Saltar al contingut principal

Conveni 020/2018

ACORD DE PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA SOCIETAT CATALANA D'ESTADÍSTICA PER A L'ESTABLIMENT DE LA QUOTA ANUAL PER A L'EXERCICI 2018

REUNITS

D'una banda, la Sra. Rosa Lamarca Casado, presidenta de la Societat Catalana d'Estadística, amb domicili al carrer Pau Gargallo, 5, Barcelona 08028, societat inscrita en la Secció 1a del Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya per Resolució del 7 d'abril de 2010 i CIF G-65426843, en representació d'aquesta entitat.

I de l'altra, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació d'aquest organisme autònom administratiu segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27.02.2014).

MANIFESTEN

Mitjançant conveni del 8 de febrer de 2012, l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) es va integrar a la Societat Catalana d'Estadística (en endavant, SCE) de conformitat amb l'article 4 dels estatuts de la SCE.

A l'esmentat conveni regulador s'hi determinen els drets i les obligacions de l'Idescat en la seva condició de soci institucional. Entre aquestes, la de satisfer la quota anual de participació.

El conveni té una vigència anual, prorrogable per anys naturals mitjançant acord exprés.

ACORDEN

L'Idescat prorroga la seva participació a la SCE amb el pagament d'una quota anual corresponent a l'any 2018 per un import de 500 €, que haurà d'abonar-se abans del dia 31 de desembre de 2018.

L'aportació de l'Idescat va a càrrec de la posició pressupostària D/226004001/5831/0000 i es farà efectiva mitjançant transferència al compte corrent de la SCE 3025–0001–19–1433441746 en un sol pagament.

Barcelona, 17 de desembre de 2018

Rosa Lamarca Casado
Presidenta de la Societat Catalana d'Estadística
Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya