis per respondre a preguntes d'un context específic.
 • Capacitat per utilitzar el mètode d'optimització apropiat per els diferents models d'investigació operativa.

6.9 Descripció de les competències transversals o generals que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:

 • Compromís ètic.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
 • Treball en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Compromís i orientació cap a la sostenibilitat.

6.10 Descripció del perfil professional relacionat amb les tasques i competències que l'estudiant desenvoluparà durant les pràctiques:

7. AJUT I CONTRAPRESTACIÓ DE SERVEIS

7.1 Ajut o borsa a l'estudi de l'estudiant, si escau: 0€

7.2 Contraprestació econòmica a la FBG o a la UB segons s'especifica en el conveni de col·laboració educativa: 0€

8. OBSERVACIONS

Aquest projecte formatiu està verificat i signat pels responsables de les pràctiques d'estudiants de cada part signatària del conveni de cooperació educativa. Els responsables de les pràctiques, a més dels continguts d'aquest projecte formatiu, poden afegir-ne d'altres després d'un acord d'ambdues parts. En cas que s'hi incloguin altres continguts, caldrà adjuntar-los en un full a part d'aquest projecte formatiu.

9. INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'ESTUDIANT

Les dades de caràcter personal que apareixen en aquest conveni són incorporades al fitxer "Feina UB" per a la gestió de les pràctiques acadèmiques dels estudiants. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. S'han de cedir les dades personals necessàries a l'entitat col·laboradora en la qual es durà a terme el projecte formatiu de pràctiques, que es compromet a no fer-ne ús per a una finalitat distinta, a no comunicar-les a tercers sense consentiment dels interessats, i també a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol cas, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, oblit, oposició, limitació i portabilitat previstos al RGPD, mitjançant una comunicació escrita, adjuntant una fotocòpia del DNI o d'un altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la UB, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, o mitjançant un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria.general@ub.edu

10. ACORD DE CONFIDENCIALITAT

L'entitat col·laboradora pot oferir a l'estudiant la formalització d'un acord de confidencialitat amb la finalitat de protegir tota la informació que, en l'execució d'aquest projecte formatiu, es pugui revelar per escrit, de paraula o per qualsevol altre mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que possibiliti la tecnologia en el futur. En concret i simplement a l'efecte exemplificatiu, es tracta d'informació relativa a la informació tècnica, als mètodes i idees de treball, productes, dibuixos, disseny de processos, models de marques, drets de copyright, protocols, contractes, serveis, mètodes de formació, plans de negoci, costos i altres programes d'ordinador. Amb la signatura d'aquest acord de confidencialitat, l'estudiant es compromet a no revelar, utilitzar, ni publicar aquesta informació de caràcter confidencial.

El centre de la UB
Núria Rodríguez Ávila. Vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i els Estudiants (signatura, i segell)
L'estudiant en pràctiques
(signatura)
L'Idescat
Frederic Udina i Abelló. Director de l'Idescat (signatura i segell)