Saltar al contingut principal

Conveni 021/2018

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I JOAN FARRÉ GRAELLS

Barcelona, 3 de desembre de 2018

PARTS

D'una part, el Sr. Carles Sigalés Conde, que intervé en nom i representació de la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, UOC"), amb el CIF G-60667813, domiciliada a Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39, que actua com a representant legal d'aquesta institució en qualitat de vicerector de Docència i Aprenentatge, d'acord amb les facultats que té atribuïdes en virtut dels poders atorgats per la notària Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, en data 16 de juliol de 2013, amb número de protocol 1774. La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant "FUOC") és titular de la Universitat Oberta de Catalunya, reconeguda per la Llei del Parlament de Catalunya 3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya.

De l'altra part, Frederic Udina i Abelló, que actua en qualitat de director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) (en endavant, "centre"), amb el CIF Q5850015H i amb domicili social a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I, d'una altra, Joan Farré Graells, amb el DNI  , estudiant del pla d'estudis que porta a l'obtenció del títol de Màster d'Intel·ligència de negoci i big data (en endavant, MIB_AD) de la UOC.

Les parts declaren i manifesten que intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a subscriure'l.

CLÀUSULES

1. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions en què l'estudiant Joan Farré Graells ha de desenvolupar les activitats de treball final de l'assignatura Treball final de màster MIB_AD al centre.

2. Condicions per a la realització de treball final

El treball final objecte d'aquest conveni s'han de desenvolupar d'acord amb les condicions següents:

 • a) Modalitat del treball final: Virtual.
 • b) Data d'inici: 03/12/2018.
 • c) Data de finalització: 13/02/2019.
 • d) Total d'hores de dedicació: 225 hores.
 • e) Horari: Flexible.
 • f) Lloc: Via Laietana, 58, 08003 Barcelona
 • g) Objectius educatius i activitats que es desenvolupen: els que s'estableixen en el projecte formatiu que s'adjunta com a annex I a aquest conveni.

3. Tutor acadèmic o tutora acadèmica de la UOC

La UOC nomena Joan Antoni Melià Seguí, professor o professora responsable de l'assignatura Treball final de màster MIB_AD, tutor acadèmic o tutora acadèmica de la universitat dins el treball final de l'estudiant, que té les funcions següents:

 • a) Vetllar perquè el treball final es porti a terme amb normalitat, en coordinació amb el tutor extern o la tutora externa.
 • b) Fer el seguiment efectiu del treball final, en coordinació amb el tutor extern o la tutora externa i veient, si escau, els informes de seguiment.
 • c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el projecte formatiu.
 • d) Avaluar el resultat acadèmic derivat de la col·laboració en el treball final.
 • e) Preservar la confidencialitat en relació amb qualsevol informació a què tingui accés a conseqüència de l'activitat com a consultor o consultora del treball final.

4. Tutor extern o tutora externa del centre

El centre on es realitzarà el treball final nomena M. Carme Saborit Vidal, professional del centre, tutor extern o tutora externa del treball final de l'estudiant, amb les funcions següents:

 • a) Acollir l'estudiant i organitzar l'activitat que s'ha de portar a terme d'acord amb el que estableix el projecte formatiu.
 • b) Supervisar les activitats de l'estudiant, orientar i controlar el desenvolupament de la pràctica en una relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l'aprenentatge.
 • c) Informar l'estudiant de l'organització i el funcionament del centre i de la normativa d'interès, especialment la relativa a la seguretat i els riscos laborals.
 • d) Coordinar amb el tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC el desenvolupament de les activitats que estableix aquest conveni, incloent-hi les modificacions del projecte formatiu que puguin ser necessàries perquè el treball final es porti a terme amb normalitat, així com la comunicació i la resolució de possibles incidències que puguin sorgir en el desenvolupament del treball final.
 • e) Emetre els informes finals i, si escau, l'informe de seguiment intermedi.
 • f) Proporcionar la formació complementària que necessiti l'estudiant per a portar a terme el treball final.
 • g) Proporcionar a l'estudiant els mitjans materials i digitals indispensables per a portar a terme el treball final.
 • h) Facilitar i estimular l'aportació, per part de l'estudiant, de propostes d'innovació, millora i emprenedoria dels objectius propis de la seva funció.
 • i) Preservar la confidencialitat en relació amb qualsevol informació que tingui de l'estudiant a conseqüència de l'activitat com a tutor.
 • j) Ajudar i assistir l'estudiant, durant el període de realització del treball final al centre, per a les qüestions de caràcter professional que pugui necessitar resoldre per a portar a terme les activitats que desenvolupa en aquest centre.
 • k) Comunicar al tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC les incidències que es produeixin.
 • l) Participar en l'avaluació de l'activitat de treball final de l'estudiant.

