Saltar al contingut principal

Conveni 018/2018

CONVENI ENTRE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, L'INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE L'ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA DE CATALUNYA L'ANY 2018 (ECV 2018), HOMOLOGABLE ALS ESTÀNDARDS EUROPEUS (EU-SILC) I PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ESTIMACIONS TERRITORIALS DE L'ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA

REUNITS

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB en endavant), representada pel vicepresident executiu, senyor Antonio Balmón Arévalo, qui actua en l'exercici de les seves competències pròpies i les que té delegades en nom i representació d'aquesta institució, amb domicili social a Barcelona, al Carrer 62, núm.16-18, Sector A de la Zona Franca, i amb codi d'identificació fiscal P-0800258-F, assistit en aquest acte pel senyor Sebastià Grau Àvila, Secretari General de l'AMB, nomenat per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol de 2011, en funcions d'assessorament segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en l'exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que certifico.

AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel Primer Tinent d'Alcalde, l'Il·lm- senyor Gerardo Pisarello Prados, que té delegada la competència per decret d'alcaldia de data 13 de juny de 2015, facultat per la Comissió de govern de data 24 de desembre de 2018 i assistit en aquest acte per l'Il·lm. Sr. Jordi Cases i Pallarès, Secretari General d'aquest Ajuntament, com a fedatari i assessor legal preceptiu.

INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA (IERMB en endavant), representat per la presidenta de la Comissió Executiva, senyora Janet Sanz Cid, qui actua en l'exercici de les competències que té delegades en nom i representació d'aquesta entitat, amb CIF P-0800013-E, i domicili al Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona, Plaça del Coneixement, Edifici MRA, planta 2, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i que participa en aquest acte assistida pel Sr. Juan Carlos Migoya Martínez, gerent del Consorci IERMB,

INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA (Idescat en endavant), organisme autònom administratiu del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, representat pel director, senyor Frederic Udina i Abelló per nomenament en l'exercici de les seves competències establertes per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, amb seu social a Barcelona, a la Via Laietana 58, i amb CIF Q5850015H.

EXPOSEN

1 - Que l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB tenen entre els seus objectius institucionals l'elaboració d'informació de base, estudis estadístics i enquestes entre la població del seu àmbit territorial.

2 - Que l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB estan fermament interessats en disposar de dades comparables i fiables sobre les condicions de vida i el risc de pobresa i d'exclusió social en el seu àmbit territorial.

3 - Que l'IERMB és un consorci de dret públic de caràcter local i finalitats d'interès general, adscrit a l'AMB, que té per objecte la realització d'estudis i investigacions en tot allò que afecta als interessos del seus ens consorciats, especialment l'anàlisi general i sectorial del fenomen metropolità. En aquest sentit, des de 1985 el Consorci IERMB ha vingut realitzant l'estudi i explotació de l'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població.

4 - Que l'Idescat és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya. D'acord amb el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, són funcions de l'Idescat, entre d'altres, "dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen".

D'altra banda, l'Idescat és l'organisme responsable de l'actuació estadística de l'Enquesta de condicions de vida a Catalunya. La mostra d'aquesta enquesta a Catalunya està constituïda per dues submostres: una d'elles forma part de l'operació d'àmbit estatal, que es realitza sota responsabilitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i una ampliació específica que es recull exclusivament a Catalunya sota responsabilitat de l'Idescat. Ambdues mostres es recullen utilitzant els mateixos criteris i procediments de manera que finalment són integrades en una única mostra.

Així mateix, les quatre institucions coincideixen en considerar que l'increment de mostra de l'ECV objecte d'aquest conveni —tot i que permet millorar la qualitat de les estimacions que s'hi obtenen, així com una millor aproximació al territori— no és suficient per obtenir estimacions prou fiables als nivells de detall territorial desitjats. És per aquest motiu, que acorden actuar conjuntament en la realització del projecte "Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida".

