Saltar al contingut principal

Conveni 013/2015

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I EL DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ SOBRE L'ELABORACIÓ I L'EXECUCIÓ DE L'ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS 2015

Barcelona, 8 d'octubre de 2015

REUNITS

D'una banda el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat).

De l'altra, el senyor Xavier Gibert i Espier, secretari general del Departament d'Empresa i Ocupació.

ACTUEN

El primer, en representació de l'Idescat segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

El segon, en representació del Departament d'Empresa i Ocupació segons la Resolució EMO/1602/2014, de 27 de juny, de delegació de competències en diferents òrgans del Departament d'Empresa i Ocupació.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

Que la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic, de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal d'aconseguir la informació més adient a les necessitats de la societat catalana, mitjançant el Pla estadístic de Catalunya vigent i els seus programes anuals d'actuació estadística.

Que l'article 24 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, actualment prorrogada, estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular per mitjà de convenis o contractes.

Que l'Idescat i el Departament d'Empresa i Ocupació són els organismes responsables de l'activitat “Estadística territorial TIC a les llars 2015” inclosa en el Programa anual d'actuació estadística 2015 sota el codi 20 01 02, aprovat pel Decret 165/2014, de 23 de desembre.

Que, com a conseqüència d'aquesta col·laboració, és d'interès per a ambdues parts establir les bases adients en matèria d'actuacions estadístiques i, per això, subscriuen aquest conveni atenent les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir els acords tècnics i pressupostaris necessaris entre l'Idescat i el Departament d'Empresa i Ocupació, per tal de determinar les tasques i els recursos que aporten cadascuna d'ambdues parts en l'elaboració i l'execució del projecte tècnic de l'actuació estadística codi 20 01 02 del Programa anual d'actuació estadística 2015 sobre “Estadística territorial TIC a les llars 2015”, d'acord amb els principis jurídics i tècnics que estableix la legislació vigent en matèria d'estadística oficial a Catalunya.

Segona. Actuacions i obligacions de les parts

Seran responsabilitat de l'Idescat les activitats següents:

 • Disseny de la mostra, contractació i coordinació de les tasques de recollida de la informació de l'Enquesta territorial TIC a les llars 2015, així com la depuració, codificació i tabulació de l'arxiu de microdades corresponent.
 • Obtenció d'estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament i ús de les TIC a les llars, segons àmbits del Pla territorial i comarques, i mitjançant l'aplicació d'estimadors compostos en el marc de la metodologia de l'estimació de petites àrees.

Seran responsabilitat del Departament d'Empresa i Ocupació les activitats següents:

 • Prestació d'assessorament temàtic a l'Idescat en matèria de noves TIC i la seva mesura estadística en l'àmbit estatal, comunitari i internacional.
 • Finançament de les despeses materials associades.

Seran responsabilitat compartida les activitats següents:

 • Disseny del qüestionari de l'Enquesta territorial TIC a les llars 2015, seguint els principis de simplificació i complementarietat de l'Enquesta TIC a llars de l'INE.
 • Definició del pla de tabulació de l'Enquesta territorial TIC a les llars 2015, tant pel que fa als resultats sintètics com als bàsics, indicant les taules necessàries (amb les variables, les unitats, les bases de càlcul) per tal que l'Idescat el pugui executar i al Departament d'Empresa i Ocupació li sigui útil per a la interpretació de la realitat territorial de les TIC a les llars.

Tercera. Difusió de la informació

L'Idescat i el Departament d'Empresa i Ocupació podran fer difusió dels resultats, sens perjudici de les obligacions que l'Idescat té contretes en matèria de difusió de resultats de les estadístiques oficials, d'acord amb allò que disposa la legislació catalana vigent en matèria estadística i el calendari de difusió anual de les estadístiques conjunturals i estructurals. L'Idescat i el Departament d'Empresa i Ocupació acordaran el calendari de difusió dels resultats sintètics i bàsics.

Per a la difusió de taules i gràfics dels resultats es farà constar la font:

 • Font: Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació.

D'altra banda, tota la informació que derivi dels treballs conjunts en forma de resultats, sempre que no es digui expressament el contrari, estarà sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY), que en permet la còpia, distribució i comunicació pública, així com la creació d'obres derivades fins i tot amb finalitat comercial, sempre que se citi la font.

Quarta. Secret estadístic

L'actuació estadística objecte d'aquest conveni, en tant que estadística oficial de Catalunya, està protegida pel secret estadístic en els termes establerts en el capítol IV de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i la resta de la legislació vigent que li és aplicable.

Cinquena. Finançament del conveni

Per a la realització de la totalitat de l'objecte del conveni a què fa referència la clàusula primera, el Departament d'Empresa i Ocupació lliurarà a l'Idescat la quantitat de trenta¬-vuit mil euros (38.000 euros) a càrrec de la partida pressupostària IU0101D/227001300/1210/0000 per a l'any 2015.

El pagament es farà efectiu de la manera següent:

 • Un 80% es farà efectiu a la signatura d'aquest conveni.
 • El 20% restant es lliurarà posteriorment, un cop la Comissió de Seguiment hagi validat la realització de l'operació de camp necessària perquè l'Idescat comenci la fase de tractament i explotació de les dades obtingudes en el treball de camp.

El cost directe estimat del conjunt del projecte és de 65.200 euros, dels quals el Departament d'Empresa i Ocupació aporta 38.000 euros, que representa el 58% del total estimat. L'aportació de l'Idescat es materialitza en l'aportació de recursos humans i els seus coneixements tècnics, així com recursos tecnològics (aplicacions informàtiques necessàries per al tractament i l'explotació de les dades).

Sisena. Comissió de Seguiment

Per al seguiment d'aquest acord, es constitueix una Comissió integrada per dos membres de cadascuna de les entitats signants.

Seran membres de la Comissió:

 • Per part de l'Idescat:
  • La subdirectora general de Producció i Coordinació.
  • La responsable de l'Àrea d'Empresa i Ocupació.
 • Per part del Departament d'Empresa i Ocupació:
  • La cap del Gabinet Tècnic.
  • Un representant de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

La Comissió de Seguiment tindrà com a funcions el seguiment tècnic de l'execució del conveni i el control del compliment de totes les seves clàusules, d'acord amb el que determinin els programes anuals d'actuació estadística.

A les reunions de la Comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, en cas d'estimar-se convenient per al desenvolupament d'aquestes.

Setena. Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2015, data d'acabament del Programa anual d'actuació estadística 2015. No obstant això, podrà prorrogar-se sempre que les parts signatàries ho manifestin de manera expressa amb anterioritat a la finalització del termini de la seva vigència.

Vuitena. Rescissió anticipada

Sens perjudici del previst a la clàusula setena, seran causes de rescissió anticipada del conveni les següents:

 • L'incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
 • L'acord mutu entre les parts, que s'instrumentarà per escrit.
 • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
 • La denúncia prèvia, amb dos mesos d'antelació, per alguna de les parts.

Novena. Interpretació

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment d'aquest conveni es resoldran de mutu acord i, en el cas de no ser possible, seran de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I, en prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en aquest document, les parts es ratifiquen en el seu contingut i per això signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i en la data expressats al començament.

Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Xavier Gibert i Espier
Secretari general del Departament d'Empresa i Ocupació