Saltar al contingut principal

Conveni 024/2017

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A L'ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIAL DE LES DESIGUALTATS DE MORTALITAT I FECUNDITAT

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons el nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I de l'altra, el senyor Albert Esteve Palós, director del Centre d'Estudis Demogràfics (en endavant, CED), amb CIF Q5855973C i domiciliat a l'Edifici E2, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (08193 Bellaterra), en nom i representació d'aquest organisme, segons les facultats que li atribueix l'article 6.2 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol.

MANIFESTEN

Que l'Idescat és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Que l'Idescat, de conformitat amb les funcions que li atribueix l'article 10 de l'esmentada Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i l'article 2 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, té interès a col·laborar amb el CED amb actuacions de recerca i d'aprofitament de dades de població i amb actuacions de formació estadística en matèria demogràfica.

Que el CED, consorci constituït per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 1985, és una entitat jurídica pròpia especialitzada, entre d'altres, en la recerca i la docència en matèria de demografia, finalitats que li confereix l'article 1.1 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol, i que considera d'interès poder disposar d'un fons comú de dades demogràfiques de Catalunya, amb el desplegament i detall dels diferents àmbits territorials.

Que en data 28 de febrer de 2001 es va signar un conveni marc de col·laboració entre l'Idescat i el CED amb la finalitat de col·laborar i intercanviar informació en l'àmbit demogràfic, que es desenvolupa per mitjà de convenis específics.

I, posades d'acord ambdues parts per actuar conjuntament, estableixen el present conveni subjecte a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

L'objecte del conveni és establir els acords tècnics i pressupostaris entre l'Idescat i el CED per tal d'elaborar l'anàlisi territorial i social de les desigualtats de mortalitat i fecunditat, a partir del Registre estadístic de població geocodificat i de les dades enllaçades de naixements i defuncions.

La potenciació de la integració de la informació estadística és un dels objectius generals de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, i el Registre estadístic de població i el Sistema integrat de dades demogràfiques estan inclosos en els programes anuals d'actuació estadística (PAAE) que la desenvolupen.

A continuació s'exposen les característiques dels treballs objecte d'aquest conveni:

1) Estimació del nivell de mortalitat a partir del Registre estadístic de població

L'objectiu d'aquest treball és l'avaluació del nivell de la mortalitat de la població a partir del Registre estadístic de població geocodificat i de la informació enllaçada procedent de les butlletes estadístiques de defuncions.

Les variables d'anàlisi són l'edat, el sexe, la causa de defunció, el lloc de naixement, la nacionalitat, el nivell d'estudis i el territori de residència.

S'obtindran indicadors de les desigualtats socials de mortalitat, en particular per nivell d'estudi i territori de residència.

Es farà una atenció especial a l'obtenció d'indicadors en els àmbits municipal i inframunicipal.

Es proposaran indicadors de qualitat de l'estadística.

Es proposarà un pla de tabulació per dur a terme una estadística periòdica sobre les desigualtats de mortalitat.

2) Estimació dels nivells de fecunditat a partir del Registre estadístic de població

L'objectiu d'aquest treball és l'avaluació del nivell de fecunditat de la població de Catalunya a partir de les dades del Registre estadístic de població geocodificat i de les butlletes estadístiques de parts.

Les variables d'anàlisi principals són l'edat, el sexe, les característiques del part, el lloc de naixement, la nacionalitat i el nivell d'estudis dels progenitors i el territori de residència.

S'obtindran indicadors de les desigualtats socials de fecunditat, en particular per nivell d'estudi i territori de residència.

Es farà una atenció especial a l'obtenció d'indicadors en els àmbits municipal i inframunicipal.

Es proposaran indicadors de qualitat de l'estadística.

Es proposarà un pla de tabulació per dur a terme una estadística periòdica sobre les desigualtats de fecunditat.

SEGONA. Normativa reguladora

Les actuacions de recerca queden incloses en l'àmbit de les finalitats del CED, recollides a l'article 1.1 del Decret 207/1985, de 5 de juliol, de constitució del consorci Centre d'Estudis Demogràfics.

