Saltar al contingut principal

Conveni 013/2019

CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A L'ELABORACIÓ DE L'ENQUESTA D'USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ, 2018.

REUNITS

D'una banda, l'Hble. Sra. Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'atribució conferida per l'article 12.a) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i en virtut del seu nomenament pel Decret 3/2018, de 29 de maig.

De l'altra, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'institut d'Estadística de Catalunya.

MANIFESTEN

Que la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, preveu en l'article 39.1 que el Govern de la Generalitat s'ha de dotar d'instruments de planificació lingüística general consistents en programes periodificats, per tal d'establir els objectius i les mesures més convenients en cada moment i avaluar-ne els resultats. L'elaboració dels instruments de planificació ha d'ésser concertada amb els diversos agents i col·lectius implicats, i s'han de tenir en compte els principis de participació, simplificació i eficàcia.

Que un d'aquests instruments consistent en un programa periodificat és l'Enquesta d'usos lingüístics de la població, de la qual s'han realitzat tres edicions anteriorment, el 2003, el 2008 i el 2013. L'Enquesta d'usos lingüístics de la població és una estadística oficial sobre els usos que les persones residents a Catalunya fan de les diverses llengües presents en el territori. Pertoca, el 2018, la realització de la quarta edició d'aquesta Enquesta, amb l'objectiu de donar la deguda continuïtat a una estadística oficial pròpia del Sistema estadístic de Catalunya sobre les relacions entre llengua i societat a Catalunya, amb uns requeriments de qualitat exigents de la informació obtinguda. La continuïtat i edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població és, per tant, un instrument de primer ordre en el coneixement de la sociolingüística a Catalunya, del tot imprescindible per a l'orientació de la política lingüística del Govern.

Que el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat, estableix que correspon al Departament de Cultura la competència en matèria de política lingüística.

Que el Decret 142/2017, de 19 de setembre, de reestructuració del Departament de Cultura estableix, en l'article 14, que La Direcció General de Política Lingüística manté l'estructura i les funcions previstes als articles 68 a 76 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del mateix Departament. De conformitat amb això, correspon a la Direcció General de Política Lingüística analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la normativa vigent (art. 68.1.a). Així mateix li correspon planificar les activitats d'informació, difusió, els estudis i les campanyes de política lingüística impulsades pel Departament i impulsar estudis empírics en el camp de la política lingüística, en col·laboració amb altres organismes i institucions per avaluar la situació de la llengua; i gestionar la informació referida al coneixement i l'ús de la llengua catalana, en els seus diversos àmbits, per tal que aquesta informació sigui útil al Govern per fixar i avaluar la seva política lingüística i, especialment, gestionar i mantenir un sistema d'indicadors lingüístics (art. 73, apartats b, e i f).

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant Idescat) és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Que l'Idescat, de conformitat amb l'esmentada Llei 23/1998, estableix un marc de referencia per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal de disposar d'informació rellevant a les necessitats de la societat catalana, mitjançant el Pla estadístic de Catalunya vigent i els seus programes anuals d'actuació estadística.

Que la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, concreta els seus objectius específics desplegant un conjunt organitzat d'àmbits d'activitat estadística entre els quals assenyala específicament la llengua com el subàmbit 4.5.

Que el decret 11/2017, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 identifica l'Enquesta d'usos lingüístics de la població com a l'actuació 04.05.01 en desenvolupament de l'esmentat subàmbit, en preveu la realització efectiva l'any 2018 i estableix que els organismes responsables són el Departament de Cultura i l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Que l'article 16 de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular per mitjà de convenis i acords.

És per tot això, que el Departament de Cultura i l'Idescat acorden subscriure aquest conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del conveni és regular la col·laboració entre ambdues institucions pel que fa als treballs necessaris per a la realització de la quarta edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població, 2018 (EULP2018): realització del treball de camp, tractaments estadístics i elaboració de la documentació necessària per a la difusió dels resultats sintètics.

