Saltar al contingut principal

Conveni 016/2019

ADDENDA 2 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER A L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ SOBRE POBLACIÓ RESIDENT I TITULAR DE LA TARGETA SANITÀRIA DE CATALUNYA SIGNAT EN DATA 1 D'ABRIL DE 2014

REUNITS

D'una part, el senyor Xavier Cuadras Morató, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat).

D'una l'altra, el senyor Adrià Comella i Carnicé, director del Servei Català de la Salut.

ACTUEN

El primer, en nom, representació i interès de l'Idescat, segons el nomenament fet per Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

El segon, en nom, representació i interès del Servei Català de la Salut, segons nomenament publicat per Decret 79/2018, de 7 de juny, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i de conformitat amb l'Acord del seu Consell de Direcció de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan en el seu director (fet públic al DOGC núm. 1737, de 26.04.1993).

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte i

EXPOSEN

I. Que les parts, en data 1 d'abril de 2014, van signar un conveni amb l'objecte d'establir els mecanismes pels quals es regeixen l'intercanvi d'informació entre el Servei Català de la Salut i l'Idescat sobre població resident i titular de la targeta sanitària.

Aquest conveni va ser objecte d'una modificació posterior, en forma d'addenda, subscrita per les parts el dia 30 de gener de 2017, per incorporar un nou camp d'informació, "correu electrònic", al fitxer del Registre central de persones assegurades (RCA) objecte de transmissió.

II. Que l'Idescat està interessat en disposar d'un nou camp d'informació que permeti la identificació unívoca dels registres del fitxer Registre central de persones assegurades (RCA), constituït per un codi numèric invariable i únic per a cada persona que forma part del RCA, que serveixi a la identificació unívoca de les persones al llarg del temps, al seguiment longitudinal i a les tasques de depuració i validació del Registre Estadístic de Població.

III. Que amb posterioritat a la signatura del conveni inicial, d'1 d'abril de 2014, han entrat en vigor, d'una banda, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que modifica substancialment el règim de vigència dels convenis entre administracions públiques, els seus organismes públics i les entitats de dret públic vinculats o dependents i, d'una altra banda, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

IV. Que les parts consideren oportú, tenint en compte el marc de col·laboració que facilita aquest acord, prorrogar-ne els seus efectes en els termes previstos per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

ACORDEN

Primer.-

Afegir la variable "identificador" dels registres del fitxer Registre central de persones assegurades (RCA), en els termes previstos a l'expositiu II, als diferents camps que recull l'annex 3 del conveni entre l'Idescat i el Servei Català de la Salut per a l'intercanvi d'informació subscrit el dia 1 d'abril de 2014.

Segon.-

Es modifica íntegrament la clàusula cinquena del conveni de referència, que queda redactada d'acord amb el següent literal:

Cinquè. - Protecció de dades i secret estadístic

En relació amb la informació que tractin, les parts signants d'aquest conveni s'obliguen a complir amb la legislació sobre protecció de dades personals, avui representada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). En concret, es comprometen a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i el respecte al principi de minimització de les dades, a no tractar-les per a una finalitat diferent a l'objecte d'aquest conveni, a no comunicar-les a tercers i a fer extensiu aquest compromís a tots els seus treballadors i col·laboradors implicats en la seva execució i amb accés a la informació.

El Servei Català de la Salut s'obliga a destruir les dades trameses del Registre de població de Catalunya un cop acomplerta la finalitat per a la qual li han estat facilitades. En aquest sentit, farà arribar a l'Idescat un certificat que acrediti que ha procedit a eliminar les dades lliurades i qualsevol altra reproducció parcial o total d'aquesta informació. L'eliminació implicarà la supressió dels suports en els quals constin aquestes dades, sense conservar cap còpia. La destrucció comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats.

Així mateix, les parts s'obliguen a mantenir el secret estadístic a fi de garantir la protecció de la informació tractada, en els termes establerts a la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

El deure de confidencialitat i el deure de guardar secret estadístic es mantindran fins i tot després de la vigència d'aquest conveni i de que hagin finalitzat les activitats relatives a la seva execució.

Tercer.-

Es modifica la clàusula vuitena del conveni de referència, relativa a la vigència del conveni, per establir que el conveni serà vigent, en aplicació del que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, fins el dia 2 d'octubre de 2020.

Això no obstant i d'acord amb el que preveu l'article 49 de la mateixa Llei, les parts acorden prorrogar la seva vigència i els efectes derivats d'aquest conveni fins a 1 d'octubre de 2024.

El Director de l'Idescat
Xavier Cuadras Morató
El Director del Servei Català de la Salut
Adrià Comella i Carnicé