Saltar al contingut principal

Conveni 015/2014

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FACULTAT DE  MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA CELEBRACIÓ DEL CONCURS PLANTER DE SONDEIGS I EXPERIMENTS PER AL CURS 2013–2014

Barcelona, 6 de març de 2014

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27.02.2014).

I de l'altra, el senyor Jordi Quer Bosor, degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant, UPC), segons consta en el llibre d'actes de la presa de possessió, signat davant del vicerector de Personal Acadèmic de la UPC, el Dr. Enrique Garcia Berro, i la secretària general, la senyora Ana Abelaira, en data 23 de març de 2012, i en virtut de les facultats que li atorga l'article 22 del Reglament de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves entitats respectives i

MANIFESTEN

1.  Que la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC va convocar l'any 2010 per primera vegada el concurs Planter de Sondeigs i Experiments, amb la intenció que fos un concurs anual adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius, i que va comptar amb la col·laboració de l'Idescat.

2.  Que, des de l'any 2011, aquest concurs el convoquen conjuntament la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, la Facultat d'Economia i Empresa de la UB i la Facultat de Ciències de la UAB, amb el suport continuat de l'Idescat.

3.  Que amb la celebració d'aquest concurs, la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC i l'ldescat volen despertar en els estudiants la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

4.  Que l'Idescat, en virtut de les seves funcions i dels programes anuals d'actuació estadística que té encomanats en matèria de promoció de l'estadística a Catalunya, té interès a col·laborar anualment en la celebració d'aquest concurs.

Per tot això les parts formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

El present conveni regula la col·laboració institucional i econòmica entre l'Idescat i la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC en la celebració i difusió del cinquè concurs Planter de Sondeigs i Experiments (en endavant, el Concurs), convocat per al 2014.

SEGONA. Obligacions de les parts contractants

a) Obligacions de l'Idescat

1. L'Idescat participarà en l'organització del cinquè concurs Planter de Sondeigs i Experiments, adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius, d'acord amb les bases del Concurs que s'adjunten com a annex 2, i tindrà al seu càrrec una part de les despeses vinculades als premis del Concurs.

2. L'ldescat es compromet a difondre la celebració del Concurs a través del seu web i d'altres canals de difusió de què disposi a partir de la data de signatura d'aquest conveni, sempre que el comitè organitzador del Concurs faciliti prèviament a l'ldescat la documentació susceptible de publicar-se o divulgar-se.

3. L'ldescat formarà part del jurat mitjançant la designació d'un estadístic especialitzat.

b) Obligacions de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

1.  La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC s'encarregarà de l'organització i dels recursos humans, materials i financers necessaris per a la realització del Concurs.

2.  Es concedirà un premi especial al millor treball (de qualsevol curs) entre aquells que utilitzin dades de l'estadística pública, ja sigui de les disponibles al web del mateix Idescat o a d'altres equivalents (INE, Eurostat, instituts d'estadística d'altres comunitats autònomes, etc.).

3.  El suport de l'ldescat com a col·laborador es farà constar a tots els anuncis i a la documentació de promoció del Concurs que es generi des de la signatura d'aquest conveni. En el cas de pàgines web, s'inclourà un enllaç al web de l'Idescat.

4.  L'organització del Concurs difondrà el lliurament dels premis i publicarà posteriorment al seu web els noms dels guanyadors i els treballs premiats.

TERCERA. Finançament

L'Idescat contribuirà en el finançament de l'organització d'aquest premi amb una aportació màxima de 600 € (sis-cents euros), a càrrec de la partida pressupostària D/483000101/5831/0000, destinats a cobrir una part de les despeses vinculades als conceptes esmentats a la clàusula segona, apartat a) 1, i que es detallen a l'annex 1 del pressupost d'ingressos i despeses.

L'import de la contribució es lliurarà una vegada signat el present conveni per les parts.

QUARTA. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2014.

L'ldescat i la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC manifesten la voluntat de donar continuïtat a aquesta col·laboració en properes edicions, d'acord amb les respectives disponibilitats pressupostàries.

CINQUENA. Règim jurídic del conveni

D'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, el règim jurídic aplicable a aquest conveni és el previst a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte.

El degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Quer Bosor
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló

Annex I

Despeses
Concepte genèric Detalls de la despesa Cost Sumes parcials
Despeses publicitat 1.780 €
2.500 tríptics i 1.150 pòsters958,00 €
1.200 sobres100,00 €
1.200 cartes50,00 €
Segells587,00 €
1.200 fotocòpies60,00 €
Etiquetes25,00 €
Premis i diplomes 3.900,00 €
4 tauletes1.800,00 €
25 iPods Shuffle1.500,00 €
50 USB 8 GB600,00 €
Participació a la Fase Nacional del concurs "Incubadora de Sondeos y Experimentos” SEIO (ajut per als participants) 750,00 €
Participació SEIO Nacional750,00 €
Total despeses 6.430,00 €
Ingressos
Concepte genèric Detalls de la despesa Aportació Sumes parcials
Pel que fa als diplomes de participació, enguany s'enviaran via correu electrònic.
Col·laboradors genèrics 1.730,00 €
Idescat600,00 €
Societat Catalana d'Estadística500,00 €
Societat Catalana de Matemàtiques500,00 €
Unitat d'Assessorament Estadístic STR (UdG)130,00 €
Aportacions FME (UPC) 1.300,00 €
Aportació pròpia1.000,00 €
Dept. d'Estadística i Investigació Operativa (UPC)300,00 €
Aportacions FEE (UB) 1.600,00 €
Aportació pròpia1.000,00 €
Dept. d'Estadística Facultat de Biologia (UB)300,00 €
Dept. d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola (UB)300,00 €
Aportacions FC (UAB) 1.800,00 €
Aportació pròpia650,00 €
Servei d'Estadística (UAB)500,00 €
Dept. de Matemàtiques (UAB)650,00 €
Total ingressos 6.430,00 €
Resum
Ingressos 6.430,00 €
Despeses 6.430,00 €

Annex II

Bases del concurs

Planter de Sondeigs i Experiments

1. Convocatòria

La Facultats de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (a partir d'ara, les facultats) convoquen el concurs Planter de Sondeigs i Experiments (a partir d'ara, el concurs) per a treballs d'estadística presentats per estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

2. Participació

Poden participar-hi estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius, individualment o per grups d'un màxim de cinc estudiants. Cada grup ha de tenir un tutor professor del seu centre que supervisi el treball presentat. No hi ha limitació de concursants per un mateix centre, ni de treballs tutoritzats per un mateix professor. Només es permet una participació per estudiant.

3. Treball d'estadística

Els participants en el concurs realitzaran un treball d'estadística, que es pot definir com el procés de donar resposta a una pregunta rellevant utilitzant tècniques estadístiques, el resultat del qual es presenta mitjançant un informe escrit. El treball ha de tenir dues parts (anteriors a la redacció de l'informe escrit): recollida de dades, d'una banda, i descripció i anàlisi estadística d'aquestes, de l'altra. Les dades poden provenir d'una de les tres fonts següents:

 • Un sondeig dissenyat pel grup sobre un tema d'interès general o d'interès per al centre educatiu i/o el seu entorn. En aquest cas, es farà una enquesta sobre aquest tema amb un qüestionari propi del treball.
 • Un pla experimental per comparar dos o més productes, dos o més tractaments o altres situacions similars. L'experiment plantejat pot estar relacionat amb alguna de les matèries que els estudiants estiguin cursant o pot tractar d'algun fenomen quotidià sobre el qual els estudiants es plantegin una pregunta rellevant que pugui ser resposta mitjançant un experiment amb l'estructura anterior.
 • Explotació de dades que els instituts oficials d'estadística (Idescat, Eurostat, INE, altres instituts d'estadística autonòmics) o organismes similars ofereixen públicament a les seves pàgines web.

La participació en el concurs consisteix en la presentació de l'informe escrit (document de Word o similar) i d'un document (en format Power Point o similar) que serveixi de suport a l'eventual presentació en públic del treball. Tant a l'informe com a la presentació s'han d'especificar l'objectiu de l'estudi, la manera com es porta a terme la recollida de les dades (segons el cas: disseny de l'enquesta i elecció dels individus enquestats, disseny i desenvolupament de l'experiment, referència a la font de les dades i explicació del significat d'aquestes), la descripció i anàlisi de les dades, els resultats obtinguts i les conclusions de l'estudi.

La llargària de l'informe i la durada de la presentació recomanades per a cada categoria del concurs es detallen a l'apartat "Criteris de valoració dels treballs presentats" de la pàgina web del concurs (http://www.fme.upc.edu/planter).

4. Inscripció

Per participar en el concurs cal inscriure's a la web del concurs

http://www.fme.upc.edu/planter

omplint el formulari que a aquest efecte es facilita en aquesta pàgina web. La inscripció la realitzarà el professor tutor del grup i ha d'incloure les dades de tots els estudiants participants. El termini d'inscripció es detalla a l'apartat "Dates importants" de la pàgina web del concurs.

A cada treball inscrit se li assignarà un codi que haurà de ser usat com a identificador en posteriors comunicacions amb l'organització del concurs.

Els participants podran consultar els seus dubtes en línia a un equip d'assessors (professors o estudiants d'últims cursos) que posaran a la seva disposició les facultats a l'apartat "Consultes" de la pàgina web del concurs.

