Saltar al contingut principal

Conveni 022/2013

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA PER A LA DIGITALITZACIÓ DE LES SECCIONS CENSALS DE CATALUNYA DE L'ANY 2013

Barcelona, 27 de novembre de 2013

REUNITS

D'una banda, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat)

I, de l'altra, el senyor Jaume Miranda i Canals, director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (en endavant, ICC)

ACTUEN

El primer, en representació d'Idescat, NIF Q-5850015-H, amb adreça a Barcelona, Via Laietana, 58, segons nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

El segon, en representació d'ICC, NIF Q-0840005-C, amb adreça a Barcelona, Parc de Montjuïc, s/n, entitat de dret públic de la Generalitat sotmesa a l'ordenament jurídic privat i regulada per la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar les entitats respectives i

MANIFESTEN

Que l'Idescat és l'òrgan estadístic de la Generalitat i té assignades les funcions, entre d'altres, d'elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat i d'assegurar la difusió adequada de les estadístiques de Catalunya pels mitjans més pertinents. Al mateix temps, l'Idescat també té assignada la funció d'adaptar, normalitzar, revisar i establir les referències territorials i els trams de desagregació estandarditzats de conformitat amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, marc de referència per a la coordinació de les institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic.

Que l'ICC, en compliment de les seves tasques, té interès de produir bases de dades geogràfiques que permetin referenciar al territori la informació abans esmentada, amb l'objectiu de fer possible el seu ús en l'àmbit dels sistemes d'informació geogràfica.

Que una de les bases de dades geogràfiques d'interès continu per a aquest propòsit és la corresponent a les seccions censals de Catalunya, entesa com una peça cabdal en l'a rticulació d'un sistema de referenciació geogràfica que contingui l'estadística territorial el més desagregada possible i segmentada per àmbits sectorials, juntament amb els mecanismes continus d'actualització dels referents cartogràfics.

Que amb aquest propòsit l'Idescat i l'ICC van subscriure l'any 2007 un conveni de col·laboració per a la creació de la base digital de les seccions censals de Catalunya pel període 2001-2006, un segon conveni de col·laboració l'any 2011 per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya del període 2007-2010, un tercer conveni l'any 2012 per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2011 i un quart conveni aquest any 2013 per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2012.

Que l'Idescat disposa de les seccions censals digitalitzades dels municipis de Catalunya cedides, mitjançant un acord marc sobre cooperació estadística i intercanvi d'informació entre l'Idescat i l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de l'any 2002, les quals presenten algunes imprecisions pel que fa a la delimitació territorial que dificulta la seva utilització per a la referenciació d'informació.

Que el Decret 169/2012, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el programa anual d'actuació estadística per a l'any 2013, estableix la "Georeferenciació del seccionat municipal" -codi 24 01 01- com una actuació estadística de la qual l'Idescat i l'ICC són els organismes responsables, a fi d'elaborar i difondre el seccionat digitalitzat de l'any 2012.

Que l'Idescat ha acordat amb l'INE el mes de novembre del 2013 un nou procediment de tractament i actualització de les seccions censals dels municipis de Catalunya, el qual ha facilitat l'obtenció del seccionat provisional de Catalunya relatiu a l'any 2013. Aquest fet permet avançar l'elaboració i difusió conjunta Idescat–ICC del seccionat 2013 amb un any d'antelació, per la qual cosa s'estima oportú realitzar-ho dins l'any 2013 i amb càrrec als pressupostos d'enguany, aplicant els mateixos recursos i procediments emprats en els treballs del seccionat de l'any 2102.

Que l'Idescat i l'ICC estimen una coincidència d'interessos per a l'actualització de la base digital de seccions censals de Catalunya per a l'any 2013 i jutgen adient subscriure un nou conveni de col·laboració subjecte a les següents clàusules.

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és regular la cooperació entre les dues parts en relació a la correcta digitalització del seccionat censal dels municipis de Catalunya corresponent a l'any 2013 i també l'actualització de la base digital de seccions censals de Catalunya fins aquesta data.