4 - Els acords regulats en aquest conveni s'ajusten a allò previst als articles 48.6 i 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). En aquest sentit convé tenir en compte que l'Idescat és l'únic organisme responsable de l'operació i que assumeix d'entrada la cobertura de totes les despeses necessàries per a la correcte realització de les activitats previstes, tot i que després rep aportacions diverses que rescabalen aquesta despesa inicial.

I, posades prèviament d'acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

Primer. Objectes del conveni

Aquest conveni té per objecte el desenvolupament del projecte en el període 2018–2019, per l'ampliació de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2018, així com el tractament de les dades i la tabulació dels resultats, donant continuïtat a la col·laboració iniciada satisfactòriament en ocasió de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2017.

Coherentment amb l'especial interès de les entitats signants en la millora dels resultats territorials, el conveni també es proposa el desenvolupament del projecte "Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida" que es realitza conjuntament per l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

L'enquesta, en tant que estadística oficial de Catalunya, es durà a terme d'acord amb els principis tècnics i jurídics establerts per la Llei d'estadística de Catalunya, la Llei del Pla estadístic de Catalunya vigent, els programes anuals d'actuació estadística que el desenvolupin i la resta de normativa d'aplicació a l'estadística oficial.

En qualsevol cas, l'operació estadística s'adaptarà als requeriments establerts perquè pugui ser comparable i integrable a l'estadística europea EU-SILC (Survey of Income and Living Conditions), de la qual també forma part l'Estadística de condicions de vida que realitza l'INE per al conjunt d'Espanya.

Segon. Característiques bàsiques del projecte

La mostra de l'enquesta estarà composta per un sol torn d'aproximadament 1.800 llars, per a la qual cosa s'extraurà una mostra inicial de 2.688 llars distribuïdes per tota Catalunya.

La selecció de la mostra es produirà en dues etapes. Una primera, de selecció de seccions censals, assegurant la seva distribució aleatòria i proporcional a la població per tot el territori català i d'acord amb el disseny mostral descrit. En la segona fase es procedirà a l'elecció aleatòria de 12 habitatges en cada secció censal elegida en la fase anterior.

Tercer. Terminis d'execució del projecte

La recollida dels qüestionaris contestats de l'enquesta finalitzarà a principis del mes de desembre de 2018.

La difusió pública dels resultats es farà els mesos de juny i juliol de 2019.

Quart. Obligacions de les parts

El projecte que és objecte d'aquest conveni es realitzarà per les parts que el subscriuen de la manera següent:

Per part de l'Idescat:

 • Dissenyar i fer l'extracció mostral segons els objectius explicitats en aquest acord.
 • Confeccionar el qüestionari definitiu atenent els requeriments d'estandardització.
 • Proporcionar el maquinari i el programari necessari per a la gestió del treball de camp, tant per al personal enquestador com per al personal de supervisió.
 • Executar, mitjançant el concurs d'empresa especialitzada, el treball de camp i coordinar-ne els treballs de seguiment i supervisió.
 • Aconseguir la informació administrativa necessària per completar la informació dels qüestionaris.
 • Validar i depurar amb criteris estàndard la informació recollida.
 • Realitzar l'explotació de la informació recollida i confeccionar la tabulació corresponent per al conjunt de Catalunya, garantint la comparabilitat amb la sèrie anterior i amb la d'altres territoris d'àmbit superior.
 • Realitzar l'explotació dels resultats corresponents als àmbits territorials inferiors a Catalunya, tenint en compte els criteris de comparabilitat i de significativitat estadística.
 • Participar en el grup de treball que per a la realització del projecte "Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida", amb l'objectiu de dissenyar un procediment eficient d'estimació dels principals indicadors que s'extreuen de l'ECV amb una desagregació territorial superior a l'actualment disponible.
 • Exercir les funcions de secretaria de la Comissió de seguiment.

Per part de l'AMB:

 • Participar en el seguiment de l'enquesta.
 • Participar en la validació del procés d'execució del conveni.
 • Participar en el disseny i execució del pla de difusió de l'enquesta.
 • Participar en la Comissió de seguiment del conveni exercint les corresponents funcions de direcció i supervisió dels treballs endegats conjuntament.

