Saltar al contingut principal

Conveni 025/2020

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE L'IDESCAT I LA UAB PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES D'ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES EN ENTITATS COL·LABORADORES PEL CÒMPUT DE CRÈDITS

REUNITS

D'una part, el senyor Francisco Javier Lafuente Sancho, rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), segons el Decret 131/2020, de 10 de novembre (publicat al DOGC núm. 8269 de 12 de novembre), en nom i representació d'aquesta institució que té la seu social al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i número d'identificació fiscal Q-0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l'article 75, paràgraf m) dels Estatuts., i en el seu nom, segons la resolució de 9 de desembre de 2020, per la qual s'autoritza la subscripció de convenis de cooperació educativa amb empreses i altres institucions per a la realització de pràctiques externes pel còmput de crèdits, la senyora Gemma Garcia Alonso, degana de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona.

D'altra part, el senyor Xavier Cuadras Morató, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que actua en nom, representació i interès d'aquest organisme, segons nomenament publicat per Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb domicili a Barcelona, Via Laietana, 58, amb el codi postal 08003 i amb NIF Q5850015-H.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

Que vista la necessitat de regular el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i de conformitat del què disposa el Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN

Primer

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s'han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que estudiants de la facultat de ciències de la UAB han de dur a terme per a la seva formació en l'entitat col·laboradora. Les pràctiques han d'anar encaminades a completar l'aprenentatge teòric i pràctic de l'estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.

Segon

L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu que es detalla en el conveni específic que se signa amb l'estudiant, en el qual s'inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.

Les parts, juntament amb l'estudiant, han de signar un conveni específic que forma part inseparable d'aquest conveni marc, pel qual es regula el projecte formatiu de les pràctiques, així com la durada i el règim de realització.

Tercer

El calendari i l'horari previstos per a la realització de les pràctiques són compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la universitat. En qualsevol cas, la dedicació a les pràctiques no pot excedir el 50 per cent del temps que constitueix el curs acadèmic.

En qualsevol cas, l'estudiant té dret al règim de permisos següent:

 1. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L'estudiant té permís tot el dia en què té lloc l'examen.
 2. Per tutoria. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.
 3. Per presentació de treballs acadèmics. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la presentació dels treballs acadèmics.
 4. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les sessions i per a participar en els processos electorals que corresponguin.
 5. Per visita mèdica. L'estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.
 6. Per altres supòsits aprovats conjuntament per l'entitat col·laboradora i la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'estudiant ha d'informar l'entitat col·laboradora amb prou antelació d'aquelles absències que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.

Les hores de pràctiques que no s'hagin pogut dur a terme a causa d'un permís poden comportar una ampliació de la data d'acabament de l'estada de pràctiques equivalent al temps gaudit al permís, sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del període inicialment pactat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quart

L'entitat col·laboradora es compromet a designar una persona tutora que s'encarregui de vetllar per la formació de l'estudiant i de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu.

L'entitat col·laboradora es compromet a informar l'estudiant de l'organització i el funcionament de l'entitat i de la normativa d'interès, especialment la relativa a seguretat i riscos laborals.

Així mateix, l'entitat col·laboradora es compromet a tractar les dades de l'estudiant d'acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a l'estudiant les dades necessàries per tal que pugui exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Igualment l'entitat col·laboradora s'obliga a donar d'alta a la Seguretat Social els estudiants que incorpori sempre que aquests rebin una prestació econòmica qualsevol que sigui el concepte o la forma en què es percebi.

Cinquè

La persona tutora designada per l'entitat col·laboradora s'ha de coordinar amb la persona tutora interna designada per la Universitat segons el procediment establert.

La persona tutora designada per l'entitat col·laboradora ha d'emetre un informe final per a valorar l'estada de pràctiques de l'estudiant. Aquest informe s'ha de lliurar a la Universitat Autònoma de Barcelona en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de finalització de l'estada de pràctiques i s'ha d'ajustar al model d'informe disponible a la web de la Universitat (http://uab.cat/).

En el cas que la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora designada per l'entitat col·laboradora acordin la necessitat d'un informe intermedi, la persona tutora designada per l'entitat col·laboradora l'ha d'omplir d'acord amb el model disponible a la web de la Universitat i l'ha de lliurar a la Universitat Autònoma de Barcelona en el termini de 15 dies a comptar des de la superació de la meitat del temps d'estada de pràctiques de l'estudiant.

Com a reconeixement institucional de la tasca dels tutors nomenats per l'entitat col·laboradora, la Universitat Autònoma de Barcelona determina quins serveis i beneficis els ofereix, i ho fa en les mateixes condicions que les dels altres membres de la comunitat universitària.

