Saltar al contingut principal

Conveni 019/2016

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I EL COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA PER A L'ORGANITZACIÓ D'UNA JORNADA D'ACTUALITZACIÓ ESTADÍSTICA

Barcelona, 30 de juny de 2016

REUNITS

D'una banda, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb seu a Via Laietana, 58, de Barcelona, que actua en nom i representació d'aquesta institució, segons el nomenament fet pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li atorga l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya.

D'una altra, la senyora Anna Parés i Rifà, amb DNI número 46211930P, degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb domicili al carrer Roger de Llúria 155–157, de Barcelona, que actua en representació d'aquesta entitat en virtut dels poders que li han estat conferits pels Estatuts del Col·legi, inscrits en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya amb el número DLLCPS/C-2001.

MANIFESTEN

I. Que l'Idescat és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya.

I entre les funcions que li són pròpies hi ha les de promoure l'activitat estadística, que pren forma amb una multiplicitat d'accions, entre les quals destaca l'organització d'actes per divulgar l'estadística entre determinades professions o col·lectius de persones.

II. Que el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya és una organització professional sense ànim de lucre, constituïda com a corporació de dret públic, que desenvolupa serveis i activitats adreçades a sociòlegs i politòlegs. I amb aquesta finalitat organitza i desenvolupa activitats en formats diversos que tenen per objectiu apropar les professions de politòleg i sociòleg a la societat.

III. Que el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya està compromès amb la promoció del coneixement i les habilitats dels politòlegs i sociòlegs de Catalunya com a manera d'assolir un ple reconeixement de la feina professional que desenvolupen.

I posades prèviament d'acord, les parts subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

Primer.- Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte l'organització conjunta d'una jornada d'actualització estadística adreçada al col·lectiu de politòlegs i sociòlegs de Catalunya.

L'objectiu de la jornada és situar els participants en els reptes i oportunitats de l'estadística al segle XXI, presentar els recursos que l'Idescat ofereix a politòlegs i sociòlegs i conèixer experiències d'anàlisis quantitatives.

L'acte tindrà lloc el dia 26 de setembre de 2016, de les 17 a les 19.30 hores, a la sala d'actes de l'Idescat, Via Laietana, 58, de Barcelona.

Segon.- Contingut de la jornada

La jornada inclourà tres intervencions de ponents experts en estadística. Una ponència relativa a l'estadística i les ciències socials, una que analitzarà els reptes de l'estadística en el context actual i una tercera que tractarà el fenomen de les dades massives (Big Data) des d'una perspectiva d'interès per a politòlegs i sociòlegs.

Tercer.- Obligacions de les parts intervinents

El disseny i la direcció científica de la jornada, en tots els seus aspectes (definició del programa, tria i contacte amb ponents, entre altres), serà assumida conjuntament per les dues institucions subscriptores.

La gestió dels serveis vinculats a la jornada i el pagament d'aquests serveis, sens perjudici del que es diu al paràgraf següent, aniran íntegrament a càrrec del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. A títol merament exemplificatiu i no exhaustiu, entre aquests serveis hi haurà:

  • La retribució dels ponents, viatges i allotjaments, si s'escau.
  • La difusió de la jornada.
  • El servei de secretaria.

L'Idescat cedirà l'espai per a la celebració de la jornada i la infraestructura necessària.

Quart.- Drets d'inscripció

L'assistència a la jornada es farà mitjançant el pagament d'un preu, que fixarà el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya en funció de la condició de col·legiat o no dels assistents. La gestió i cobrament d'aquests drets d'assistència seran a càrrec del Col·legi, que farà seus els ingressos.

Cinquè.- Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i romandrà vigent fins a la finalització de la jornada.

Sisè.- Extinció

Aquest conveni s'extingirà per mutu acord de les parts o per impossibilitat sobrevinguda de realitzar l'objecte del conveni.

Setè.- Règim aplicable

Aquest conveni té naturalesa administrativa.

Les parts intentaran resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament, interpretació o execució del conveni. Si això no fos possible, la jurisdicció contenciosa administrativa serà competent per resoldre la diferència.

I, en prova de conformitat, se signa aquest document per duplicat en el lloc i la data abans esmentats.

Per l'Idescat
Frederic Udina i Abelló
Pel Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Anna Parés i Rifà