És d'aplicació al present conveni allò que regula el capítol II (Convenis de col·laboració) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

TERCERA. Obligacions de les parts

1) Obligacions de l'Idescat

L'Idescat es compromet a proporcionar al CED l'explotació del fitxer del Registre de població de Catalunya, convenientment anonimitzat, i de les altres fonts, com ara les dades de naixements i parts i de defuncions, que el CED utilitzarà per a les finalitats acordades objecte d'aquest conveni.

2) Obligacions del CED

El CED es compromet a l'execució del treball de recerca objecte del conveni, per a la qual cosa aportarà els recursos humans, mitjançant el seu equip d'investigadors, i els recursos materials del centre necessaris per dur-lo a terme.

El CED es compromet a executar les tasques d'aquest conveni d'acord amb un calendari pactat amb l'Idescat.

El CED es compromet a proporcionar a l'Idescat els resultats objecte d'aquest conveni de forma esglaonada, a mesura que s'executi cada una de les fases. S'executaran les tasques incloses a la clàusula primera d'aquest conveni d'acord amb el calendari següent:

  1. Indicadors de mortalitat i fecunditat i pla de tabulació: novembre del 2017.
  2. Informe complet: desembre del 2017.

QUARTA. Cost, finançament i pagament

Per a l'execució correcta del treball, el CED hi dedicarà 543 hores del temps de treball de l'equip format pel cap de la investigació i el responsable tècnic.

CONCEPTE PREU HORA (*) TOTAL HORES TOTAL
Cap de la investigació 75 € 314 hores 23.550 €
Responsable tècnic 50 € 229 hores 11.450 €

(*) Tarifes aprovades pel Consell de Govern del CED de 18 de maig de 2016.

Finançament

L'Idescat farà una aportació al CED de 35.000 euros per a l'execució d'aquests treballs amb càrrec a la partida D/227001303/5831/0000.

Pagament

El 50% d'aquest import es farà efectiu per part de l'Idescat a la signatura d'aquest conveni, a fi que es puguin dur a terme efectivament els treballs objecte d'aquest conveni en els terminis previstos.

La resta de l'import es farà efectiu amb la liquidació final de les despeses i el lliurament dels resultats, i haurà de ser certificat per l'òrgan competent de l'Idescat.

CINQUENA. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment que vetllarà pel correcte desenvolupament i execució de les clàusules del conveni. Aquesta comissió estarà formada per les persones designades per les parts que es detallen:

Per part de l'Idescat:

  • La responsable de l'Àrea de Població i Territori.

Per part del CED:

  • L'investigador de plantilla responsable del projecte.

La comissió de seguiment tindrà la facultat de resoldre de mutu acord totes les incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència del conveni.

Així mateix, el CED comunicarà a l'Idescat el personal investigador que s'assignarà a les activitats derivades del compliment d'aquest conveni.

Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit a l'altra part. La comunicació es podrà fer per mitjans electrònics.

SISENA. Propietat dels resultats

L'Idescat i el CED són els titulars dels resultats dels treballs objecte d'aquest conveni: 1. Estimació dels nivells de mortalitat a partir del Registre estadístic de població i 2. Estimació dels nivells de fecunditat a partir del Registre estadístic de població. L'Idescat es reserva la difusió pública dels resultats en els formats i pels procediments que determini.

SETENA. Interpretació i compliment

L'Idescat i el CED es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia i de subjecció al secret estadístic, a fi que l'objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es resoldran per acord d'ambdues parts, i si aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre's a mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant de la jurisdicció que pertoqui.

VUITENA. Causes d'extinció

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga.

b) L'acord del signants.

c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.

Qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que considera incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, i també a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part que va realitzar el requeriment notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

f) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.

NOVENA. Vigència

Aquest conveni iniciarà la seva vigència en la data de la seva signatura i finalitzarà la seva vigència el 10 de desembre de 2017. En la data esmentada el CED haurà d'haver lliurat els treballs objecte d'aquest conveni.

DESENA. Règim jurídic

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'aplicació de la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que disposa l'article 4.1.c. del TRLCSP. Així mateix, se subscriu de conformitat amb l'article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I, com a prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per duplicat.

El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
El director del Centre d'Estudis Demogràfics
Albert Esteve Palós