Segona. Actuacions i obligacions de les parts

1. Per dur a terme aquest conveni, l'Idescat es compromet a:

 • a. Elaborar la proposta de projecte tècnic i organització del treball de camp, regim i criteris de substitució, així com el disseny i extracció de la mostra representativa, i a realitzar els tractaments i acaraments amb altres fitxers necessaris.
 • b. Elaborar les aplicacions web necessàries del qüestionari en les tres versions lingüístiques —català, castellà i occità— i el control i la gestió del treball de camp, hostatjades en una pàgina web de l'Idescat, i habilitar els filtres i controls de validació i depuració automàtics en l'emplenament del qüestionari.
 • c. Elaborar la documentació necessària i els manuals d'instruccions per al personal enquestador, amb les normes d'actuació, la metodologia i els conceptes bàsics per portar a terme l'enquesta.
 • d. Col·laborar en el procés de selecció i de contractació d'empreses que es presentin al concurs per a la realització de les fases telefònica i presencial, així com en la selecció de personal per al suport en la fase per Internet.
 • e. Trametre les cartes als informants titulars i realització de la fase CAWI de recollida de la informació, i habilitar una adreça de correu electrònic, amb el suport d'una línia 900 d'atenció telefònica gratuïta.
 • f. Realitzar els tractaments estadístics posteriors al treball de camp, producció dels resultats sintètics i obtenció del fitxer de microdades de l'EULP2018, per a la seva explotació i eventuals cessions.
 • g. Atendre les comandes especifiques que se'n puguin derivar.

2. Per a dur a terme aquest conveni, el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, es compromet a:

 • a. Elaborar la proposta de qüestionari pel 2018, que doni continuïtat a les variables recollides a les anteriors edicions.
 • b. Portar a terme les actuacions necessàries per contractar una empresa per a la recollida de la informació en les seves fases telefònica i presencial, així com la contractació de dues persones per al suport durant els treballs de recollida per Internet.
 • c. Realitzar els contactes institucionals amb les autoritats lingüístiques en relació amb l'occità aranès, així com el seguiment de la fase de recollida de la informació a l'Aran.
 • d. Informar, comunicar i recollir suggeriments i millores provinents dels usuaris de les enquestes d'usos lingüístics.

3. Per a dur a terme aquest conveni, ambdós organismes es comprometen a:

 • a. Acordar les grans línies del projecte tècnic i elaborar conjuntament la versió definitiva del qüestionari de l'EULP2018, així com les normes de validació internes del qüestionari.
 • b. Acordar els continguts i les normes gràfiques dels models de cartes que cal trametre a la població objecte de l'enquesta i que són signades per ambdós organismes.
 • c. Impartir els cursos formatius que siguin necessaris a l'equip d'enquestadors de l'empresa adjudicatària i a les dues persones que faran de suport a la seu de l'Idescat durant la fase per internet.
 • d. Realitzar coordinadament el seguiment i la supervisió presencial i a distància de les diferents fases de realització del treball de camp, de l'assignació d'incidències i del compliment de les normes de substitució.
 • e. Controlar el compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal.
 • f. Acordar el pla de tabulació dels resultats sintètics.
 • g. Acordar el pla de difusió i comunicació deis resultats sintètics.
 • h. Informar a les pagines web respectives de la realització de l'enquesta i els seus objectius i fer-ne divulgació a la premsa i les publicacions que es considerin adients, per tal d'obtenir el màxim suport de la població i els professionals.
 • i. Difondre els resultats sintètics obtinguts, havent acordat les vies de difusió i comunicació dels resultats.

Tercera. Finançament

Les despeses que es deriven de les actuacions previstes en aquest conveni no generen costos addicionals ni donen lloc a contraprestacions financeres entre les parts signants, ja que aquestes són assumides per cada part, segons que s'especifica, d'acord amb els recursos propis de cada part, ja pressupostats en l'exercici 2018.

Per la seva part, el Departament de Cultura, sense que comporti una despesa addicional, ha assumit en el marc de la disponibilitat pressupostaria del Departament de Cultura per al 2018 les despeses següents:

 • La contractació de dues persones com a funcionaris interins de reforç del cos administratiu, que es van incorporar el 5 de març per un període de dos mesos i mig (ofertes núm. CLT023-18 i núm. CLT024-18, de 9 de febrer, per mitja del portal ATRI), per a la fase d'internet del treball de camp de l'Enquesta.
 • La contractació d'una empresa per a la prestació del servei del treball de camp de l'Enquesta per a les fases presencial i telefònica, que es va formalitzar el 16 de maig i correspon a l'expedient de contractació CU-2018-40, per un import de 202.538,27 euros, IVA inclòs.

Les actuacions previstes per al 2019 (tractaments estadístics, difusió de resultats sintètics i divulgació i publicacions), es desenvoluparan amb els recursos estructurals propis de les parts.

Quarta. Termini d'execució

Els treballs citats en aquest conveni s'hauran de finalitzar abans del 31 de desembre del 2019.

Cinquena. Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment, que vetllarà pel correcte desenvolupament i l'execució de les clàusules del conveni. En formen part les persones que es detallen:

Per part del Departament de Cultura:

 • a. Sub-directora general de Política Lingüística;
 • b. Cap del Servei d'Informació, Difusió i Estudis de la Direcció General de Política Lingüística;
 • c. Responsable d'estudis i indicadors de la Direcció General de Política Lingüística; i
 • d. Responsable de la secció d'actuació administrativa de la Direcció General de Política Lingüística.

Per part de l'Idescat;

 • a. Sub-directora general de Producció i Coordinació Estadística;
 • b. Responsable de l'Àrea d'Economia i Societat;
 • c. Estadística responsable d'operacions de l'Àrea d'Economia i Societat; i
 • d. Responsable d'operacions de camp de l'Àrea d'Economia i Societat.

La comissió de seguiment té la facultat de resoldre de mutu acord toles les incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència del conveni. Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit a l'altra part. Aquesta comunicació es pot fer per mitjans electrònics.

Sisena. Propietat i difusió deis resultats

L'Idescat i el Departament de Cultura són els titulars dels drets sobre els resultats dels treballs objecte d'aquest conveni i els podran utilitzar per a qualsevol activitat de la seva competència.

L'Idescat i el Departament de Cultura, per mitja de la Direcció General de Política Lingüística, poden difondre de mutu acord els resultats dels treballs objecte del conveni en els formats i pels procediments que determinin. En tots els casos, sempre es farà constar com a font l'expressió següent:

"Institut d'Estadística de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Enquesta d'usos lingüístics de la població, 2018."

D'altra banda, tota la informació que es derivi dels treballs conjunts en forma de resultats, sempre que no es digui expressament el contrari, estarà sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY NC ND), tipus "Reconeixement d'autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada'', de manera que sempre se n'hagi de citar l'autoria i se'n permeti per endavant la còpia, la distribució i la comunicació pública, tret dels usos comercials i les obres derivades, per als quals caldrà demanar permís.

Setena. Confidencialitat de les dades individuals i secret estadístic

Les dades de caràcter personal contingudes en l'estudi dels projectes seran protegides d'acord el Reglament General de Protecció de Dades - Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, i la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En el cas de les dades sotmeses a secret estadístic, es regularan per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, i la resta de normativa d'aplicació.

Vuitena. Interpretació i compliment

L'Idescat i el Departament de Cultura, per mitja de la Direcció General de Política Lingüística, es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia, i de subjecció al secret estadístic, a fi que l'objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni es resoldran per acord d'ambdues parts, i, si aquest acord no fos possible, les parts es sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Novena. Vigència

La vigència d'aquest conveni estén els seus efectes des del dia 1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019.

Desena. Causes d'extinció

Són causes d'extinció del conveni:

 • a) L'incompliment de l'objecte i de les obligacions establertes per qualsevol de les dues parts.
 • b) La denúncia d'una de les parts, comunicada per escrit a l'altra part amb una antelació de dos mesos.
 • c) Qualsevol altra de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.

Onzena. Regim jurídic

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'aplicació de la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que disposa l'article 4.1.c. del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Dotzena. Transparència i accés a la informació pública

Les parts signants del present instrument manifesten el seu consentiment per tal que les dades personals que hi consten, així com la resta de les especificacions contingudes en aquest, puguin ser publicades al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 8.f de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, ambdues parts el signen en duplicat exemplar, a Barcelona, el 18 de març de 2019.

La consellera de Cultura
El director de l'Idescat