Saltar al contingut principal

Conveni 021/2019

CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A ORDENAR LA DISTRIBUCIÓ DE L'ESPAI I LES DESPESES DERIVADES DE L'ÚS CONJUNT DE L'IMMOBLE SITUAT A VIA LAIETANA, 58, DE BARCELONA

REUNITS

D'una part, el senyor Albert Castellanos Maduell, secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (d'ara en endavant VEH) de la Generalitat de Catalunya, en virtut del nomenament fet per Decret 11/2018, de 2 de juny (DOGC núm. 7634, de 4.6.2018), amb domicili a 08007 Barcelona, Rambla de Catalunya, 19–21.

Intervé en aquest acte en virtut de la delegació de competències feta per Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, de delegació de competències en diversos òrgans del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

D'una altra, el senyor Xavier Cuadras Morató, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara en endavant IDESCAT), que actua en aquest acte en representació de l'IDESCAT, segons nomenament realitzat per Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

En ús de les atribucions que els són pròpies, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte, i

MANIFESTEN

I. Que correspon al VEH, d'acord amb el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de la Generalitat de Catalunya, la direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

II. Que la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona i l'IDESCAT ocupen, en règim de lloguer, l'immoble situat a Barcelona, Via Laietana, 58, que té una superfície total útil de 4.0001,34 m2.

La Delegació Territorial del Govern ocupa parcialment la planta baixa i les plantes 5 i 6 —que comptabilitzen 786,57 m2 de superfície— i l'IDESCAT les plantes soterrani, planta baixa —també parcialment—, primera, segona, tercera, quarta i setena de l'esmentat immoble, que comptabilitzen 2.403,92 m2. La diferència entre la suma d'aquestes superfícies d'ús privatiu i la superfície total de l'edifici —810,85 m2-— es correspon a zones d'utilització comunes —annex 1—.

III. Que l'ús compartit de l'edifici genera unes despeses que les parts es proposen compartir mitjançant la seva distribució atenent el criteri de la superfície ocupada per cadascuna d'elles.

IV. Que, d'acord amb les consideracions precedents, les parts acorden subscriure aquest conveni, que es subjectarà als següents

PACTES

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir la distribució i repercussió de les despeses derivades dels serveis i subministraments comuns que es generin per l'ocupació compartida de l'edifici de Via Laietana, 58, de Barcelona.

Segon. Definició dels espais ocupats

A l'annex 2 d'aquest conveni es defineixen els espais utilitzats per l'IDESCAT i la Delegació Territorial del Govern a Barcelona, la seva ubicació concreta, la distribució i la superfície assignada a cadascuna de les parts. D'acord amb aquest annex, l'espai que ocupa l'IDESCAT representa el 75,35% de la superfície total privativa i l'espai que ocupa el VEH, el 24,65%.

Tercer. Obligacions de les parts

El VEH i l'IDESCAT assumiran al seu càrrec els serveis de neteja, manteniment i assegurança dels espais privatius que ocupen a l'edifici.

El manteniment inclou totes les accions preventives, correctives i altres exigides normativament que afectin el conjunt d'instal·lacions que serveixen al funcionament d'aquests espais privatius.

L'assegurança, al seu torn, inclou la cobertura de danys propis i la responsabilitat civil per danys a tercers.

Pel que fa a les despeses generals de l'edifici i els serveis que abasten els espais comuns, relacionats al pacte quart d'aquest conveni, seran gestionats per l'IDESCAT i assumits per les parts d'acord amb el coeficient de participació que es correspon a la superfície que utilitzi cadascuna de les parts del conveni.

Quart. Despeses

Seran objecte de distribució entre les parts, d'acord amb el criteri fixat al pacte anterior, els conceptes següents:

 1. Neteja, manteniment i assegurança, només pel que fa a la part que incideix en les zones comunes.
 2. Vigilància de l'edifici i instal·lacions (inclou el servei i el manteniment del sistema de connexió a central d'alarmes)
 3. Manteniment preventiu i correctiu d'ascensors, sistemes de control d'incendis i d'intrusió i sistema de climatització.
 4. Gas
 5. Aigua
 6. Electricitat
 7. Control preventiu de plagues
 8. Recollida selectiva de residus
 9. Altres despeses en concepte de reparació i millora preventiva i correctiva de les parts comunes i aquelles altres que s'adrecin al compliment de mesures previstes en normes d'obligat compliment.

El cost d'aquestes despeses, per a l'exercici 2019, és el que es detalla a l'annex 3.

Aquestes despeses, llevat de les derivades del subministrament elèctric, que les assumeix provisionalment el VEH fins que es procedeixi al canvi de titularitat dels comptadors de l'electricitat, les avançarà l'IDESCAT, que també s'encarregarà de gestionar la licitació dels diferents contractes.

L'import resultant d'aquestes despeses, referides a l'exercici 2019, incrementat a partir de 2020 i durant tota la vigència d'aquest conveni, anualment amb l'IPC corresponent, es prendrà com a referència als efectes que el VEH l'inclogui a les aportacions corrents previstes que fa cada any a l'IDESCAT.

En el termini dels tres primers mesos de l'any següent a l'exercici tancat, el VEH i l'IDESCAT regularitzaran les aportacions i despeses realitzades, respectivament, prèvia la corresponent liquidació a efectuar per sengles certificacions del VEH i l'IDESCAT que resultin del coeficient de participació que correspongui a la superfície assignada, expressada al pacte segon d'aquest conveni.

Un cop els comptadors elèctrics estiguin a nom de l'Idescat, el règim que s'aplicarà a la despesa elèctrica serà el mateix que s'aplica a la resta de conceptes previstos en aquesta mateixa clàusula.

Cinquè. Comissió de seguiment

Per tal de coordinar el manteniment de l'edifici i fer el seguiment del seu funcionament i de les necessitats presents i futures que puguin esdevenir-se, es constituirà una comissió integrada per dos representants de cada part.

Pel VEH, aquests representants seran el sub-director/a general de Coordinació Territorial i Projectes Integrals i un tècnic/a adscrit/a a la mateixa Sub-direcció i per l'IDESCAT el sub-director/a general d'Administració i Serveis Generals i el tècnic/a de manteniment.

La comissió també farà un seguiment del conveni i resoldrà els dubtes que generi la seva aplicació. Es reunirà com a mínim una vegada a l'any i sempre que les circumstàncies ho facin aconsellable.

Sisè. Termini de vigència

Aquest conveni entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura i la seva durada serà de quatre anys. Es podrà prorrogar per mutu acord de les parts per un període màxim de quatre anys més.

En tot cas, el conveni mantindrà la seva vigència fins al rescabalament de les despeses pel VEH corresponents al darrer exercici de vigència.

Setè. Causes d'extinció

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que en constitueixen l'objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

 • a) El transcurs del temps de vigència del conveni sense que se n'hagi acordat la seva pròrroga.
 • b) L'acord de les dues parts manifestat per escrit.
 • c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per qualsevol de les parts.
 • d) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
 • e) L'extinció del contracte d'arrendament de l'immoble.
 • f) Qualsevol altra causa prevista en les lleis.

Vuitè. Qüestions litigioses

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, en el marc de la Comissió de Seguiment del pacte cinquè, les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació, desenvolupament, resolució i efectes del conveni.

Novè. Règim jurídic del conveni

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pel que estableixen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i també pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Així mateix el present conveni queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel VEH
Per l'IDESCAT