5. Lliurament dels treballs

Els treballs s'han de lliurar en format electrònic (PDF preferiblement) posant-los com a adjunts en un correu electrònic enviat a l'adreça que a aquest efecte apareix a la pàgina web del concurs.

En l'assumpte del missatge s'ha d'indicar el codi de treball que li hagi estat assignat.

Els treballs presentats han de ser inèdits. No s'admetran investigacions plagiades en part o en la seva totalitat. També s'invalidaran els treballs que no hagin estat realitzats pels alumnes.

El termini de presentació de treballs es detalla a l'apartat "Dates importants" de la pàgina web del concurs.

6. Premis

Es concedirà almenys un premi en cadascuna de les categories següents:

 • Categoria ESO, cursos 1r i 2n.
 • Categoria ESO, cursos 3r i 4t.
 • Categoria batxillerat i cicles formatius.
 • Premi Planter-Idescat: Hi haurà, a més, un premi especial atorgat per l'Idescat al millor treball (de qualsevol curs) entre aquells que utilitzin dades de l'estadística pública, bé sigui de les disponibles al web del mateix Idescat o a d'altres equivalents (INE, Eurostat, instituts d'estadística d'altres comunitats autònomes, etc.).

A cada treball premiat li correspondrà un obsequi per al centre, un altre per al professor tutor i un altre per a cada un dels estudiants participants.

El jurat podrà atorgar les mencions que consideri oportunes.

El nombre exacte de premis per categoria i en què consisteixen exactament es detallen a l'apartat de "Premis" de la pàgina web del concurs.

Tots els coordinadors i estudiants participants rebran un diploma que acrediti la seva participació en el concurs.

7. Jurat i valoració dels treballs

L'organització del concurs farà una preselecció dels treballs presentats. A continuació, un jurat constituït per professors de batxillerat, per professors de les  facultats i per representants de les empreses o entitats que patrocinen el concurs determinarà els guanyadors dels premis del concurs.

El jurat valorarà especialment:

 • L'originalitat del tema escollit.
 • La claredat amb què s'especifica l'objectiu del treball.
 • L'aplicació de l'estadística en el disseny de la recollida de dades.
 • La correcta descripció estadística de les dades.
 • L'anàlisi estadística de resultats.
 • Les conclusions del treball d'acord amb els objectius d'aquest.
 • L'anàlisi crítica del treball desenvolupat (què es podria haver fet millor?) i possibles extensions d'aquest.
 • L'informe final (redacció, estructura, elecció apropiada de taules i gràfics, etc.)
 • El fitxer de la presentació.

A l'apartat "Criteris de valoració dels treballs presentats" de la pàgina web del concurs s'especificaran amb més detall els criteris de valoració.

La decisió del jurat serà inapel·lable i els premis podran ser declarats deserts a proposta d'aquest.

8. Comunicació de la decisió del jurat i lliurament de premis

Es realitzarà un acte públic en alguna de les facultats, el dia i hora que s'especifica a l'apartat "Dates importants" de la pàgina web del concurs, al qual es convocaran professors tutors, estudiants participants, familiars d'aquests i públic en general. En aquest acte es donarà a conèixer la decisió del jurat i es lliuraran els premis als treballs guanyadors. Els grups premiats poden ser convidats a exposar-hi els seus treballs al públic.

9. Calendari

El calendari concret d'inscripció, lliurament de treballs i lliurament de premis s'especificarà cada any a l'apartat "Dates importants" de la pàgina web del concurs.

10. Publicació dels treballs

Els treballs premiats o que rebin alguna menció podran ser publicats, indicant els noms dels seus autors, a la pàgina web del concurs, fet que seria comunicat als professors tutors per correu electrònic.

Els treballs guanyadors del Premi Planter-Idescat podrán també ser publicats al web de l'Idescat en les condicions anteriors.

11. Reserva de dret

Les facultats es reserven el dret a modificar les condicions del concurs, en especial les dates previstes al calendari, o fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi concorri una causa justificada. Aquestes modificacions es farien públiques a l'apartat "Novetats" de la pàgina web del concurs.

12. Participació en la fase nacional del concurs

En el cas que es convoqui una fase nacional del concurs, adreçada a treballs presentats en aquesta o altres fases locals del concurs, l'organització d'aquest concurs local seleccionarà alguns dels treballs presentats i demanarà als seus tutors que els enviïn a la fase nacional del concurs. La presentació dels treballs a la fase nacional no és obligatòria, encara que sí molt recomanada. Les memòries enviades a la fase nacional seran les mateixes que les lliurades en la fase local, llevat de canvis mínims de format i traducció al castellà.

13. Acceptació de les bases del concurs

La participació en el concurs suposa la plena acceptació de les bases.