Saltar al contingut principal

Conveni 020/2013

PRÒRROGA DEL CONVENI DE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA AMB LA SOCIETAT CATALANA D'ESTADÍSTICA, PER A L'ESTABLIMENT DE LA QUOTA ANUAL PER L'EXERCICI 2013

REUNITS

D'una banda la Sra. Guadalupe Gómez Melis, Presidenta de la Societat Catalana d'Estadística, amb domicili al carrer Pau Gargallo, 5, de Barcelona, societat inscrita en la secció 1ª del Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya per resolució de 7 d'abril de 2010 i CIF G-65426843, en representació d'aquesta entitat.

I de l'altra, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació d'aquest organisme autònom administratiu segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

MANIFESTEN

Mitjançant Conveni de 8 de febrer del 2012, l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat) es va integrar a la Societat Catalana d'Estadística (en endavant SCE) de conformitat amb l'article 4 dels Estatuts de la Societat.

A les clàusules de l'esmentat Conveni regulador es fixen els drets i obligacions de l'Idescat, la seva regulació com a soci institucional i la quota anual per l'any 2012. Tanmateix s'estipula la vigència anual, prorrogable expressament, per tal de fixar la quota de l'exercici corresponent.

En conseqüència, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per subscriure aquesta pròrroga i

ACORDEN

L'Idescat prorroga la seva participació a la SCE amb el pagament d'una quota anual corresponent a l'any 2013 per un import de 500€, que haurà d'abonar-se a bans del dia 31 de desembre de 2013.

L'aportació de l'Idescat va a càrrec de la posició pressupostària D/226004001/5831/0000 i s'ha de fer efectiva mitjançant transferència al compte corrent de la SCE 3025-0001-19-1433441746 en un sol pagament.

Barcelona 8 de febrer de 2013.

La Presidenta de la Societat Catalana d'Estadística,
Sra.Guadalupe Gómez Melis
El Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya,
Frederic Udina i Abelló