Saltar al contingut principal

Conveni 022/2017

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA CORRESPONENT A L'EDICIÓ DE L'ANY 2017

REUNITS

D'una part, el senyor Cèsar Puig i Casañas, secretari general del Departament d'Interior.

De l'altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat).

ACTUEN

El primer en nom i representació del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per delegació de competències del conseller d'Interior, en virtut de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener (DOGC núm. 5802, de 24 de gener de 2011).

El segon en representació de l'Idescat, segons el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

I. La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic, de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal d'aconseguir la informació més adient per a les necessitats de la societat catalana mitjançant l'elaboració del Pla estadístic de Catalunya i dels seus programes anuals d'actuació estadística.

II. El Decret 11/2017, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017, inclou l'actuació estadística 04 10 01 Enquesta de seguretat pública, on s'estableix que l'organisme responsable és el Departament d'Interior i l'organisme col·laborador és l'Idescat.

III. El Departament d'Interior, per mitjà de la Direcció General d'Administració de Seguretat (en endavant, DGAS), té la responsabilitat en l'àmbit de les enquestes en matèria de seguretat, com és el cas de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya (en endavant, l'Enquesta), en virtut del que disposa l'article 57.e) del Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior.

IV. L'Idescat té entre les seves funcions prestar els serveis d'assistència tècnica que requereixen les diferents entitats a les quals el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen encomanen l'elaboració d'estadístiques. En aquest sentit, en data 28 de setembre de 2002 es va signar un conveni marc de col·laboració per a la realització d'activitats estadístiques de caràcter oficial entre l'Idescat i el Departament d'Interior, en el qual s'estableixen els continguts dels convenis específics que desenvoluparan les activitats estadístiques concretes.

V. L'article 16 de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya, estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya que tingui per objecte el desenvolupament d'objectius del Pla estadístic vigent s'ha de formalitzar per mitjà de convenis i contractes, d'acord amb la normativa vigent.

Que, per tot això, és d'interès per a ambdues institucions, les quals subscriuen aquest conveni atenent les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els acords tècnics necessaris entre l'Idescat i el Departament d'Interior per tal de determinar la col·laboració de les dues institucions a l'Enquesta, en compliment de les previsions del conveni marc de col·laboració per a la realització d'actuacions relacionades amb estadístiques de caràcter oficial signat entre el Departament d'Interior i l'Idescat, segons els principis jurídics i tècnics que estableix la legislació vigent en matèria d'estadística a Catalunya.

L'edició dels qüestionaris i la realització del treball de camp (entrevistes, enregistrament de les respostes, etc.) no formen part de l'objecte d'aquest conveni.

Segona. Actuacions i obligacions de les parts

a) El Departament d'Interior serà l'organisme responsable de l'actuació estadística i promotor i finançador de l'Enquesta, per mitjà de la DGAS, i de la recollida de dades, així com de la seva tabulació, explotació i difusió. Així mateix, serà el responsable de custodiar la informació resultant i de garantir en tot moment la preservació del secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya.

L'Idescat podrà disposar de les microdades recollides pel Departament d'Interior amb fins estadístics i de promoció de la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística.

b) L'Idescat proporcionarà l'assistència tècnica i la informació estadística general necessàries per tal d'emmarcar adequadament l'Enquesta. Aquesta col·laboració es concretarà especialment en les actuacions següents:

 • Avaluar el disseny mostral, realitzat per la DGAS, necessari per dur a terme l'Enquesta amb el nivell de fiabilitat acordat per ambdues parts.
 • Efectuar l'extracció de la mostra estadística representativa del Registre de població de Catalunya i realitzar els tractaments i acaraments amb altres fitxes necessaris. La mostra serà de 8.000 persones titulars i 4 persones substitutes per cada titular (32.000 substituts). El Departament d'Interior utilitzarà la mostra única i exclusivament per a l'Enquesta objecte d'aquest conveni.
 • Avaluar la ponderació de la mostra, preparada per la DGAS, per tal d'ajustar-la als perfils de sexe i edat a través dels factors de correcció pertinents.
 • Donar suport tècnic al Departament d'Interior en els dubtes que es plantegin en el marc de l'actuació estadística.

Tercera.- Protecció de dades i secret estadístic

Les parts signants d'aquest conveni s'obliguen a complir amb la legislació sobre protecció de dades personals aplicable a la informació que tractin.

Així mateix, es comprometen a mantenir el secret estadístic a fi de garantir la protecció de les dades individualitzades d'ordre privat, d'acord amb el que s'estableix a Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Quarta.- Difusió de la informació

El Departament d'Interior i l'Idescat validaran conjuntament els resultats sintètics i bàsics de difusió obligatòria.

El Departament d'Interior difondrà els resultats d'aquesta actuació estadística per Internet sota una llicència oberta que permeti utilitzar-los a tercers només citant-ne la font (Enquesta de seguretat pública 2017. Departament d'Interior).

Es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d'autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d'obres que derivin d'aquests resultats quan s'hagin de protegir especialment d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

L'Idescat, per la seva banda, podrà difondre les dades bàsiques i els indicadors d'aquesta operació estadística com a entitat coordinadora del Sistema estadístic de Catalunya.

Cinquena. Aportacions econòmiques derivades del conveni

La signatura i execució d'aquest conveni no comportarà aportacions econòmiques entre les entitats signants.

Sisena. Comissió de seguiment

D'acord amb allò que preveu la clàusula quarta del conveni marc subscrit el 28 de setembre de 2002 entre el Departament d'Interior i l'Idescat, per al seguiment d'aquest conveni específic es constitueix una comissió de seguiment integrada per dos membres de cadascuna de les entitats signants.

Seran membres de la comissió:

 • Per part del Departament d'Interior:
  • La cap del Gabinet de Seguretat.
  • El responsable d'Avaluació de les Polítiques de Seguretat del Gabinet de Seguretat.
 • Per part de l'Idescat:
  • El responsable de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat.
  • Un estadístic de gestió de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat.

La comissió de seguiment tindrà com a funcions el seguiment tècnic de l'execució del conveni i el control del compliment de totes les seves clàusules.

A les reunions de la comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin les dues parts, en cas de considerar-se convenient per al seu desenvolupament.

Setena. Vigència i extinció del conveni

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga.

b) L'acord de les parts signants manifestat per escrit.

c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.

Qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que considera incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, i també a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment, persistís l'incompliment, la part que realitzà el requeriment, notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

e) Impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l'objecte del conveni.

f) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.

Vuitena. Resolució de conflictes

Si sorgeixen dubtes quant a la interpretació del contingut d'aquest conveni, es resoldran en el si de la comissió de seguiment.

I, en prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en aquest document, les parts es ratifiquen en el seu contingut i per això signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i en la data expressats al començament.

El secretari general del Departament d'Interior. Per delegació (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC núm. 5802, de 24 de gener de 2011)
Cèsar Puig i Casañas
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló