Saltar al contingut principal

Conveni 015/2019

ADDENDA AL CONVENI ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ESPANYOLA DE BIOMETRIA PER A LA PROMOCIÓ DE LA BIOMETRIA A LA REVISTA STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS (SORT)

REUNITS

D'una part, el senyor Xavier Cuadras Morató, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb seu a la Via Laietana, 58, de Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució, segons el nomenament atorgat pel Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats que té atribuïdes per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I de l'altra, el senyor Klaus Langohr, president de la Societat Espanyola de Biometria (Regió Espanyola de la Societat Internacional de Biometria), en representació d'aquesta entitat segons l'acord adoptat pel Consell Directiu de la Regió en la reunió de 18 de desembre de 2017.

MANIFESTEN

Que l'Idescat i la Societat Espanyola de Biometria (Regió Espanyola de la Societat Internacional de Biometria) van signar un conveni en data 17 de desembre de 2012, amb l'objecte d'establir i regular la col·laboració editorial entre l'Idescat i la Societat Espanyola de Biometria, la qual es concreta en la creació d'una secció anomenada "Bioestadística" dins de la revista SORT i l'avaluació dels articles d'investigació teòrica o aplicada referits a la bioestadística.

Que l'esmentat conveni, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2013, d'acord amb la modificació de la seva clàusula cinquena, introduïda per la clàusula tercera de l'addenda signada el 20 de gener de 2017, és vigent fins al 2 d'octubre de 2020 i prorrogable per quatre anys més.

Que, d'acord amb l'apartat tres de la clàusula tercera del conveni, l'aportació econòmica anual de la Societat Espanyola de Biometria serà igual al cost de vint (20) subscripcions ordinàries anuals a la revista SORT, prenent com a referència de partida el preu de subscripció per a l'any 2012 a Espanya i assumint increments annuals de l'ordre de l'augment corresponent que experimenti l'índex de preus al consum (IPC) estatal.

Que, d'acord amb l'apartat quart de la clàusula tercera del conveni, referida al finançament, es va acordar una aportació econòmica anual de la Societat Espanyola de Biometria per al 2013 de 833,94 euros, per tal de finançar les despeses relacionades amb la creació i el manteniment de la secció de bioestadística a la revista SORT.

Que, de conformitat amb la clàusula cinquena del conveni, es va convenir que la clàusula tercera s'acordarà anualment mitjançant la signatura d'una addenda al conveni.

Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per subscriure aquesta addenda al conveni signat en data 17 de desembre de 2012 i el sotmeten a les següents

CLÀUSULES

Primera. Finançament del conveni

1. La Societat Espanyola de Biometria es compromet a finançar aquest conveni amb una aportació econòmica per a l'any 2019 de 833,94 euros, que serà transferida a la partida d'ingressos I/399 000 900 de l'Idescat dins del segon semestre d'aquest any.

2. L'import de l'aportació econòmica es correspon amb el que disposa l'apartat tercer de la clàusula tercera del conveni signat el 17 de desembre de 2012.

3. L'aportació econòmica per a l'any 2019 es destinarà a finançar les despeses relacionades amb la creació i el manteniment de la secció de bioestadística a la revista SORT.

Segona. Vigència de l'addenda

Aquesta addenda té vigència per a l'any 2019.

ADENDA AL CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CATALUÑA Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOMETRÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LA BIOMETRÍA EN LA REVISTA STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS (SORT)

REUNIDOS

Por una parte, el señor Xavier Cuadras Morató, director del lnstituto de Estadística de Cataluña (en adelante, Idescat), organismo autónomo administrativo adscrito al Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña, con sede en Via Laietana, 58, de Barcelona, en nombre y representación de esta institución, según el nombramiento otorgado por el Decreto 120/2019, de 28 de mayo, y en virtud de las facultades que tiene atribuidas por el artículo 7 del Decreto 24/2014, de 25 de febrero, de organización y funcionamiento del lnstituto de Estadística de Cataluña.

Y por la otra, el señor Klaus Langohr, presidente de la Sociedad Española de Biometría (Región Española de la Sociedad Internacional de Biometría), en representación de esta entidad según el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de la Región en la reunión de 18 de diciembre de 2017.

MANIFIESTAN

Que el Idescat y la Sociedad Española de Biometría (Región Española de la Sociedad Internacional de Biometría) firmaron un convenio en fecha 17 de diciembre de 2012, con el objeto de establecer y regular la colaboración editorial entre el ldescat y la Sociedad Española de Biometría, la cual se concreta en la creación de una sección denominada "Bioestadística" dentro de la revista SORT y la evaluación de los artículos de investigación teórica o aplicada referidos a la bioestadística.

Que el mencionado convenio, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, de acuerdo con la modificación de su cláusula quinta, introducida por la cláusula tercera de la adenda firmada el 20 de enero de 2017, es vigente hasta el 2 de octubre de 2020 y prorrogable por cuatro años más.

Que, de acuerdo con el apartado tres de la cláusula tercera del convenio, la aportación económica anual de la Sociedadd Española de Biometría será igual al coste de veinte (20) subscripciones ordinarias anuales a la revista SORT, tomando como referencia de partida el precio de subscripción para el año 2012 en España y asumiendo incrementos anuales del orden del aumento correspondiente que experimente el indice de previos al consumo (IPC) estatal.

Que, de acuerdo con el apartado cuarto la cláusula tercera del convenio, referida a la financiación, se acordó una aportación económica anual de la Sociedad Española de Biometría para 2013 de 833,94 euros, con el fin de financiar los gastos relacionados con la creación y el mantenimiento de la sección de bioestadística en la revista SORT.

Que, conforme a la cláusula quinta del convenio, se convino que su cláusula tercera se acordará anualmente mediante la firma de una adenda al convenio.

Por todo ello, ambas partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente para suscribir esta adenda al convenio firmado en fecha 17 de diciembre de 2012 y lo someten a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Financiación del convenio

1. La Sociedad Española de Biometría se compromete a financiar este convenio con una aportación económica para el año 2019 de 833,94 euros, que será transferida a la partida de ingresos I/399 000 900 del ldescat dentro del segundo semestre de este año.

2. El import de la aportación económica se corresponde con lo que dispone el apartado tercero de la cláusula tercera del convenio firmado el 17 de diciembre de 2012.

3. La aportación económica para el año 2019 se destinará a financiar los gastos relacionados con la creación y el mantenimiento de la sección de bioestadística en la revista SORT.

Segunda. Vigencia de la adenda

Esta adenda tiene vigencia para el año 2019.

El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Xavier Cuadras Morató
El presidente de la Sociedad Española de Biometría
Klaus Langohr