Saltar al contingut principal

Conveni 022/2020

CONVENI PER A L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA DE DISTRIBUCIÓ DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (Servei ICGC DataCloud)

REUNITS

D'una part, el Sr. Jaume Massó i Cartagena, amb DNI núm. 38.768.681-L, Director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant, ICGC), entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, i creada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, amb domicili al Parc de Montjuïc s/n de Barcelona i NIF Q-0801980-D, fent ús de les facultats que té concedides d'acord amb l'escriptura d'apoderament atorgada davant el Notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona, Sr. Adolfo Bujarrabal Antón, en data 21 de febrer de 2017 i amb número de protocol 278.

D'altra part, el Sr. Xavier Cuadras Morató, Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), organisme autònom administratiu adscrit al Departament de Vicepresidència, d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb seu a la Via Laietana, 58, de Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució, segons nomenament publicat pel Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Les parts signants es reconeixen mútuament la competència i capacitat suficient per a la formalització del present Conveni i

MANIFESTEN

 1. Que, correspon a I'ICGC l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d'impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsol i, entre les diverses funcions que li atribueix la Llei 2/2014, destaca la de generar i mantenir actualitzades les bases d'informació geogràfica de Catalunya.

 2. Que en virtut de l'anterior, l'ICGC ha implementat un sistema d'accés remot als seus repositoris d'informació geogràfica al qual ha anomenat Servei ICGC_DataCloud.

  Aquest servei, al qual es pot accedir de manera contínua i amb rapidesa, facilita i impulsa l'accés a les dades de l'ICGC per al seu ús directe des de les diferents estacions de treball dels usuaris i, en cas que això no sigui possible, permet la descàrrega de la informació en un repositori propi. Així mateix, amb aquest servei els usuaris disposaran de la informació actualitzada en el mateix moment de la seva publicació.

 3. Que l'Idescat per al desplegament de les seves competències, requereix l'accés a determinada informació geogràfica generada per l'ICGC.

 4. Que, l'ICGC té la voluntat de posar a disposició de l'Idescat el Servei ICGC_DataCloud.

 5. En aquest marc legal, interessa a les parts signants regular els termes d'accés a la informació geogràfica de distribució de l'ICGC, així com articular els mitjans corresponents i establir els compromisos adients per a llur execució.

 6. Que l'article 47 i següents de la Llei 40/2015 d'un d'octubre de règim jurídic del sector públic regula la figura del conveni, i forma específica el conveni interadministratiu.

I, d'acord amb l'exposat, per tal de reflectir documentalment els compromisos assolits, les parts subscriuen el present Conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del Conveni

L'objecte d'aquest Conveni és la regulació de les condicions d'accés i ús del Servei ICGC_DataCloud, així com de la informació geogràfica disponible en el mateix, a les que haurà de subjectar-se l'Idescat.

L'objecte últim d'aquesta col·laboració esdevé facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir així a l'exercici d'activitats d'utilitat pública.

Adjunt al present document, com a annex, s'inclou el detall de la informació geogràfica de l'ICGC a la qual es tindrà accés en virtut del Servei mencionat.

Segona. Condicions d'ús del Servei ICGC_Datacloud

El Servei ICGC_DataCloud objecte del present Conveni està restringit a l'àmbit del Sector Públic de Catalunya, i dins d'aquest, a les persones que requereixin utilitzar la informació geogràfica de l'ICGC per al desenvolupament de les seves tasques habituals.

En aquest sentit, l'ICGC, facilitarà un usuari i una contrasenya per accedir a la informació geogràfica detallada a l'annex i, al seu torn, l'Idescat facilitarà a l'ICGC el nom d'una persona tècnica de contacte i la relació de les adreces IP i protocols que corresponguin, per a poder dur a terme la connexió.

En cas que sigui necessari donar d'alta noves adreces IP, donar de baixa alguna de les existents o canviar el tipus d'accés o de protocol, la persona tècnica de contacte mencionada en el paràgraf anterior, haurà de comunicar-ho a l'ICGC, per a què procedeixi a realitzar les adaptacions pertinents.

L'ICGC anirà incorporant les successives actualitzacions que es vagin realitzant de cadascun dels productes mencionats a l'annex, i ho comunicarà per correu electrònic als usuaris.

En qualsevol cas, l'accés al Servei ICGC_DataCloud, haurà d'ajustar-se a les següents condicions:

 • Les dades d'usuari i contrasenya d'accés, seran personals i intransferibles. En conseqüència, les persones a les que es lliurin aquestes dades, no podran facilitar-les a tercers, sense el consentiment exprés i previ de l'ICGC.

  D'acord amb l'anterior, l'ICGC es reserva el dret de no permetre l'accés al Servei ICGC_DataCloud a tercers no autoritzats, així com també de retirar l'usuari i la contrasenya a la persona que n'hagi fet un mal ús, en cas que tingui coneixement d'una cessió no permesa de les dades anteriors.

