Saltar al contingut principal

Conveni 020/2014

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I EL CENTRE DE TERMINOLOGIA TERMCAT PER REVISAR TERMINOLÒGICAMENT ELS GLOSSARIS APRENESTADÍSTICA

Barcelona, 5 de juny de 2014

REUNITS

D'una banda, el senyor Jordi Bover i Salvadó, director del Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT.

I, de l'altra, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

ACTUEN

El primer, en representació del Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT (en endavant, TERMCAT), NIF Q5856337J, amb adreça a Barcelona, Mallorca, 272, 1r (08037), d'acord amb el que disposa l'article 10 dels seus estatuts vigents, aprovats pel Decret 108/2006, de 25 d'abril, i en virtut del nomenament del Consell de Direcció de 5 de juny de 2013.

El segon, en representació de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), NIF Q5850015H, amb adreça a Barcelona, Via Laietana, 58 (08003), d'acord amb el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27 de febrer de 2014).

EXPOSEN

I. Que el TERMCAT és un consorci amb personalitat jurídica pròpia, integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, amb la finalitat de promoure, coordinar i desenvolupar les activitats terminològiques en llengua catalana.

II. Que, per al desenvolupament de les seves funcions, el TERMCAT presta serveis d'assessorament terminològic per a l'elaboració de textos especialitzats en català i disposa de dades terminològiques multilingües en els diversos camps del saber i d'eines específiques per a la gestió i l'edició de diccionaris científics i tècnics.

III. Que l'Idescat ha elaborat el recurs educatiu en línia aprenestadistica (http://aprenestadistica.idescat.cat/), que, entre altres continguts, inclou un glossari estadístic per a alumnes de primària i un glossari estadístic i un glossari temàtic per a alumnes de secundària (en endavant, els Glossaris), que contenen un total de 175 termes catalans amb definicions i exemples, i 25 animacions amb unes 8.080 paraules aproximadament, sobre els quals té, en exclusiva, tots els drets d'explotació.

IV. Que és interès de l'Idescat que el TERMCAT faci una revisió terminològica dels Glossaris amb una adaptació, si escau, a un llenguatge senzill i planer, adequat per als alumnes d'educació primària i secundària obligatòria.

Per això, les parts, reconeixent-se mútuament la plena capacitat per atorgar i obligar-se, han decidit sotmetre's als següents

PACTES

PRIMER. OBJECTE

L'objecte d'aquest acord és establir una col·laboració en l'àmbit terminològic entre el TERMCAT i l'Idescat, per tal de revisar el contingut terminològic dels glossaris que formen part del recurs educatiu en línia aprenestadistica (http://aprenestadistica.idescat.cat/) (fitxa PAAE a l'Annex 1).

SEGON. OBLIGACIONS DEL TERMCAT

A fi de dur a terme aquest acord, el TERMCAT es compromet a:

 • 1. Revisar terminològicament el contingut dels Glossaris de l'Idescat en un termini de tres mesos, a partir del moment del lliurament del material terminològic de l'Idescat al TERMCAT.
 • 2. Posar a disposició de l'Idescat les eines de consulta i de descàrrega terminològica en línia i gratuïtes de què disposa al seu web, com ara el Cercaterm, els Diccionaris en Línia, etc., per difondre-hi el contingut terminològic, total o parcial, dels Glossaris, amb un marcatge que n'expliciti la procedència.

TERCER. OBLIGACIONS DE L'IDESCAT

A fi de dur a terme aquest acord, l'Idescat es compromet a:

 • 1. Posar a disposició del TERMCAT el contingut terminològic dels Glossaris en un format editable per facilitar la migració de les dades al Gestor de Terminologia i la revisió terminològica corresponent.

QUART. CESSIÓ DE DRETS

 • 4.1 L'Idescat cedeix al TERMCAT, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació del contingut terminològic dels Glossaris i n'autoritza expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació (adaptació, resum, ampliació, revisió, reelaboració i qualsevol modificació possible), total o parcial, així com la cessió a tercers, per a tota la durada dels drets, per a un àmbit territorial mundial i per a totes les modalitats d'explotació previstos en aquest acord, als efectes de difusió dels Glossaris.
 • 4.2 L'Idescat garanteix i respon davant del TERMCAT de l'originalitat dels Glossaris i de tots els seus continguts, i que sobre aquesta terminologia no existeixen, no ha contret i no contraurà cap càrrega o gravamen de cap mena que atempti contra els drets adquirits pel TERMCAT, d'acord amb el previst en aquest acord, per tal de garantir així l'explotació normal i pacífica dels Glossaris.

