Saltar al contingut principal

Conveni 020/2015

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT, ADSCRIT AL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT, I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ENQUESTA DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA EN L'EDICIÓ DE L'ANY 2015

Barcelona, 2 de desembre de 2015

REUNITS

D'una part, el senyor Ivan Tibau i Ragolta, secretari general de l'Esport i president del Consell Català de l'Esport del Departament de la Presidència.

D'una altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

ACTUEN

El primer, en nom i representació del Consell Català de l'Esport, adscrit al Departament de la Presidència a través de la Secretaria General de l'Esport, nomenat pel Decret 149/2011, de 18 de gener, amb competència en virtut de l'article 36.3 del text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, i l'article 2.2 f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de l'Esport.

El segon, en representació de l'Institut d'Estadística de Catalunya segons el nomenament formalitzat mitjançant el Decret 361/2011, de 5 de juliol, pel qual es nomena el senyor Frederic Udina i Abelló director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

Que la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic, de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal d'aconseguir la informació més adient a les necessitats de la societat catalana mitjançant el Pla estadístic de Catalunya vigent i els seus programes anuals d'actuació estadística.

Que el text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, preveu entre els principis rectors de la política esportiva de la Generalitat, continguts en el seu article 3.2, aplegar, ordenar, subministrar i difondre la informació i la documentació relatives a l'educació física i l'esport, especialment les que es refereixen als resultats de les investigacions i dels estudis sobre programes, experiències tècniques i científiques i d'altres activitats que convingui conèixer o divulgar.

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) té entre les seves funcions prestar els serveis d'assistència tècnica que requereixen les diferents entitats a les quals el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen encomanen l'elaboració d'estadístiques.

Que l'article 24 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, actualment prorrogat, estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic de Catalunya, s'ha de regular per mitjà de convenis i acords.

Que, per tot això, és d'interès per a ambdues institucions definir la col·laboració, fixar les responsabilitats i les obligacions de l'edició 2015 de l'Enquesta de la pràctica esportiva, i en conseqüència subscriuen aquest conveni atenent les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els acords tècnics necessaris entre l'Idescat i el el Consell Català de l'Esport per tal d'establir la col·laboració d'aquestes institucions en l'edició de l'Enquesta de la pràctica esportiva corresponent a l'any 2015 (en endavant, l'Enquesta), d'acord amb els principis jurídics i tècnics que estableix la legislació vigent en matèria d'estadística a Catalunya.

Segona. Actuacions i obligacions de les parts

A) El Consell Català de l'Esport, en tant que organisme responsable de l'activitat estadística i promotor i finançador de l'Enquesta, serà el responsable de la recollida de dades, així com de la seva tabulació, explotació i difusió. Així mateix, serà el responsable de custodiar la informació resultant i de garantir en tot moment la preservació del secret estadístic.

B) L'Idescat proporcionarà l'assistència tècnica i la informació estadística general necessàries per tal d'emmarcar adequadament l'Enquesta. Aquesta col·laboració es concretarà especialment en les actuacions següents:

 • Dissenyar la mostra necessària per dur a terme l'Enquesta amb el nivell de fiabilitat acordat per ambdues parts.
 • Ponderar la mostra a fi d'equilibrar-la als perfils de sexe i edat a través dels factors de correcció pertinents.
 • Donar suport tècnic al Consell Català de l'Esport en els dubtes que es plantegin en el marc de l'operació estadística.

Tercera. Difusió de la informació

El Consell Català de l'Esport i l'Idescat validaran conjuntament els resultats sintètics i bàsics de difusió obligatòria, els podran difondre en els termes que considerin oportuns i podran fer explotacions específiques dels seus resultats, amb les úniques limitacions que es deriven del manteniment del secret estadístic i de la fiabilitat de les dades resultants. En tots els casos, sempre es farà constar com a font l'expressió següent:

Consell Català de l'Esport de la Secretaria General de l'Esport del Departament de la Presidència, Enquesta de la pràctica esportiva, edició 2015.

D'altra banda, tota la informació estadística que es derivi de l'Enquesta en forma de resultats sintètics i bàsics, sempre que no es digui expressament el contrari, estarà sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY), que en permet la còpia, distribució i comunicació pública, així com la creació d'obres derivades fins i tot amb finalitat comercial, sempre que se citi la font.

Quarta. Finançament del conveni

La signatura i execució d'aquest conveni no comportarà aportacions econòmiques, ja que les parts assumeixen les obligacions respectives amb els seus mitjans propis.

Cinquena. Comissió de Seguiment

Per al seguiment d'aquest conveni específic es constitueix una Comissió de Seguiment integrada per dos membres de cadascuna de les entitats signants.

Seran membres de la Comissió:

 • Per part de l'Idescat:
  • El responsable de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat.
  • Un estadístic de gestió de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat.
 • Per part de la Secretaria general de l'Esport del Departament de la Presidència:
  • El subdirector general d'Activitats Esportives i Infraestructures.
  • El cap de l'Àrea d'Esport per a Ciutadans.

A les reunions de la Comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, en cas d'estimar-se convenient per al desenvolupament d'aquestes.

En aquestes reunions s'aixecarà acta en la qual es farà constar, com a mínim, el dia i hora de la reunió, els assistents i els acords adoptats. Aquesta acta serà signada pels membres de la Comissió.

Sisena. Secret estadístic

Les parts es comprometen a mantenir el secret estadístic a fi de garantir la protecció de les dades individualitzades d'ordre privat, d'acord amb el que s'estableix a la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i a la resta de normativa d'aplicació.

Setena. Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà una vegada lliurats els resultats de l'Enquesta, previsiblement abans del 30 setembre del 2016.

No obstant això, aquest conveni es podrà resoldre de forma anticipada quan es doni un dels supòsits següents:

 • Impossibilitat sobrevinguda per dur a terme l'objecte del conveni.
 • Incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos adoptats.
 • Per acord de les dues parts.

Vuitena. Resolució de conflictes

Si sorgeixen dubtes quant a la interpretació del contingut d'aquest conveni, es resoldran en el si de la Comissió de Seguiment.

I, en prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en aquest document, les parts es ratifiquen en el seu contingut i per això signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i en la data expressats al començament.

El secretari general de l'Esport i president del Consell Català de l'Esport del Departament de la Presidència
Ivan Tibau i Ragolta
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló