Saltar al contingut principal

Conveni 017/2020

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA I L'ENTITAT COL·LABORADORA INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

REUNITS

D'una part, el senyor Jaume Badia Pujol amb DNI 39321039D, director general de la Fundació Universitat Pompeu Fabra (en endavant FUPF), amb CIF G-64030158, i domicili social a la plaça de la Mercè, 10–12. 08002 Barcelona, en nom i representació de la FUPF, en virtut dels poders conferits pel Patronat en data 18 de desembre de 2014, elevats a escriptura pública davant el notari del Col·legi de Catalunya Antoni Bosch Carrera, en data 23 de febrer de 2015.

D'una altra, el senyor Xavier Cuadras Morató, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que actua en nom, representació i interès d'aquest organisme, segons nomenament publicat per Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb domicili a Barcelona, Via Laietana, 58, amb el codi postal 08003 i amb NIF Q5850015-H.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar aquest conveni i a tal efecte

MANIFESTEN

 1. Que el Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, reconeix als estudiants universitaris el dret a completar la seva formació mitjançant la realització de pràctiques acadèmiques externes, ja siguin curriculars o extracurriculars, amb l'objectiu de complementar els coneixements teòrics i pràctics adquirits amb la seva formació acadèmica, afavorir la seva preparació per a l'exercici d'activitats professionals i fomentar la seva capacitat emprenedora.
 2. Que la FUPF, en virtut de la competència que té atribuïda pel conveni entre la UPF i la FUPF per a la gestió del Programa de Promoció i Empresa de 6 de juny de 2012 i d'acord amb el que estableix la normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de maig de 2012, té encarregada la gestió i la tramitació de les pràctiques externes que realitzin els estudiants de la UPF.
 3. Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant, l'entitat col·laboradora) està interessada a col·laborar amb la UPF, mitjançant la participació activa en la formació pràctica dels seus estudiants.
 4. Que, amb la finalitat d'establir els termes d'aquesta col·laboració, ambdues parts estan interessades a subscriure aquest conveni de cooperació educativa, el qual es regirà per les següents

CLÀUSULES

1. Objecte del conveni de col·laboració

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració que han de regir entre les parts signatàries per tal que els estudiants de la UPF puguin fer pràctiques acadèmiques externes a les dependències de l'entitat col·laboradora.

2. Condicions generals de realització de les pràctiques

2.1. Durant la seva estada en pràctiques a l'entitat col·laboradora, els estudiants faran tasques pròpies de l'àmbit professional en el qual exerciran la seva activitat com a graduats, amb l'objectiu de completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit amb la seva formació acadèmica i adquirir experiència laboral en els nivells als quals, per raó de la seva titulació, puguin accedir.

2.2. Els estudiants estaran subjectes a l'horari i a les normes fixades per l'entitat col·laboradora. L'horari establert per aquesta ha de garantir, en tot cas, la compatibilitat amb l'horari lectiu dels estudiants i la flexibilitat necessària per al compliment de les obligacions derivades de l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació dels estudiants a la Universitat.

2.3. Els estudiants desenvoluparan la seva estada en pràctiques sota la supervisió de dos tutors: un professional que presti serveis a l'entitat col·laboradora, que serà designat per aquesta i s'encarregarà d'orientar i supervisar el treball en pràctiques de l'estudiant, i un professor de la Universitat, que serà designat per la UPF i haurà de coordinar-se amb el tutor de l'entitat col·laboradora per fer un seguiment efectiu de les pràctiques, proporcionar suport a l'estudiant per a l'elaboració de la memòria i dur a terme el procés avaluador de les pràctiques.

2.4. El tutor o tutora designat per l'entitat col·laboradora haurà de fixar el pla de treball que s'ha de seguir, d'acord amb el projecte formatiu i en coordinació amb el tutor acadèmic, i haurà d'emetre un informe final en què es valorin les aptituds demostrades per l'estudiant en el decurs de l'estada en pràctiques, d'acord amb el model d'informe que s'adjunta annex a aquest conveni.

2.5. L'avaluació final de les pràctiques correspon al tutor o tutora acadèmic, de conformitat amb els criteris d'avaluació que s'estableixin en el document complementari que es preveu a la clàusula 3 d'aquest conveni.

2.6. Els estudiants tenen dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques i investigacions realitzades, així com dels resultats obtinguts, en els termes establerts per la normativa vigent en aquesta matèria.

2.7. La realització de les pràctiques en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre els estudiants i l'entitat col·laboradora.

2.8. L'entitat col·laboradora ha de donar d'alta a la Seguretat Social als estudiants sempre que aquests rebin una contraprestació econòmica, qualsevol que sigui el concepte o la forma en que es percebi, segons estableix el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació.

2.9. L'entitat col·laboradora ha d'informar els estudiants en pràctiques de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals. Així mateix, ha de disposar dels recursos i dels mitjans necessaris per facilitar l'accés a les pràctiques dels estudiants amb discapacitat i la conciliació amb les activitats o situacions personals derivades d'aquesta situació de discapacitat.

3. Condicions particulars de realització de les pràctiques

Cada vegada que l'entitat col·laboradora aculli estudiants de la UPF en pràctiques, les parts signatàries han de subscriure un document complementari, en el qual s'especificaran les dades següents:

 • Identitat de l'estudiant acollit en pràctiques.
 • Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars).
 • Projecte formatiu, comprensiu dels objectius educatius i les activitats que s'han de realitzar.
 • Pla de seguiment de les pràctiques (amb indicació dels informes i/o memòries que ha d'elaborar l'estudiant).
 • Durada, horari i període de realització de les pràctiques.
 • Lloc (centre de treball) de realització de les pràctiques.
 • Identitat dels tutors designats per l'entitat col·laboradora i la UPF.
 • Valoració en crèdits, si escau.
 • Criteris d'avaluació.
 • Quantia i forma de pagament dels ajuts a l'estudi, si escau.
 • Quantia i forma de pagament de despeses de gestió a la FUPF, si escau.
 • Compromisos de l'estudiant.
 • Especificació que la realització de les pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral entre l'entitat i l'estudiant.

El document esmentat ha de contenir un apartat de signatura per a l'estudiant, en què aquest manifesti conèixer i acceptar de manera expressa totes les condicions de realització de les pràctiques relacionades en aquest annex i es comprometi a complir totes les obligacions que, d'acord amb les condicions descrites i la normativa aplicable, li són exigibles. En aquest mateix apartat, l'estudiant també s'ha de comprometre a guardar confidencialitat i secret professional en relació amb la informació interna i les activitats de l'entitat col·laboradora, així com a subscriure una assegurança privada, en els casos en què sigui escaient, d'acord amb el que disposa la clàusula sisena d'aquest conveni.

4. Règim de permisos dels estudiants

Els estudiants poden absentar-se el temps que sigui indispensable del lloc on desenvolupin les pràctiques sempre que es faci necessari per poder atendre les obligacions que es derivin de la seva activitat acadèmica o de la seva participació en l'activitat dels òrgans de govern i de representació de la Universitat, així com per raons de salut o per qualssevol altres supòsits que acordin conjuntament l'entitat col·laboradora i la Universitat.

En qualsevol cas, els estudiants han de comunicar les absències referides a l'entitat col·laboradora amb antelació suficient i han de presentar els justificants corresponents.

5. Protecció de dades

La UPF i l'entitat col·laboradora actuaran com a responsables dels seus propis tractaments de dades personals que realitzin en compliment d'aquest conveni i es comprometen a tractar-les d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en endavant, RGPD, i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en endavant, LOPDGDD. L'entitat col·laboradora s'abstindrà de fer cap mena de tractament de les dades personals dels estudiants en pràctiques més enllà del que sigui necessari per a la consecució de les finalitats d'aquest conveni. De la mateixa manera, es compromet a no manipular, transformar ni cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les contenen, fora de l'estricte objecte de la relació subscrita per ambdues parts, així com a guardar-ne estricta confidencialitat i a informar l'estudiant de la manera com pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició al tractament, d'acord amb allò que disposa el RGPD i la LOPDGDD.

L'entitat col·laboradora es compromet a informar la UPF en cas que es produeixi una violació de seguretat que pugui constituir un risc per als drets i les llibertats dels estudiants.

L'incompliment directe o indirecte d'aquesta clàusula per part de l'entitat col·laboradora portarà aparellada la seva responsabilitat directa pels danys i perjudicis que pugui comportar als estudiants acollits en pràctiques o a la UPF.

6. Assegurança

En el desenvolupament de les pràctiques externes que són objecte d'aquest conveni, els estudiants de la UPF tenen cobertes les prestacions per accident, malaltia o infortuni familiar per l'assegurança escolar. En cas d'estudiants majors de 28 anys, cal que aquests subscriguin una assegurança privada que cobreixi les prestacions relatives a aquestes contingències i que n'acreditin, si s'escau, la seva formalització. Així mateix, els estudiants tenen coberta la responsabilitat civil en què puguin incórrer amb ocasió de la realització de les pràctiques, en mèrits de la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva subscrita per la UPF.

Si l'entitat col·laboradora requereix algun altre tipus d'assegurança, aquesta serà a càrrec dels estudiants i es farà constar en el document complementari previst a la clàusula tercera d'aquest conveni.

7. Reconeixements derivats de les pràctiques

Un cop finalitzada l'estada en pràctiques, i prèvia petició per part dels estudiants, l'entitat col·laboradora ha d'emetre un informe acreditatiu de les activitats realitzades, la durada de les pràctiques i el rendiment de l'estudiant.

Pel que fa al reconeixement dels tutors designats per l'entitat col·laboradora, la UPF, prèvia petició per part de la persona interessada, expedirà un certificat de reconeixement institucional, en el qual es faran constar, com a mínim, les característiques de la col·laboració, els estudis en què s'ha desenvolupat, el nombre d'estudiants tutoritzats i el total d'hores tutoritzades.

8. Vigència

Aquest conveni obliga les parts per cursos acadèmics i fins a un màxim de quatre anys. La relació s'iniciarà el curs acadèmic 2020–2021 Encara que les parts el denunciïn, les pràctiques iniciades amb anterioritat al moment esmentat hauran de ser continuades fins que finalitzin. Es podrà prorrogar mitjançant acord exprés el conveni per un període de quatre anys addicionals sempre que es realitzi abans de la finalització del termini previst inicialment.

9. Bona fe contractual

Les parts signants s'obliguen a complir i a executar aquest conveni sota el principi de la bona fe contractual, a fi d'aconseguir els objectius proposats en els antecedents, per la qual cosa col·laboraran en tot tal com sigui necessari i s'abstindran de fer qualsevol acte que lesioni de manera injustificada els interessos de l'altra part.

10. Règim jurídic i resolució de conflictes

Les diferències o discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació i l'aplicació d'aquest conveni es resoldran de comú acord entre les parts i, si això no fos possible, se sotmetran al coneixement dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona que resultin competents.

11. Gestió de les pràctiques

Si escau, l'entitat col·laboradora abonarà a la FUPF, com a entitat gestora de pràctiques, la quantitat que, en concepte de despeses de gestió, hagi aprovat el Consell Social de la UPF.

I, perquè així consti, les parts signen aquest document la data assenyalada al peu de la signatura electrònica

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA
Xavier Cuadras Morató. Director
FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Jaume Badia Pujol. Director General