Saltar al contingut principal

Conveni 019/2017

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE D'ESTUDIS D'OPINIÓ I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA

D'una banda, el Sr. Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d'Estudis d'Opinió, (en endavant, CEO).

I de l'altra, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat).

ACTUEN

El primer en representació del CEO, nomenat mitjançant el Decret 242/2011, d'1 de febrer, d'acord amb la funció que li atribueix l'article 7.4 de la Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió.

El segon en representació de l'Idescat, segons el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

I. L'article 12.7 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya regula la possibilitat que els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen estableixin convenis de col·laboració amb l'Idescat per a l'aprofundiment de les seves relacions.

II. L'Idescat, d'acord amb el que estableix la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, és el responsable de posar en marxa, mantenir, explotar i custodiar el Registre de població de Catalunya, que és un registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

III. El Registre de població de Catalunya és un fitxer amb dades de caràcter personal, del qual és responsable l'Idescat, sotmès a l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, creat i regulat per l'esmentada Llei d'estadística de Catalunya.

IV. Les dades del Registre de població de Catalunya, d'acord amb l'article 48 de la citada Llei d'estadística de Catalunya, poden ser utilitzades pels òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya si els cal per a l'exercici de llurs competències i exclusivament per a afers en els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants.

V. El CEO és un organisme autònom administratiu de la Generalitat de Catalunya especialitzat en l'elaboració, la supervisió i el control dels estudis d'opinió i les enquestes de la Generalitat que, d'acord amb la Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, té encomandes, entre d'altres, les funcions següents (article 3):

"a) Elaborar o supervisar i controlar estudis d'opinió i enquestes que proporcionin informació sobre les opinions dels habitants de Catalunya pel que fa a la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica, política i social de Catalunya; sobre llurs actituds, hàbits, costums i preferències, incloent-hi els que fan referència a circumstàncies relatives a la intimitat personal o familiar, i sobre llurs opinions i intencions en qüestions ètiques, morals, socials, ideològiques, polítiques o comunitàries.

b) Elaborar, en exclusiva en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, estudis d'opinió i enquestes electorals que preguntin sobre la intenció de vot o sobre la valoració dels líders i dels partits polítics, i també els estudis postelectorals".

VI. En el marc de les competències descrites i per tal de desenvolupar un estudi previst per a l'any 2017, el CEO planteja accedir a una única mostra del Registre de població de Catalunya als efectes que més endavant es descriuen.

Que, per tot això, és d'interès per a ambdues institucions subscriure aquest conveni atenent les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és arbitrar els acords tècnics necessaris entre el CEO i l'Idescat per tal de determinar la col·laboració d'ambdues institucions a fi d'elaborar una mostra del Registre de població de Catalunya, amb la finalitat de realitzar una Enquesta sobre civisme i valors a Catalunya durant l'any 2017, encarregada al CEO pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el 30 de desembre de 2016, d'acord amb el règim legal aplicable i en els termes que s'estableixen en aquest conveni.

Concretament, les dades que seran objecte de cessió són les següents:

  • I. Extracció d'una única mostra de 2.000 persones de 16 anys i més residents a Catalunya.
  • II. L'estructura del fitxer on consta la informació descriptiva de les dades que seran objecte de cessió s'especifica a l'annex 1.
  • III. El suport en què es lliuraran les dades serà un fitxer excel (o equivalent).
  • IV. La tramesa del fitxer es farà mitjançant el servei FTP de l'Idescat per a l'intercanvi segur d'arxius, en aquest cas la mostra requerida, i que requereix codi d'usuari i contrasenya. El lliurament es farà segons les instruccions d'ús per a usuaris externs facilitades per l'Idescat.

Segona.- Responsabilitats i obligacions de l'Idescat

L'Idescat extraurà la informació necessària de la mostra requerida pel CEO.

L'Idescat facilitarà el canal d'intercanvi segur per a la transmissió de l'arxiu amb la mostra esmentada i un codi d'usuari i contrasenya per dur a terme aquesta transmissió.

Tercera.- Responsabilitats i obligacions del CEO

A partir del que disposa l'article 3 de la Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO utilitzarà la mostra extreta del Registre de població de Catalunya únicament i exclusivament per realitzar un estudi d'opinió per encàrrec del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el marc dels requisits exigits per l'article 48 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

L'ús de les dades del Registre de població de Catalunya, en els termes establerts en aquest conveni, es realitzarà complint estrictament amb la seva normativa reguladora: Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya; Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i Ordre ECF/562/2010, de 22 de novembre, per la qual es regulen els fitxers amb dades de caràcter personal que hi ha al Departament d'Economia i Finances, actualment Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda.