 • L'ICGC es reserva el dret de modificar, ampliar o suspendre temporalment o definitivament, de forma unilateral, el present servei, sense haver de justificar les causes de tal acció. En aquest cas, ho notificarà prèviament als usuaris.

Així mateix, en virtut del present Conveni, l'Idescat únicament podrà utilitzar la informació geogràfica disponible en el Servei ICGC_DataCloud, per a usos interns, de manera que no resultarà emparat per aquest document, l'ús comercial de la mateixa, sense l'autorització prèvia i expressa de l'ICGC i el compliment de les condicions que en aquell cas corresponguin.

Per tot allò no especificat en el present Conveni, haurà d'estar a l'establert a les Condicions d'ús detallades a l'enllaç www.icgc.cat/Web/Ajuda/Avis-legal.

Tercera. Finançament

L'accés i ús del Servei ICGC_DataCloud, en els termes establerts en la clàusula anterior no comporta cap contraprestació econòmica.

Quarta. Propietat de la informació geogràfica

La informació geogràfica a la qual es tingui accés per mitjà del Servei ICGC_DataCloud, és propietat exclusiva de l'ICGC i es troba emparada per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

En conseqüència, la signatura del present Conveni no implica l'adquisició per part de l'Idescat, de cap dret de propietat sobre la mateixa.

D'acord amb això, l'Idescat únicament podrà utilitzar la informació geogràfica a la que tingui accés, per al desenvolupament de les funcions que tingui encomanades. En qualsevol cas, l'Idescat haurà de tenir en compte l'establert a les Condicions d'ús detallades en l'enllaç mencionat en la clàusula segona.

Així mateix, l'Idescat informarà immediatament l'ICGC de qualsevol actuació contrària als pactes recollits en el present Conveni de què tingui coneixement i, en especial, d'aquelles que contravinguin els drets de propietat intel·lectual de l'ICGC. A més de l'anterior, l'Idescat posarà tots els mitjans al seu abast per a bloquejar aquests usos indeguts.

Cinquena. Entrada en vigor i vigència del Conveni

El present Conveni entrarà en vigor des de la seva signatura i tindrà una durada de quatre anys. Amb anterioritat a la finalització de la vigència del present conveni, les parts podran acordar unànimement la seva prorroga fins a un màxim de 4 anys addicionals.

Sisena. Dades de caràcter personal

Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a què tinguin accés o que siguin objecte de cessió en el marc d'aplicació d'aquest conveni de col·laboració, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com amb la normativa que la desenvolupa.

Setena. Publicitat i transparència

Aquest conveni se sotmet a allò que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, d'acord amb el previst a l'article 14 d'aquesta llei, un cop signat, el present conveni serà publicat a l'apartat de transparència de la pàgina web de l'ICGC.

Vuitena. Causes de resolució del conveni

Les causes de resolució del present conveni són les que s'estableixen a continuació:

 • El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s'hagi acordat la seva pròrroga ens els terminis establerts en la clàusula cinquena.
 • L'acord unànime dels signants.
 • L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per les parts signats.
 • La denúncia d'alguna de les parts amb un preavís de dos mesos, comunicada de forma fefaent a l'altra part.

Novena. Control i seguiment del Conveni

El seguiment del present Conveni serà exercit per l'Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya de l'ICGC, (en endavant, "AGPSC4").

Aquesta Àrea serà el punt de contacte amb l'Idescat per a qualsevol qüestió relacionada amb el present Conveni.

Aquesta Àrea serà el punt de contacte amb l'Idescat per a qualsevol qüestió relacionada amb el present Conveni.

Desena. Modificació del conveni

Les parts podran acordar la modificació parcial o total dels seus termes, per a assegurar la seva viabilitat o adaptar-lo a les noves necessitats. Aquestes modificacions hauran de constar per escrit en forma d'addenda de modificació de l'actual.

Onzena. Règim d'acords i solució de controvèrsies

Les parts convenen resoldre de manera amistosa els possibles conflictes o les possibles divergències que poguessin sorgir durant la vigència del present Conveni, mitjançant l'AGPSC4.

No obstant això, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals de Barcelona de l'ordre contenciós-administratiu, seran els competents per a dirimir qualsevol qüestió que pogués sorgir entre les parts sobre la interpretació i/o compliment dels pactes continguts en el present conveni, sotmetent-se aquestes a la seva jurisdicció i competència, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

I, en prova de la seva total conformitat, les Parts signen el present Conveni, de manera electrònica a un sol efecte, en la data de la darrera de les signatures efectuada.