CINQUÈ. EXPLOTACIÓ DELS GLOSSARIS

El TERMCAT podrà publicar el contingut terminològic dels Glossaris en línia, cedir les dades a tercers i fer-ne difusió a través del Cercaterm, la plataforma de consulta pública en línia (o qualsevol eina o aplicació web que el substitueixi), amb un marcatge d'autoria de les fitxes.

L'Idescat també podrà difondre el contingut terminològic dels Glossaris a través de qualsevol dels seus canals de comunicació i, específicament, a través del microlloc web aprenestadistica (http://aprenestadistica.idescat.cat/).

SISÈ. FINANÇAMENT

 • 6.1 El cost d'aquest projecte conjunt s'estableix en 1.085,76 € (mil vuitanta-cinc euros i setanta-sis cèntims).
 • 6.2 L'aportació de recursos per al finançament de l'execució d'aquest conveni és la següent:
  • a) L'Idescat es compromet a aportar la quantitat de 749,52 € (set-cents quaranta-nou euros i cinquanta-dos cèntims), per la qual cosa s'ha efectuat una reserva de crèdit suficient i adequada amb càrrec a l'aplicació pressupostària 6800000103/5831/0000 del pressupost de la Generalitat per a l'any 2014.

   Aquesta aportació s'ha de fer efectiva mitjançant transferència al compte corrent del TERMCAT 2100 3000 10 2201576929, en un sol pagament, a la finalització dels treballs.

   Per fer efectiva aquesta quantitat, el TERMCAT ha de presentar, abans del 31 d'agost de 2014, l'aportació definitiva en concepte de despeses generals per al desenvolupament del projecte, que ha de conformar degudament la Subdirecció General d'Informació i Comunicació.

  • b) El TERMCAT ha d'aportar l'import restant del cost en què s'ha valorat aquesta actuació, el qual s'estableix en la quantitat de 336,24 (tres-cents trenta-sis euros i vint-i-quatre cèntims), que inclou el treball dels terminòlegs del Centre que hi participen, a càrrec de la posició pressupostària 132.0002.
  • c) A continuació s'especifiquen els recursos aportats per cada part signant:
Característiques tècniques
Idescat TERMCAT TOTAL
Revisió de 175 termes (denominació catalana, definició i exemples) i 25 animacions (8.080 paraules aprox.)
TOTAL 2014 749,52 €336,24 €1.085,76 €

SETÈ. VIGÈNCIA I RESOLUCIÓ

 • 7.1 Aquest acord entra en vigor en la data de la signatura i romandrà vigent fins al dia 31 de desembre de 2014.
 • 7.2 Qualsevol de les parts podrà resoldre aquest acord per les causes previstes a l'ordenament jurídic. En cas que una part detecti un incompliment de l'altra en les obligacions derivades d'aquest acord, li ho farà saber i li atorgarà un termini de 30 dies naturals per permetre-li la correcció d'aquest incompliment.

VUITÈ. EXTINCIÓ I JURISDICCIÓ

 • 8.1 Extinció

  Aquest conveni s'extingirà per les causes següents:

  • a) Quan finalitzi la seva vigència.
  • b) Pel compliment de l'objecte del conveni.
  • c) Per denúncia expressa de totes les parts o per decisió conjunta de no donar continuïtat a la col·laboració en l'àmbit terminològic.
  • d) Per les causes generals d'extinció de les obligacions.
 • 8.2 Jurisdicció competent aplicable

  Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment d'aquest conveni seran de coneixement i competència de I'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I perquè consti, les parts signen aquest document en dos exemplars i a un sol efecte, en el lloc i data que consten a l'encapçalament.

Pel Centre de Terminologia TERMCAT
Jordi Bover i Salvadó. Director
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló. Director

ANNEX 1. Fitxa PAAE 2014 WEB EDUCATIU

EL WEB EDUCATIU

Codi: 25 02 01

Tipus d'actuació: Nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors:

Ressenya de l'actuació: Ampliació de la difusió del web aprenestadistica a la comunitat educativa de secundària i primària, amb l'objectiu d'augmentar la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament, facilitant recursos didàctics i educatius per fer-la més accessible a aquest sector de la població. Els esforços del 2014 es concentraran bàsicament a introduir el nou portal de primària als centres escolars.

Origen de la informació:

Informant inicial:

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat:

Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial:

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 17.400 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011–2014

Activitat que desenvolupa: WEB EDUCATIU

Objectiu de l'activitat: Augmentar la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament, facilitant recursos didàctics i educatius per fer-la més accessible a aquest sector de la població.