Segona. Programa de treball i obligacions de les parts

Per tal assolir l'objecte esmentat anteriorment, el programa de treball conjunt preveu, aquest 2013, les següents tasques:

 1. L'Idescat aportarà la base corresponent a la delimitació de les seccions i districtes censals de cada municipi de l'any 2013, així com també la taula de variacions del seccionat censal respecte l'any 2012.
 2. L'ICC aportarà la Base topogràfica 1:50.000, la Base de límits administratius 1:50.000 i la Base de carrers de Catalunya, i efectuarà la reinterpretació i la digitalització del seccionat censal corresponent a l'any 2013, partint de la Base de seccions censals de l'any 2012.
 3. En primer lloc, per determinar els canvis que presenten les dades de 2013 respecte de les de 2012, l'ICC realitzarà de forma automatitzada la comparació de la informació original de l'INE de la delimitació i codificació de les seccions i districtes censals de l'any 2013 amb la també original corresponent a l'any 2012. Aquesta informació, junt amb la taula de variacions del seccionat censal respecte l'any 2012, s'utilitzarà seguidament per a la reinterpretació i digitalització dels canvis sobre la base de l'any 2012. En cas de ser necessari, es consultarà, també, el "Callejero del censo electoral" de l'INE.
 4. En cas que es detectin errors en analitzar els canvis a fer a les dades de l'any 2012 per introduir les actualitzacions, es corregiran a la nova base corresponent al 2013 i també a totes les bases corresponents als anys anteriors que pertoqui.
 5. L'Idescat donarà suport a l'ICC i dictaminarà sobre la resolució dels conflictes que puguin sorgir. En cas que sigui necessari per a la interpretació, l'ICC aportarà també la cartografia pròpia que sigui necessària.
 6. L'ICC realitzarà l'estructuració de la base de seccions censals i el control de qualitat referent a l'estructuració de la informació, mentre que l'Idescat realitzarà el control de qualitat referent a la delimitació dels districtes i seccions.
 7. L'ICC realitzarà la preparació dels fitxers Shape i publicació en servei WMS de les dades corresponents a l'any 2013, juntament amb les ja publicades del període 2001-2012. La base digital de seccions censals estarà configurada i preparada per l'ICC per al seu enllaç amb l'Idescat per a difusió pròpia des del web de l'Idescat.

Tercera. Especificacions tècniques de la base digital

La base digital de seccions censals contindrà els polígons corresponents a les seccions i districtes censals dels anys esmentats i cada un d'ells tindrà associat el codi identificatiu corresponent. L'actualització de la Base digital de seccions censals estarà referenciada a la Base topogràfica 1:50.000 i a la Base de límits administratius 1:50.000, ambdues de l'ICC, i es prepararà en format Shape d'ESRI. La base digital de seccions censals estarà configurada i preparada per al seu enllaç amb l'Idescat.

Quarta. Condicions generals d'ús comercial i de propietat

Amdues institucions tindran la propietat compartida de la Base digital de seccions censals de Catalunya resultant del present conveni.

Alhora, ambdues institucions podran difondre sense autorització de l'altra la Base digital de seccions censals de Catalunya, però esmentant sempre la copropietat de la mateixa.

Cinquena. Cost i finançament

El cost d'aquest programa de treball conjunt s'estima en 11.400 €, IVA inclòs (onze mil quatre cents euros), idèntic al que es va estimar per a l'actuació "Georeferenciació del seccionat municipal" (codi 24 01 01) en l'esmentat Decret 169/2012, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2013, actuació que es proposava elaborar i difondre el seccionat digitalitzat de Catalunya per a l'any 2012.

L'Idescat farà una transferència a l'ICC per la quantitat de 5.000 €, IVA inclòs (cinc mil euros) per a l'execució d'aquests treballs amb càrrec a la partida pressupostària D/680000103/5831/0000, d'acord amb la distribució de costos indicada a l'Annex d'aquest conveni. L'ICC finançarà l'import restant del cost en què s'ha valorat aquest programa de treball conjunt (4.000 €, quatre mil euros).

Per fer efectiva la transferència de l'Idescat, l'ICC haurà de presentar, abans del dia 16 de desembre del 2013, una justificació en concepte de les seves despeses per al desenvolupament dels treballs al seu càrrec. L'Idescat conformarà aquesta justificació si s'escau i emetrà un certificat que expressi l'adequació dels treballs a les clàusules d'aquest conveni.

Sisena. Termini d'execució

Els treballs contemplats en aquests conveni hauran de quedar enllestits abans del 16 de desembre de 2013.

Setena. Comissió de seguiment

Es constitueix una comissió de seguiment, integrada per un membre designat per cadascuna de les parts, que tindrà per objecte el seguiment i l'impuls de les clàusules d'aquest conveni. Al mateix temps, la comissió acreditarà, amb caràcter previ a efectuar-se el pagament, el desenvolupament dels treballs i les activitats acordades en aquest conveni.