Per part de l'ICC
Jaume Massó i Cartagena. Director
Per part de l'Idescat
Xavier Cuadras Morató. Director

ANNEX

INFORMACIÓ GEOGRÀFICA OBJECTE DEL PRESENT CONVENI

La informació a la qual es té accés en aquest Servei, en l'actualitat, és la següent:

data de generació: 03/12/2019 03:33:48

Producte Cobertura estadística Carpeta Formats de fitxer
Base de Polígons Industrials Vigent poligons-industrials shp
Base de Seccions Censals Vigent bseccen_etrs89 shp
Base Municipal 1:1.000.000 Vigent bm 1000m_etrs89 dgn, dxf, shp
Base Municipal 1:250.000 Vigent bm 250m_etrs89 dgn, dxf, shp
Base Municipal 1:5.000 Vigent bm 5m_etrs89 dg8, shp
Base Topogràfica 1:25.000 Vigent bt25m_etrs89 dgn, dxf, mmz, mrsid, sdo, shp, tiff
Base Topogràfica 1:5.000 Vigent bt5m_etrs89 dgn, dxf, kmz, mmz ,mrsid, sdo, shp, tiff
Base Topogràfica 1:50.000 Vigent bt50m_etrs89 dgn, dxf, e00
Caps de Municipi Vigent capsmuni_etrs89 csv, xls
Cartografia topogràfica 1:50.000 Vigent ct50m_etrs89 dgn
Cartografia topogràfica urbana 1:1.000 Vigent ct1m_etrs89 dg8, dgn, dxf, kmz, shp
Geotreball III. Mapa geològic de les zones urbanes de Catalunya 1:5.000 Vigent gt3_etrs89 pdf, shp
Geotreball II. Mapa geoantròpic de Catalunya 1:25.000 Vigent gt2_etrs89 pdf, shp
Geotreball I. Mapa geològic de Catalunya 1:25.000 Vigent gt1_etrs89 pdf, shp
Geotreball IV. Mapa de sòls de Catalunya 1:25.000 Vigent gt4_etrs89 pdf, shp
Geotreball VI. Mapa per a la prevenció dels riscos geològics de Catalunya 1:25.000 Vigent gt6_etrs89 pdf, shp
Geotreball V. Mapa hidrogeològic de Catalunya 1:25.000 Vigent gt5_etrs89 pdf, shp
Imatge Landsat de Catalunya 1:250.000 Vigent landsatcat250m_etrs89 mrsid, tiff
Imatge Sentinel-2 IRC 16 bits Vigent sen2irc16b_etrs89 tiff
Imatge Sentinel-2 IRC 8 bits Sèrie temporal sen2irc8b_etrs89 tiff
Imatge Sentinel-2 RGB 16 bits Vigent sen2rgb16b_etrs89 tiff
Imatge Sentinel-2 RGB 8 bits Sèrie temporal sen2rgb8b_etrs89 tiff
Mapa Àrees Hidrogeològiques de Catalunya 250m Vigent mah250m shp
Mapa de cobertes del sòl de Catalunya Vigent cobertes-sol tiff
Mapa de sòls 1:25.000 per zones Vigent solsshp shp
Mapa de sòls de pendents >20% Vigent mp20p5m_etrs89 dg8, dxf, shp
Mapa de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya 2005–2015 mvba20m_etrs89 tiff
Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50.000 Vigent mg50m_etrs89 pdf, shp
Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 Vigent mg250m_etrs89 pdf, shp
Mapa municipal de Catalunya 1:5.000 Vigent mm_etrs89 dg8, shp
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:100.000 Vigent mtc100m_etrs89 dgn
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:1.000.000 Vigent mtc1000m_etrs89 mrsid, tiff
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:2.000.000 Vigent mtc2000m_etrs89 tiff
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:25.000 Vigent mtc25m_etrs89 tiff
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:250.000 Vigent mtc250m_etrs89 dgn, mrsid, tiff
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:50.000 Vigent mtc50m_etrs89 mrsid, tiff
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:500.000 Vigent mtc500m_etrs89 mrsid, tiff
Model d'elevacions de Catalunya 15x15m Vigent met15_etrs89 tiff, txt
Model d'elevacions de Catalunya 2x2m Vigent met2_etrs89 txt
Model d'elevacions de Catalunya 5x5m Vigent met5_etrs89 tiff, txt
Noms geogràfics de Catalunya Vigent ngcat_etrs89 csv
Núvol de punts projecte LIDARCAT v1 (2008–2011) lidar laz
Núvol de punts projecte LIDARCAT v2 (2016–2017) lidar2 laz
Ortofoto de Catalunya 1:25.000 (2,5m) Vigent of25m_etrs89 mrsid, tiff
Ortofoto de Catalunya 1:2.500 (25cm) Vigent of25c_etrs89 mrsid, tiff
Ortofoto de Catalunya 1:5.000 (50cm) Vigent of5m_etrs89 mrsid, tiff
Ortofoto IRC de Catalunya 1:25.000 (2,5m) Vigent oi25m_etrs89 jpeg2000
Ortofoto IRC de Catalunya 1:2.500 (25cm) Vigent oi25c_etrs89 jpeg2000
Ortofoto IRC de Catalunya 1:5.000 (50cm) Vigent oi5m_etrs89 jpeg2000
Piràmide híbrida Vigent piramide_hibrida MBTiles
Talls de les sèries cartogràfiques ETRS89 Vigent talls_etrs89 dxf, shp