Concretament, aquestes dades es faran servir per dur a terme el treball de camp de l'enquesta, és a dir, contactar les persones seleccionades perquè puguin contestar les preguntes del qüestionari.

El CEO encarregarà el treball de camp de l'enquesta a un tercer i preveurà en el contracte un acord d'encàrrec de tractament segons el que preveu l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la normativa de desplegament aplicable del Reial decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

El CEO es compromet que les dades rebudes de l'Idescat seran utilitzades exclusivament per a les finalitats per a les quals es demanen, es a dir, dur a terme el treball de l'enquesta abans referida i a incloure com una obligació del contracte que formalitzi per a la realització del treball de camp que el contractista també tindrà aquest compromís.

Quarta.- Protecció de dades personals

El CEO s'obliga a utilitzar les dades a les quals accedeixi del Registre de Població de Catalunya complint estrictament amb la seva normativa reguladora, ja citada a la clàusula 3 d'aquest conveni, i específicament per a les finalitats per a les quals ha demanat la informació. Igualment, s'obliga a destruir en el termini màxim de dos mesos des de la finalització de la darrera entrevista les dades obtingudes del Registre de població de Catalunya quan ja no li siguin d'interès per a la finalitat objecte d'aquest conveni, i a trametre un certificat fent-ho constar a l'Idescat. L'obligació de destrucció de les dades s'haurà d'incloure en el contracte d'encàrrec entre el CEO i l'empresa contractista del servei com una obligació de l'encarregat del tractament.

El CEO s'obliga a adoptar i mantenir les mesures de seguretat exigides pel Reial decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, respecte al tractament de la informació a la qual tinguin accés com a conseqüència de l'execució d'aquest conveni, concretament aquelles mesures que corresponguin al nivell mitjà de seguretat.

El CEO no preveu fer cap tractament de les dades cedides, sinó que qui realitzi el treball de camp de l'estudi (el contractista) és qui el farà i les podrà descarregar seguint les instruccions facilitades per l'Idescat i utilitzant el codi d'usuari i la contrasenya que l'Idescat li proporcionarà. El tractament necessari per a la recollida de dades que farà el contractista consistirà a utilitzar les adreces del fitxer per fer una tramesa de cartes a totes les persones de la mostra informant que han estat escollides per realitzar l'esmentada enquesta i fer visites a les seves llars per tal que contestin les preguntes del qüestionari.

En el supòsit que el CEO hagi de fer algun tractament, aquest serà únicament el necessari per comprovar que el contractista compleix les especificacions de mostreig, que es determinaran en el plec de prescripcions tècniques del contracte, i el càlcul de la taxa de resposta de l'enquesta; i per a això, si s'escau, s'integraran les dades cedides en un fitxer temporal en els termes que preveu l'article 87 del Reglament, que complirà les mesures de seguretat de nivell mitjà i es destruirà en els termes previstos en el paràgraf primer d'aquesta clàusula.

Cinquena.- Impacte econòmic

La signatura i execució d'aquest conveni de col·laboració no genera prestacions ni contraprestacions econòmiques entre les entitats signants.

Sisena.- Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i romandrà vigent com a màxim fins al 31 de desembre de 2017, tret que per qualsevol de les parts es denunciï per escrit assenyalant els efectes de la resolució del conveni.

Setena.- Extinció

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga.

b) L'acord dels signants per escrit.

c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

e) L'incompliment de la normativa sobre protecció de dades.

f) Per qualsevol altra causa prevista en les lleis.

Vuitena.- Jurisdicció

Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment pactat seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua.

Novena. Publicitat

Les parts signants del conveni donaran compliment al que preveu l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb la publicació d'aquest conveni en el web dels organismes corresponents i el trametran per a la seva incorporació en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.

I en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les seves clàusules, les dues parts signen el present conveni a Barcelona.

El director del Centre d'Estudis d'Opinió
Jordi Argelaguet i Argemí
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
Annex 1. Format dels registres del fitxer amb la mostra del Registre de població de Catalunya a 1 de gener de 2017
Camp Nom simbòlic Columna
Número d'identificació Identif A
Codi de municipi CodiMun B
Districte Districte C
Secció Secció D
Sexe Sexe E
Edat Edat F
Noms i cognoms NomCognoms G
Adreça Adreca H
Codi postal Cpostal I
Nom del municipi nomMunicipi J
Nom entitat singular NomEntitatSingular K
Nom de nucli/disseminat NomNucli L
Data de naixement anymesdiaNaix M
Lloc de naixement LlocNaixement N
Nacionalitat Nacionalitat O
Coordenades X i Y X / Y P / Q