Saltar al contingut principal

Conveni 013/2017

CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES (CURRICULARS) EN ENTITATS COL·LABORADORES

La senyora Margarita Arboix Arzo, Rectora Magnífica de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), segons nomenament per Decret 260/2016, de 31 de maig, i en el seu nom, la senyora María José Feijóo Rey, directora de l'Escola de Postgrau i de la Formació Contínua de la UAB, nomenada per resolució de la rectora de 6 de juny de 2016 i segons resolució d'autorització de signatura de la rectora de 15 de juny de 2016. La directora actua en nom i representació legal d'aquesta universitat, que té la seu social al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i número d'identificació fiscal Q0818002H.

El senyor Frederic Udina i Abelló com a director, en nom i representació legal de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), domiciliat a Via Laietana 58, Barcelona 08003, amb NIF Q5850015H, segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571, de 27 de febrer de 2014).

El senyor Marc Castelló Bueno, amb DNI/NIE  , estudiant del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (19a edició) a la Facultat de Filosofia i Lletres, amb domicili al  .

Les parts reconeixen que tenen les condicions necessàries per a la signatura d'aquest conveni d'acord amb la normativa següent:

  • El Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
  • L'Estatut de l'estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010 de 30 de desembre.
  • La normativa de pràctiques acadèmiques externes, aprovada pel Consell de Govern de la UAB el 10 de desembre de 2014.

I, en conseqüència, formalitzen aquest conveni conforme als ACORDS següents:

1. Condicions de les pràctiques

Assignatura: Pràctiques professionals

Codi: 1114/19

Nombre de crèdits: 6

Total d'hores: 150

Data d'inici: 18/04/2017

Data de finalització (*): 16/06/2017

Dies de la setmana: de dilluns a divendres

Horari: 10:00 a 14:00

Total hores dia: 4

Lloc (adreça) on es duran a terme: Institut d'Estadística de Catalunya, Via Laietana 58, Barcelona 08003

Departament/Àrea/Servei on es duran a terme: Àrea de Població i Territori

Ajut a l'estudi:

No se'n preveu

(*) Tenint en compte que l'estudiant té dret al règim de permisos establert per la legislació vigent.

 

2. Projecte formatiu de l'estada de pràctiques

Motivació i objectiu de l'estada de pràctiques:

Estudiar, utilitzant mètodes de Monte Carlo, la relació entre els paràmetres que determinen un quadtree, com a estructura que permet preservar el secret estadístic relatiu en la informació de població georeferenciada, i els errors relatius en el càlcul de la població.

 

Tasques i funcions:

- Obtenció del paràmetre resolució màxima en funció del llindar de població utilitzant la informació del RP2014 geocodificat.

- Creació del pool de quadtrees obtinguts segons els resultats  de l'apartat 1 per a una resolució mínima donada.

- Per a cada quadtree, calcular la distribució del error relatiu utilitzant mètodes de Monte Carlo.

- Analitzar els resultats i determinar els valors òptims dels paràmetres de definició dels quadtrees.

Forma prevista de seguiment per part del tutor de l'entitat col·laboradora:

Establiment del pla de treball i cronograma de tasques. Reunions setmanals de seguiment.

Competències que ha d'adquirir l'estudiant durant l'estada de pràctiques:

 

 

 

Competències bàsiques:

Desenvolupament del pensament i del raonament crític

SÍ X

NO

Comunicació efectiva

SÍ X

NO

Desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge autònom

SÍ X

NO

Respecte per la diversitat i la pluralitat d'idees, de persones i de situacions

SÍ X

NO

Generació de propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional

SÍ X

NO

Competències genèriques i/o específiques (2):

-  Desenvolupar la capacitat d'organitzar i gestionar tècnicament fases d'un projecte d'aplicació de sistemes d'informació geogràfica.

-  Comprendre de manera detallada els fonaments físics de l'observació de la Terra i ser capaç d'aplicar-los a l'anàlisi i tractament de les dades adquirides, així com conèixer els principals tipus de plataformes i sensors, i identificar els sensors idonis per a cada tipus d'estudi i aplicació.

-  Analitzar les necessitats i requeriments per definir i desenvolupar serveis d'informació.

-  Assumir la capacitat de gestionar i valoritzar el conjunt de tasques i treballs que comporta el desenvolupament de projectes tècnics, especialment pel que fa a la gestió del temps i donar prioritat a tasques.

-  Tenir la capacitat per portar a terme la planificació de projectes, tant des del vessant estratègic com de valoració i elecció del conjunt de recursos i tecnologia a aplicar.

-  Adquirir la capacitat per integrar-se en equips de treball multidisciplinaris.

- Assumir la capacitat i habilitat tècnica per a la integració de tecnologies de la informació.

(2) Les competències establertes per la Universitat per a cada un dels estudis es troben a la pàgina web de la UAB (dins de cada titulació, a la pestanya Pla d'estudis > Competències).

3. Tutor de l'entitat col·laboradora

L'entitat col·laboradora designa com a tutor de les pràctiques el senyor Eduard Suñé i Luís, en qualitat de responsable del Registre estadístic de territori, i queda nomenat com a tutor de pràctiques externes de la UAB. Les seves obligacions són fixar el pla de treball de l'estudiant, vetllar per la seva formació, informar-lo de la normativa d'interès, especialment la de seguretat i riscos laborals, fer el seguiment de l'estada i avaluar la seva activitat de conformitat amb la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB.

4. Tutor acadèmic

La UAB designa com a tutor de les pràctiques el Dr. Joan Nunes i Alonso, en qualitat de professor responsable del seguiment i avaluació del mòdul de Pràctiques professionals del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (19a edició).

5. Informes

Un cop finalitzades les estades de pràctiques, l'estudiant i el/la tutor/a de l'entitat col·laboradora han d'elaborar una memòria i un informe final i presentar-lo en un termini màxim de 15 dies, segons el model establert per la Universitat.

6. Inexistència de relació laboral

La realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni funcionarial ni implica prestació de serveis per part de l'estudiant. Les pràctiques previstes en aquest conveni tenen una naturalesa estrictament acadèmica.

7. Assegurança

En la data de subscripció d'aquest conveni l'estudiant acredita que té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil, que cobreix la seva estada en pràctiques.

8. Dades de caràcter personal

Les parts garanteixen el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la normativa que la desenvolupa. Les parts es comprometen a no fer ús de les dades per a una finalitat diferent de la que motiva el desenvolupament del present conveni de pràctiques i a no comunicar-les a tercers sense el consentiment de les persones interessades, així com a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

9. Rescissió del conveni

En qualsevol moment, si concorren causes que així ho recomanin, es pot rescindir el conveni per iniciativa de qualsevol de les parts.

10. Resolució de conflictes

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'aplicació, la interpretació o l'execució del conveni s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, es posarà en coneixement i sota la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu corresponent.

Amb la signatura d'aquest document tant l'estudiant participant en el programa de pràctiques com l'entitat col·laboradora accepten les condicions recollides en aquest document i manifesten que coneixen la normativa aplicable, així com els seus drets i les seves obligacions.

I, com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni en tres exemplars, en el lloc i la data esmentats més avall.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 21 de març de 2017

Per la Universitat Autònoma de Barcelona
Sra. María José Feijóo Rey. Directora de l'Escola de Postgrau i de la Formació Contínua
L'estudiant
Sr. Marc Castelló Bueno
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Sr. Frederic Udina i Abelló. Director