5. Obligacions de l'estudiant

L'estudiant assumeix les obligacions següents:

 • a) Conèixer i complir el projecte formatiu del treball final seguint les indicacions del tutor extern o tutora externa del centre i amb la supervisió del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la UOC.
 • b) Complir l'horari, el temps de dedicació i les normes fixades pel centre.
 • c) Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades.
 • d) Elaborar la memòria final de treball final i, si escau, l'informe de seguiment intermedi.
 • e) Mantenir el contacte amb el tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC durant el desenvolupament del treball final i comunicar-li qualsevol incidència que pugui sorgir, i també lliurar-li els documents i els informes de seguiment intermedi i la memòria final que li demanin.
 • f) Preservar la confidencialitat de la informació a què té accés per raó de la seva tasca, i guardar secret professional sobre les seves activitats durant el període de treball final i també després que hagin finalitzat.
 • g) Fer servir amb cura els recursos, respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals i, si escau, les infraestructures tecnològiques del centre.
 • h) Tenir una actitud respectuosa amb la política del centre i salvaguardar el bon nom de la UOC.

6. Vincle amb el centre

La relació que s'estableix entre l'estudiant i el centre és de caire estrictament acadèmic i en cap cas no implica l'existència d'una relació laboral. Durant la seva estada, l'estudiant no ha d'assumir les responsabilitats pròpies dels professionals del centre.

En aquest sentit, l'estudiant no pot reclamar que es computi el temps d'estada per a calcular la seva antiguitat al centre ni que es tingui en compte com a període de proves en el supòsit que s'incorpori al centre un cop acabat el treball final, llevat que en el conveni col·lectiu aplicable s'estipuli expressament una cosa diferent.

L'estudiant no rep cap compensació econòmica pel desenvolupament del treball final objecte d'aquest conveni.

7. Assegurança

Durant la realització del treball final al centre, l'estudiant està cobert per una assegurança d'accidents perquè el rescabali en cas d'accidents o danys personals, i per una assegurança de responsabilitat civil general, ambdues contractades per la UOC.

8. Certificació del treball final

Un cop finalitzat el treball final, la universitat ha d'expedir a l'estudiant un certificat acreditatiu que contingui els aspectes següents: el titular del document, el centre on s'han fet el treball final, la durada, les dates de realització, la descripció del treball final i les activitats desenvolupades.

9. Propietat intel·lectual i industrial

L'estudiant, en qualitat d'autor, té la propietat intel·lectual que derivi dels resultats del seu projecte de treball final. El centre no pot fer-ne cap ús (reproduir-los, transformar-los, etc.) sense el consentiment exprés de l'estudiant.

Si a conseqüència del treball final de l'estudiant neix un producte nou, i per a obtenir-lo han influït els coneixements adquirits dins del centre o la utilització de mitjans proporcionats per aquest centre, els drets de propietat intel·lectual han de ser de propietat o titularitat conjunta de l'estudiant i del centre.

En cas que es vulgui comercialitzar aquest producte nou, l'estudiant i el centre han de pactar prèviament, en un document independent, les condicions per a fer-ho.

10. Protecció de dades de caràcter personal

La UOC i el centre reconeixen complir amb totes les obligacions derivades de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, del Reglament General en Protecció de dades 2016/679 (d'ara en endavant "RGPD") i de la legislació complementària. Les seves dades són tractades amb la finalitat de formalitzar el present conveni i de complir i executar les obligacions derivades del mateix.