Per part de l'Ajuntament de Barcelona:

 • Participar en el seguiment de l'enquesta.
 • Participar en la validació del procés d'execució del conveni.
 • Participar en el disseny i execució del pla de difusió de l'enquesta.
 • Participar en la Comissió de seguiment del conveni exercint les corresponents funcions de direcció i supervisió dels treballs endegats conjuntament.

Per part de l'IERMB:

 • Col·laborar en la definició tècnica de les estimacions territorials de condicions de vida.
 • Participar en el seguiment de l'enquesta, incorporant-se a l'equip tècnic responsable del projecte a l'Idescat.
 • Realitzar, conjuntament amb l'Idescat, l'explotació dels resultats corresponents als àmbits territorials inferiors a Catalunya, tenint en compte els criteris de comparabilitat i de significativitat estadística.
 • Participar en el disseny i execució del pla de difusió de l'enquesta.
 • Participar en el grup de treball que per a la realització del projecte d'"Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida", amb l'objectiu de dissenyar un procediment eficient d'estimació dels principals indicadors que s'extreuen de l'ECV amb una desagregació territorial superior a l'actualment disponible.
 • Participar en la Comissió de seguiment del conveni exercint les corresponents funcions de direcció i supervisió dels treballs endegats conjuntament.

Cinquè. Comissió de seguiment

A la signatura del Conveni es constituirà una Comissió de seguiment, formada per les persones titulars de la Sub-direcció general de Producció i Coordinació de l'Institut d'Estadística de Catalunya, de la Direcció de l'Àrea de Presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de la Direcció de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Gerència de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Com a suplents actuaran les persones titulars de la Direcció de l'Àrea de Planificació Estratègica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de l'Àrea de Cohesió Social i Urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Actuarà com a secretari de la Comissió el responsable de l'Àrea d'Economia i Societat de l'Idescat o en qui delegui de forma expressa.

La Comissió de seguiment és l'òrgan de participació de les parts en l'execució dels treballs objecte del conveni, d'acord amb el que estableixen els pactes que subscriuen.

Més àmpliament, la Comissió de seguiment és competent per resoldre totes les qüestions que es derivin de la interpretació i execució del conveni. Està facultada per crear, en el seu si, comissions tècniques mixtes per a l'anàlisi i supervisió d'aquells aspectes de l'operació que consideri oportuns.

La Comissió de seguiment es reunirà com a mínim cada 3 mesos i sempre que les circumstàncies ho exigeixin, a proposta d'una de les parts.

Sisè. Finançament del conveni

El cost total estimat del projecte contemplats en aquest conveni i realitzats l'any 2018 és de de 226.891€ (dos-cents vint-i-sis mil vuit-cents noranta-un euros). D'aquest import l'Idescat assumeix 212.203€ i l'Iermb 14.688€. (Vegeu annex amb el detall dels costos estimats)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona participaran econòmicament amb un total de 84.714,99 euros corresponents al 33% de les despeses assumides per l'Idescat l'any 2018 i la totalitat de les despeses assumides per l'IERMB en el mateix període. Els pagaments s'efectuaran amb el següent detall:

Àrea Metropolitana de Barcelona

Aportació de 45.517,54 euros a l'Institut d'Estadística de Catalunya

Aportació de 9.547,20 euros a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Ajuntament de Barcelona

Aportació de 24.509,45 euros a l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Aportació de 5.140,80 euros a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Els imports compromesos per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona a l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona es transferiran, cadascun, en un únic pagament, un cop la Comissió de seguiment hagi validat els documents emesos per l'Idescat, corresponents a la certificació del cost de l'operació i a la Memòria tècnica de la seva execució. Finalment, l'Idescat elaborarà la liquidació corresponent d'acord amb els articles 48.6 i 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) la qual cosa pot suposar una disminució respecte a la quantitat determinada en el paràgraf anterior.

Setè. Confidencialitat de les dades de caràcter personal i secret estadístic

Les dades de caràcter personal que formin part dels treballs objecte d'aquest conveni seran tractades d'acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades personals.

