Saltar al contingut principal

Conveni 023/2013

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA DE DISTRIBUCIÓ DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (Servei ICC DataCloud)

A Barcelona, 23 de desembre de 2013

REUNITS

D'una part, l'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (en endavant "ICC"), entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 11/1982, de 8 d'octubre i, regulat actualment per la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, (en endavant, "Llei 16/2005"), representat en aquest acte pel seu Director, Jaume Miranda i Canals, nomenat mitjançant Decret 499/1983, de 28 d'octubre, publicat en el DOGC número 385, de 30 de novembre de 1983 i en virtut dels poders atorgats pel Consell Rector d'aquest Organisme en data 19 de juny de 1998 davant el Notari de Barcelona, Sr. José Francisco Cueco Mascarós, amb número de protocol 2614.

D'altra part, l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, "Idescat"), regulat, entre d'altres disposicions, per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, marc de referència per a la coordinació de les institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic, representat en aquest acte pel seu Director, Frederic Udina i Abelló nomenat mitjançant Decret 361/2011, de 5 de juliol, publicat en el DOGC número 5915, de 7 de juliol i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Idescat.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per a formalitzar el present Conveni.

MANIFESTEN

I. Que, correspon a l'ICC l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya i, entre les diverses funcions que li atribueix la Llei 16/2005, destaquen la de generar i mantenir actualitzades les bases d'informació geogràfica de Catalunya i la de fomentar i promoure els serveis cartogràfics públics i privats, així com la investigació, la docència i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit cartogràfic.

II. Que, en virtut de l'anterior, l'ICC ha implementat un sistema d'accés remot als seus repositoris d'informació geogràfica al qual ha anomenat Servei ICC_DataCloud.

Aquest servei, al qual es pot accedir de manera contínua i amb rapidesa, facilita i impulsa l'accés a les dades de l'ICC per al seu ús directe des de les diferents estacions de treball dels usuaris i, en cas que això no sigui possible, permet la descàrrega de la informació en un repositori propi. Així mateix, amb aquest servei els usuaris disposaran de la informació actualitzada en el mateix moment de la seva publicació.

III. Que, l'Idescat, per al desplegament de les seves competències, requereix l'accés a determinada informació geogràfica generada per l'ICC.

IV. Que, l'ICC té la voluntat de posar a disposició de l'Idescat el Servei ICC_DataCloud.

En virtut de tot l'exposat, ambdues Parts subscriuen el present Conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del Conveni

És objecte del present Conveni, la regulació de les condicions d'accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica disponible en el mateix, a les que haurà de subjectar-se l'Idescat.

Adjunt al present document, com a annex, s'inclou el detall de la informació geogràfica de l'ICC a la qual es tindrà accés en virtut del Servei mencionat.

Segona.- Condicions d'ús del Servei ICC_DataCloud

El Servei ICC_DataCloud objecte del present Conveni està restringit a l'àmbit del Sector Públic de Catalunya, i dins d'aquest, a les persones que requereixin utilitzar la informació geogràfica de l'ICC per al desenvolupament de les seves tasques habituals.

En aquest sentit, l'ICC, facilitarà un usuari i una contrasenya per accedir a la informació geogràfica detallada a l'annex i, al seu torn, l'Idescatfacilitarà a l'ICC el nom d'una persona tècnica de contacte i la relació de les adreces IP i protocols que corresponguin, per a poder dur a terme la connexió, d'acord amb el formulari de l'annex.

En aquest sentit, pel cas que sigui necessari donar d'alta noves adreces IP, donar de baixa alguna de les existents o canviar el tipus d'accés o de protocol, la persona tècnica de contacte mencionada en el paràgraf anterior, haurà de comunicar-ho a l'ICC, per a què procedeixi a realitzar les adaptacions pertinents.

L'ICC anirà incorporant les successives actualitzacions que es vagin realitzant de cadascun dels productes mencionats a l'annex, i ho comunicarà per correu electrònic als usuaris.

En qualsevol cas, l'accés al Servei ICC_DataCloud, haurà d'ajustar-se a les següents condicions:

  • Les dades d'usuari i contrasenya d'accés, seran personals i intransferibles. En conseqüència, les persones a les que es lliurin aquestes dades, no podran facilitar-les a tercers, sense el consentiment exprés i previ de l'ICC.

    D'acord amb l'anterior, l'ICC es reserva el dret de no permetre l'accés al Servei ICC_DataCloud a tercers no autoritzats, així com també de retirar l'usuari i la contrasenya a la persona que n'hagi fet un mal ús, en cas que tingui coneixement d'una cessió no permesa de les dades anteriors.

  • L'ICC es reserva el dret de modificar, ampliar o suspendre temporalment o definitivament, de forma unilateral, el present servei, sense haver de justificar les causes de tal acció. En aquest cas, ho notificarà prèviament als usuaris.

Així mateix, en virtut del present Conveni, l'Idescat únicament podrà utilitzar la informació geogràfica disponible en el Servei ICC_DataCloud, per al desenvolupament de les funcions que tingui encomanades, de manera que no resultarà emparat per aquest document, l'ús comercial de la mateixa, sense l'autorització prèvia i expressa de l'ICC i el compliment de les condicions que en aquell cas corresponguin.

Per tot allò no especificat en el present Conveni, haurà d'estar a l'establert a les Condicions d'ús detallades a l'enllaç www.icc.cat/condicions.

Tercera.- Contraprestació econòmica

L'accés i l'ús del Servei ICC_DataCloud, en els termes establerts en la clàusula anterior, no comporten cap contraprestació econòmica.

Quarta.- Propietat de la informació geogràfica

La informació geogràfica a la qual es tingui accés per mitjà del Servei ICC_DataCloud, és propietat exclusiva de l'ICC i es troba emparada per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

En conseqüència, la signatura del present Conveni no implica l'adquisició per part de l'Idescat, de cap dret de propietat sobre la mateixa.

D'acord amb això, l'Idescat, únicament podrà utilitzar la informació geogràfica a la que tingui accés, per al desenvolupament de les funcions que tingui encomanades. En qualsevol cas,l'Idescat, haurà de tenir en compte l'establert a les Condicions d'ús detallades en l'enllaç mencionat en la clàusula segona.

Així mateix, l'Idescat, informarà immediatament l'ICC de qualsevol actuació contrària als pactes recollits en el present Conveni de què tingui coneixement i, en especial, d'aquelles que contravinguin els drets de propietat intel·lectual de l'ICC. A més de l'anterior, l'Idescatposarà tots els mitjans al seu abast per a bloquejar aquests usos indeguts.

Cinquena.- Control i seguiment del Conveni

El seguiment del present Conveni serà exercit per l'Àrea de Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya de l'ICC, (en endavant, "Àrea de Suport a la C4").

Aquesta Àrea serà el punt de contacte amb l'Idescat, per a qualsevol qüestió relacionada amb el present Conveni.

Sisena.- Resolució del Conveni

A més del mutu acord entre les Parts i la denúncia per alguna d'elles, serà causa específica de resolució del present Conveni i, en conseqüència, de tots els pactes que s'hi incloguin, l'incompliment manifest del previst a les clàusules acordades. En aquest cas, la Part no afectada per l'incompliment, comunicarà a l'altra Part, per escrit, els incompliments detectats o les causes que sustentin la resolució. L'altra Part podrà formular la seva rèplica en el termini d'un (1) mes des de la rebuda de l'escrit de denúncia.

Setena.- Règim d'acords i solució de controvèrsies

Les Parts convenen resoldre de manera amistosa els possibles conflictes o les possibles divergències que poguessin sorgir durant la vigència del present Conveni, per mitjà de l'Àrea de Suport a la C4, prevista a la clàusula cinquena.

Això no obstant, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals de Barcelona de l'ordre contenciós-administratiu, seran els competents per a dirimir qualsevol qüestió que pogués sorgir entre les Parts sobre la interpretació i/o compliment dels pactes continguts en aquest Conveni, sotmetent-se aquestes a la seva jurisdicció i competència, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Vuitena.- Modificació del Conveni

Les Parts podran acordar la modificació parcial o total dels seus termes, per a assegurar la seva viabilitat o adaptar-lo a les noves necessitats. Aquestes modificacions hauran de constar per escrit, en forma de Conveni nou Conveni o bé, en forma d'addenda de modificació de l'actual.

Novena.- Entrada en vigor i vigència del Conveni

El present Conveni entrarà en vigor en la data que figura a l'encapçalament del present document i tindrà una durada d'un (1) any prorrogable per anys naturals si, cap de les dues Parts no el denuncia abans, amb un termini de preavís d'un (1) mes.

A la finalització de la vigència del present Conveni, l'ICC deixarà sense efecte els usuaris i contrasenyes lliurats en el seu moment per a facilitar l'accés al Servei ICC_DataCloud.

I, en prova de la seva total conformitat, les Parts signen el present Conveni, en dos exemplars originals, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Per part de l'ICC
Jaume Miranda i Canals. Director
Per part de l'Idescat
Frederic Udina i Abelló. Director

ANNEX

A) INFORMACIÓ GEOGRÀFICA OBJECTE DEL PRESENT CONVENI

La informació a la qual es té accés en aquest Servei, en l'actualitat, és la següent:

SISTEMA DE REFERÈNCIA FORMATS DISPONIBLES
Sèrie / producte ED50 ETRS89 dgn dxf shp mmz esritxt e00 sid tif csv
Base de Polígons industrials XXX
Base Municipal 1:50.000 XXXXX
Base Municipal 1:250.000 XXXXX
Base Municipal 1:1.000.000 XXXXX
Base de Seccions Censals XXX
Base Topogràfica 1:5.000 XXXXXXXX
Base Topogràfica 1:25.000 XXXXXXXX
Base Topogràfica 1:50.000 XXXXX
Cartografia topogràfica urbana 1:1.000 XXXXX
Cartografia topogràfica 1:50.000 XXX
Imatge Landsat de Catalunya 1:250.000 XXX
Model d'elevacions de Catalunya 15 x 15 m XXX
Model d'elevacions de Catalunya 5 x 5 m XXX
Mapa de pendents >20% XXX
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:10.000 XXXX
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:50.000 XXXX
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:100.000 XXX
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:250.000 XXXX
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:500.000 XXXX
Mapa Topogràfic de Catalunya 1:1.000.000 XXXX
Noms geogràfics de Catalunya XXX
Ortofoto de Catalunya 1:5.000 (50 cm) XXXX
Ortofoto de Catalunya 1:2.500 (25 cm) XXXX
Ortofoto de Catalunya 1:25.000 (25 m) XXXX
Talls geodèsics XXX

B) RELACIÓ D'ADRECES IP A DONAR D'ALTA

ACCÉS PROTOCOL
IP Nus Corporatiu Internet CIFS FTP STFP
83.247.136.148 XX.......................................
- .................................................................
- .................................................................