La UOC i el centre són corresponsables del tractament de les dades especificades en el mateix. Cadascuna de les parts és responsable d'obtenir el consentiment dels interessats abans de cedir les dades a una altra part tot exonerant aquesta de qualsevol responsabilitat. Per tant, certifica, com a cedent, que les dades personals que posa a disposició de l'altra part han estat recollides conforme totes les exigències de la normativa en la matèria i que totes les dades provenen directament del seu titular. La base de dades lliurada no conté cap dada corresponent a interessats que hagin manifestat el desig de no consentir la cessió. Aquesta cessió es realitza exclusivament en el marc del present conveni de col·laboració.

La UOC, com a corresponsable del tractament, podrà cedir les dades personals lliurades a les empreses del grup UOC. Per exercir els drets d'accés, rectificació, oblit, oposició, limitació i portabilitat previstos al RGPD, l'interessat s'haurà de dirigir a cada responsable per exercir els drets. El canal serà el propi de cada entitat.

 • La UOC respondrà a l'exercici de drets pel canal fuoc_pd @uoc.edu. Així doncs per qualsevol dubte sobre protecció de dades els interessats es poden dirigir al Delegat de Protecció de dades a través del correu dpd@uoc.edu
 • El centre respondrà a l'exercici de drets pel canal e-mail. Així doncs per qualsevol dubte sobre protecció de dades els interessats es poden dirigir al Delegat de Protecció de dades a través del correu dpd arroba idescat punt cat.

11. Entrada en vigor i durada

Aquest conveni entra en vigor en el moment de signar-lo i s'acaba en el moment en què finalitza el treball final, d'acord amb la data que preveu la lletra c de la clàusula 2. El conveni i el treball final no poden ser objecte de pròrroga.

12. Resolució

Són causes d'extinció d'aquest conveni les següents:

 • a) L'acord mutu de les parts signants, manifestat per escrit.
 • b) La manifestació de qualsevol de les parts de la voluntat de resoldre el conveni, amb un preavís de quinze dies d'anticipació.
 • c) L'incompliment d‘alguna de les parts de les obligacions assumides en virtut d'aquest document, que donarà dret a l'altra part per resoldre unilateralment aquest acord, cosa que es farà efectiva en un període de trenta [30] dies a partir de la notificació.
 • d) Les causes generals d'extinció que estableix la legislació vigent.
 • e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

13. Resolució de conflictes

Totes les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i dur a bon terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessàries per a complir aquest acord de manera satisfactòria per a aquestes.

Qualsevol controvèrsia que derivi de la interpretació, el compliment o l'execució dels acords d'aquest document s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts.

Les parts acorden que, a l'efecte de notificacions, s'estableixin els domicilis socials d'ambdues institucions.

I, com a prova de conformitat i perquè quedi constància de tot el que s'ha convingut, les parts signen aquest conveni en tres exemplars, al lloc i en la data que s'indiquen en l'encapçalament.

Carles Sigalés Conde
Vicerector de Docència i Aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
Joan Farré Graells
Estudiant de la UOC

ANNEX I

Projecte formatiu

Competències que s'han de desenvolupar i tasques que s'han de fer

L'objectiu és l'obertura d'un àmbit d'estadística experimental, mitjançant un estudi pilot, que testegi noves tècniques d'obtenció i tractament de dades, que actuïn com a complement i/o es puguin combinar amb tècniques tradicionals, per a l'obtenció d'informació rellevant en l'àmbit del turisme. En concret, les tasques que es preveu que realitzi l'alumne són:

 • Ús de tècniques de web scraping o similar per obtenir dades útils i rellevants del sector turístic
 • Ús Open Data del sector turístic que actualment no està sent explotat
 • Ús de tècniques i/o paradigmes de Big Data per fer l'anàlisi posterior de les dades
 • Ús de tècniques de Deep Learning per a fer prediccions