L'Idescat i la resta d'institucions signants d'aquest Conveni, atès el caràcter d'estadística oficial de l'enquesta, garantiran la preservació del secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació.

Vuitè. Difusió dels resultats

La difusió dels resultats sintètics i bàsics derivats de les actuacions objecte de conveni es regirà d'acord amb el que disposa la legislació estadística catalana vigent.

Les institucions signants d'aquest Conveni, mitjançant la Comissió de seguiment, aprovaran el pla de difusió dels resultats sintètics i bàsics de l'enquesta en l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

En totes les publicacions i altres productes de difusió de l'Enquesta de condicions de vida 2018 es farà referència explícita i notòria al suport, col·laboració i finançament de les entitats no pròpiament estadístiques que signen aquest conveni i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En cada cas, en el peu de les taules de resultats de l'ECV apareixerà la denominació de l'actuació "Enquesta de condicions de vida. Idescat".

Les publicacions relatives a l'actuació estadística "Estimacions territorials de l'ECV" en l'àmbit territorial metropolità faran menció explícita d'aquesta actuació, atenent sempre a la necessària diferenciació respecte els resultats oficials de l'ECV. La comissió de seguiment del conveni haurà d'arbitrar la forma concreta que prendran els peus de taula.

En primer lloc, i d'acord amb el calendari oficial de difusió, es difondran els resultats pel conjunt de Catalunya que haurà elaborat l'Idescat. Posteriorment, es procedirà a la publicació de resultats pels altres àmbits territorials d'àmbit inferior previstos i finalment es difondran les estimacions territorials.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d'autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d'obres que derivin d'aquests resultats quan s'hagin de protegir especialment d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Les microdades de l'enquesta —degudament anonimitzades— estaran a disposició de les entitats signats.

Novè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà vigència a partir de la seva signatura i fins a la finalització dels treballs que en constitueixen l'objecte. Això no obstant, s'estableix com a data límit de vigència el 31 de juliol de 2019.

Desè. Resolució

El conveni es podrà resoldre amb anterioritat al transcurs del seu termini màxim de vigència. Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:

 • a) El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.
 • b) L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions assumides; en aquest cas, l'altra part podrà optar per exigir-ne el compliment o bé resoldre el conveni.
 • c) Quan es doni la impossibilitat material d'acomplir el conveni.
 • d) La vulneració del secret estadístic per qualsevol de les parts.
 • e) Qualsevol altra causa legalment establerta.

Dotzè. Jurisdicció

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i les qüestions sorgides de la seva interpretació, modificació, resolució i efectes que no es puguin resoldre a través de la Comissió de seguiment, seran dirimides per la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, les parts que l'atorguen signen el present conveni per quintuplicat.

Barcelona,

Sr. Antonio Balmón Arévalo
AMB
Sr. Sebastià Grau Àvila
AMB
Sr. Gerardo Pisarello Prados
Ajuntament de Barcelona
Sr. Jordi Cases i Pallarès
Ajuntament de Barcelona
Sra. Janet Sanz Cid
IERMB
Sr. Juan Carlos Migoya Martínez
IERMB
Sr. Frederic Udina i Abellò
Idescat

ANNEX

Memòria econòmica del projecte "Enquesta de Condicions de Vida de Catalunya 2018 i Estimacions Territorials de l'Enquesta de Condicions de Vida"

05.01.01.

ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA DE CATALUNYA. 2018

La realització del projecte es desglossa en els següents conceptes, amb indicació dels corresponents costos associats:

Any 2018

Fase de disseny

 • 1. Revisió dels aspectes metodològics i tècnics de l'EU-SILC, i adaptació de la documentació de l'operació a Catalunya.

  19 hores de responsable de projecte i 75 hores de responsables d'activitat: 3.204 euros

 • 2. Concreció de la mostra i del qüestionari.

  30 hores de responsables de projecte, 75 hores responsable d'activitat, 20 hores de tècnic mig estadístic i 19 hores de tècnic superior informàtic: 4.751 euros

 • 3. Definició i descripció detallada del projecte de treball de camp a realitzar.

  12 hores de responsables de projecte, 35 hores de responsable d'activitat i 20 hores de tècnic mig estadístic): 2.150 euros

Total fase de disseny: 10.105 euros

Fase de recollida

 • 4. Coordinació de les tasques logístiques prèvies de l'operació de camp.

  23 hores de responsables de projecte i 170 hores de responsable d'activitat: 6.515 euros

 • 5. Adaptació dels aplicatius informàtics de l'enquesta.

  19 hores de responsables d'activitat, 15 hores tècnic mig estadístic i 15 hores tècnic superior informàtic: 1.519 euros

 • 6. Seguiment i supervisió del treball de camp.

  65 hores de responsables de projecte, 690 hores de responsable d'activitat i 15 hores de Tècnic mig estadístic: 25.789 euros

 • 7. Realització del treball d'enquestació al total de 2.688 habitatges seleccionats en la mostra: 167.730 euros

Total fase de recollida: 201.542 euros

Total any 2018: 211.647 euros

Any 2019

Fase de tractament, tabulació i difusió

 • 8. Realització de les tasques de validació i depuració de la informació recollida.

  150 hores de responsables de projectes, 112,5 hores de responsables d'activitat, 75 hores de tècnic mig estadístic i 112,5 hores de tècnic superior informàtic: 12.877 euros

 • 9. Revisió i anàlisi del conjunt de dades de la mostra agregada.

  75 hores de responsable de projecte, 150 hores de responsables d'activitat, 112,5 hores de tècnic mig estadístic i 19 de tècnic superior informàtic: 11.413 euros

 • 10. Tabulació dels resultats.

  110 hores de responsables de projecte, 250 hores de responsables d'activitat, 75 hores de tècnic mig estadístic i 75 hores de Tècnic superior informàtic: 16.800 euros

Total fase de tractament: 41.090 euros

Total treballs any 2019: 41.090 euros

Total Enquesta: 252.737 euros

05.01.05.

ESTIMACIONS TERRITORIALS DE L'ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA

Els treballs de l'actuació s'han de realitzar de manera molt coordinada amb els treballs de realització de la pròpia ECV. Queden desglossats en els següents conceptes, amb indicació dels corresponents costos associats:

Any 2018

 1. Revisió dels aspectes metodològics i tècnics de l'EU-SILC i de l'operació a Catalunya. Anàlisi d'experiències existents

  IDESCAT. 2 hores de responsable de projecte i 5 hores de responsables d'activitat: 241 euros

  IERMB. 21 hores de responsable de projecte i 45 hores tècnics/ques superiors equip de recerca en cohesió social i urbana i 18 hores responsable estadística: 2.433 euros

 2. Definició i descripció detallada del projecte de treball a realitzar.

  IDESCAT. 4 hores de responsables de projecte, 5 hores de responsable d'activitat: 315 euros

  IERMB. 9 hores de responsable de projecte, 12 hores tècnics/ques superiors equip de recerca en cohesió social i urbana, 15 hores responsable estadística i 18 hores tècnic/a treball de camp: 1.605 euros

 3. Seguiment, control i suport al treball de recollida.

  IERMB. 18 hores de responsable de projecte i 320 hores tècnic/a treball de camp: 590 euros

Total cost projecte 2018: 15.244 euros

Costos assumits per l'Idescat: 556 euros

Costos assumits per l'IERMB: 14.688 euros

Any 2019

 1. Definició i creació de la Base de dades. Estimació territorial de l'ECV 2018

  IDESCAT. 2 hores de responsables de projecte i 5 hores de responsable d'activitat: 241 euros

  IERMB. 12 hores de responsable de projecte, 25 hores tècnics/ques superiors equip de recerca en cohesió social i urbana, 48 hores responsable estadística i 22 hores tècnic/a treball de camp: 3.176 euros

Total cost projecte 2019: 3.417 euros

Total cost projecte: 18.661 euros