Saltar al contingut principal

Conveni 020/2012

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT) EN MATÈRIA DE FOMENT DE L'APRENENTAGE DE L'ESTADÍSTICA

Barcelona, 22 de juny de 2012

REUNITS

PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El senyor Lluís Font i Espinós, secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament, nomenat pel DECRET 35/2011, de 4 de gener (DOGC núm. 5791 de 7 de gener de 2011) i actuant en l'exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930 de 28 de juliol).

PER L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA

El senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, nomenat per Decret 361/2011 de 5 de juliol (DOGC núm. 5915 de 7 de juliol) i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 5509 de 19 de novembre).

MANIFESTEN

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic, de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal d'aconseguir la informació més adient a les necessitats de la societat catalana, mitjançant el Pla estadístic de Catalunya vigent.

És voluntat de l'Idescat contribuir a difondre la cultura estadística i l'estadística oficial en l'àmbit educatiu, col·laborant amb la comunitat educativa i posant a disposició del professorat eines i recursos que facin més accessible la informació estadística a Catalunya.

El Departament d'Ensenyament, com a responsable de les polítiques educatives a Catalunya, està impulsant un procés de digitalització de les aules escolars, per tal de promoure l'ús de les TIC en els programes educatius, i específicament, a través de la Direcció General d'Educació Infantil i Primària i de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, està impulsant la creació de recursos digitals en matèria de matemàtiques i estadística.

L'article 24 de la Llei 23/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 estableix que la col·laboració entre institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular per mitjà de convenis i acords.

Per tot això és d'interès per a les parts signants subscriure aquest conveni d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.-

L'objecte d'aquest conveni és establir un marc de col·laboració per la desenvolupament conjunt d'actuacions que fomentin el coneixement de l'estadística entre el professorat i l'alumnat d'Educació Primària i Secundària de Catalunya.

Per assolir aquest objectiu, els organismes participants es comprometen a:

  • a) Identificar projectes i camps d'interès comú en l'àmbit de la difusió de l'estadística al professorat i/o l'alumnat.
  • b) Col·laborar en la millora, difusió , seguiment i avaluació del web educatiu "aprenestadistica.gencat.cat" creat per l'idescat, des del punt de vista metodològic i pedagògic.
  • c) Promoure la realització d'activitats formatives adreçades al personal docent que permetin fomentar el coneixement i l'ús de l'estadística en el món educatiu.

SEGONA.-

En relació al web educatiu "aprenestadistica.gencat.cat", el Departament d'Ensenyament i l'Idescat, estableixen la col·laboració en els termes següents:

  • a) El web educatiu "aprenestadistica.gencat.cat" és produït per l'Idescat i és responsabilitat d'aquest organisme, que hi aporta informació estadística oficial i els mitjans tècnics i humans perquè estigui operatiu.
  • b) El Departament d'Ensenyament, a través de la Direcció General d'Educació Infantil I Primària i de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, podrà proporcionar suport en aspectes metodològics i pedagògics , així com informació general necessària per millorar el projecte. I també podrà col·laborar en el seguiment, difusió i avaluació del projecte.
  • c) Tota la informació que es difongui des d'aquesta web educatiu estarà sotmesa a una llicència Creative Commons (CC BY NC ND), sempre que no s'indiqui el contrari.
  • d) L'Idescat farà constar, si és el cas, la col·laboració del Departament i de la Direcció General d'Educació Infantil I Primària i de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en la difusió del projecte.

TERCERA.-

Es crearà una Comissió per a fer el seguiment i avaluació dels compromisos, així com també per delimitar l'àmbit d'actuació de l'objecte del present conveni.

Aquesta Comissió serà presidida conjuntament pel subdirector general d'Informació i Difusió Estadística de l'Idescat i pel subdirector general d'Innovació, Formació i Orientació del Departament d'Ensenyament, i integrada per dos membres més de cadascuna de les parts signants, entre les quals hi haurà d'haver el responsable del Centre de Recursos per a Ensenyar i Aprendre Matemàtiques (CREAMAT). Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, un dels vocals de l'Idescat.

A aquestes reunions podran assistir-hi altres persones, designades a proposta del Departament d'Ensenyament o l'Idescat, i/o quan així ho acordin els membres de la Comissió de seguiment.

Aquesta Comissió de seguiment es reunirà com a mínim una vegada l'any i tantes vegades com sigui necessari, convocada pels seus membres, per a la implementació dels diferents projectes que puguin originar-se fruit d'aquest conveni marc.

QÙARTA.-

Les actuacions derivades del present conveni no comporten cap tipus d'aportació econòmica per part dels seus signants. Qualsevol necessitat de finançament conjunt que pogués sorgir serà, en tot cas, objecte d'acord i formalització en un conveni específic.

CINQUENA.-

Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura fins el 31 de desembre de l'any 2014. La seva vigència es podrà renovar per un període igual amb l'acord exprés d'ambdues parts.

SISENA.-

Seran causes de resolució del conveni les següents:

  • a) Mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.
  • b) Denúncia d'una de les parts del conveni, feta amb un mínim de tres mesos d'antelació i amb l'audiència prèvia de la Comissió de Seguiment i la comunicació a les altres parts signants.
  • c) Les causes generals establertes en la legislació vigent.

SETENA.-

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni es resoldran de mutu acord, i en el cas de no ser possible seran coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I perquè així consti s'estén aquest document en exemplar duplicat i, en prova de conformitat, el signen les parts implicades en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

EL SECRETARI DE POLÍTIQUES EDUCATIVES
Sr. Lluís Font i Espinós
EL DIRECTOR DE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA
Sr. Frederic Udina i Abelló