Per part de l'Idescat, la persona designada és el senyor Josep Maria Martínez, estadístic responsable d'operacions de l'Àrea d'Assistència Tècnica Estadística. Per part de l'ICC, la persona designada és el senyor Armand Güell Mirabet, cap de la unitat de projectes de la Generalitat de Catalunya. A les reunions de la Comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, en cas d'estimar-se convenient per al desenvolupament d'aquestes.

Vuitena. Vigència i causes de resolució

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i serà vigent fins al 31 de desembre de 2013 i es podrà resoldre de mutu acord per:

 • L'incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
 • L'acord mutu de les parts, que s'instrumentarà per escrit.
 • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a les seves clàusules.
 • La denúncia prèvia, amb dos mesos d'antelació, per alguna de les parts.

Novena. Caràcter del conveni

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran per acord mutu entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.

I, perquè en quedi constància, se signa el present document, per duplicat i a un sol efecte, en la data i el lloc indicats en l'encapçalament.

El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
El director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
Jaume Miranda i Canals

Annex. Cost desglossat dels treballs sobre la digitalització del seccionat censal dels municipis de Catalunya 2013

ELEMENTS DE COST € (IVA inc.) %
1. Anàlisi de la informació de l'INE (100% ICC) 1.24010,9
2. Generació de la base censal anual a partir de la de l'any anterior i la de la base de l'INE (100% ICC) 3.75032,9
3. Resolució de problemes (58,5 % ICC i 41,5 % Idescat) 2.69023,6
4. Preparació lliurament de la base (100% ICC) 3202,8
5. Seguiment del projecte (50% ICC i 50% Idescat) 6505,7
6. Preparació dels fitxers shape i publicació en servei WMS del fitxer de l'any 2013 (100% ICC) 2.75024,1
TOTAL 11.400100,0

Finançament

Idescat: 7.400 € (2.400 € en recursos humans propis i 5.000 € d'aportació a l'ICC)= 65%

ICC: 4.000 € (9.000 € en recursos propis menys 5.000 d'aportació de l'Idescat)= 35%

ELEMENTS DE COST Idescat ICC Total
1. Anàlisi de la informació de l'INE (50% ICC i 50% Idescat) 6206201.240
2. Generació de la base censal anual a partir de la de l'any anterior i la de la base de l'INE (100% ICC) 3.7503.750
3. Resolució de problemes (54 % ICC i 46 % Idescat) 1.4551.2352.690
4. Preparació lliurament de la base (100% ICC) 320320
5. Seguiment del projecte (50% ICC i 50% Idescat) 325325650
6. Preparació dels fitxers shape i publicació en servei WMS del fitxer de l'any 2013 (100% ICC) 2.7502.750
7. Aportació Idescat 5.000-
TOTAL 2.4009.00011.400

L'Idescat fa una aportació de 5.000 € per cobrir un 55,55 % del 9.000 € de costos humans i materials de l'ICC per tal d'equilibrar les proporcions d'aportació a 7.400 € a càrrec de l'Idescat i 4.000 € a càrrec de l'ICC.

Costos Idescat:

Punt 1: 620 € (28 hores de tècnic de gestió).

Punt 3: 1.455 € (66 hores de tècnic de gestió).

Punt 5: 325 € (10 hores de tècnic superior).

Costos ICC:

Punt 1: 418 € (11 hores de titulat superior), 45 € (1 hora de responsable de projecte) i 157 € de despeses en material i estructura = 620 €

Punt 2: 2.850 € (75 hores de titulat superior), 225 € (5 hores de responsable de projecte) i 675 € de despeses en material i estructura = 3.750 €

Punt 3: 608 € (16 hores de titulat superior), 90 € (2 hores de responsable de projecte) i 537 € de despeses en material i estructura = 1.235 €

Punt 4: 190 € (5 hores de titulat superior), 45 € (1 hores de responsable de projecte) i 85 € de despeses en material i estructura = 320 €

Punt 5: 190 € (5 hores de titulat superior), 45 € (1 hores de responsable de projecte) i 90 € de despeses en material i estructura = 325 €

Punt 6: 1.976 € (52 hores de titulat superior), 225 € (5 hores de responsable de projecte) i 549 € de despeses en material i estructura = 2.750 €