Les dades personals de la persona designada com a tutor o tutora de l'entitat col·laboradora formen part d'un fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni i fer el seguiment de l'evolució dels estudiants. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones designades com a tutores poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la Universitat Autònoma de Barcelona, edifici del Rectorat del campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sisè

L'estudiant es compromet a incorporar-se a l'entitat col·laboradora en la data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l'entitat col·laboradora, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per a aconseguir el desenvolupament de l'estada de pràctiques.

Així mateix, l'estudiant es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la informació interna de l'entitat col·laboradora on ha de desenvolupar l'estada de pràctiques i a guardar secret professional sobre les seves activitats, tant durant l'estada com un cop l'hagi finalitzat.

Setè

En el cas que en el conveni específic s'estipuli que l'estudiant ha de percebre un ajut a l'estudi per part de l'entitat col·laboradora, aquest ajut ha d'estar sotmès a una retenció mínima del 2 % d'IRPF de conformitat amb el Reial decret 0439/2007, de 30 de març, i se li ha de satisfer segons s'acordi entre l'entitat col·laboradora i l'estudiant. Així mateix, l'entitat col·laboradora ha de practicar les retencions que corresponguin, en compliment del règim de la Seguretat Social aplicable en cada moment de conformitat amb la legislació vigent.

Vuitè

Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant ha d'elaborar una memòria final, segons el model establert per la Universitat, de conformitat amb el que s'estableixi en cada conveni específic.

Si la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora designada per l'entitat col·laboradora acorden la necessitat que l'estudiant elabori un informe intermedi, l'estudiant ha d'elaborar i lliurar l'informe intermedi a la Universitat Autònoma de Barcelona de conformitat amb el que s'estipuli al conveni específic.

Així mateix, l'entitat col·laboradora es compromet a facilitar a l'estudiant un informe en el que consti on ha dut a terme l'estada de pràctiques amb menció expressa de l'activitat desenvolupada, la durada i seu el rendiment.

Novè

La realització de l'estada de pràctiques no suposa l'assumpció per a les parts d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l'entitat col·laboradora, , tal com s'estableix a l'article 2 del R.D. 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Desè

En la data de signatura del conveni específic l'estudiant acredita que té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

Onzè

L'incompliment dels termes establerts en el present conveni marc, als annexos, als convenis específics que se subscriguin a la seva empara i/o a les disposicions legalment aplicables, s'ha de comunicar a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una antelació mínima d'una setmana, amb la voluntat de rescindir anticipadament el present conveni.

Així mateix, la Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si detecta que alguna de les parts incompleix els acords establerts en aquest conveni marc i/o en els convenis específics que se subscriguin a la seva empara així com a la normativa aplicable.

Dotzè

Aquest conveni de col·laboració tindrà vigència per cursos acadèmics i fins a un màxim de quatre anys. La relació s'iniciarà el curs acadèmic 2020-2021. Encara que les parts el denunciïn, les pràctiques iniciades amb anterioritat al moment esmentat hauran de ser continuades fins que finalitzin. Es podrà prorrogar mitjançant acord exprés el conveni per un període de quatre anys addicionals sempre que es realitzi abans de la finalització del termini previst inicialment.

Les causes de resolució d'aquest conveni són les previstes en aquest conveni marc i en el conveni específic subscrit a l'empara d'aquest, així com les previstes a la legislació aplicable.

Tretzè

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'aplicació, la interpretació o l'execució d'aquest conveni marc, així com dels convenis específics que se subscriguin a la seva empara, s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

Catorzè

La Universitat Autònoma de Barcelona i l'entitat col·laboradora poden fer difusió pública de la subscripció d'aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col·laboració establerta entre les parts.

I, perquè així consti, les parts signen aquest document la data assenyalada al peu de la signatura electrònica.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona (Signatura i segell)
Gemma Garcia Alonso. Degana de la Facultat de Ciències
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Signatura i segell)
Xavier Cuadras Morató. Director

ANNEX

CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES (CURRICULARS) EN ENTITATS COL·LABORADORES

La Sra. Gemma Garcia Alonso, com a degana de la Facultat de Ciències, en nom i representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF Q0818002H, amb domicili a Campus universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), per delegació del rector segons la resolució de 9 de desembre de 2020.

El/la Sr/Sra. (nom i cognoms), com a (càrrec), en nom i representació de (nom empresa i/o institució), domiciliada a (adreça), de (població i CP), amb NIF XXXXXXXXX.

El/la Sr/Sra. (nom i cognoms), amb DNI/NIE 00000000X, estudiant de (estudis i centre), amb telèfon i email (dades de contacte).

Les parts reconeixen que tenen les condicions necessàries per a la signatura d'aquest conveni d'acord amb la normativa següent:

 • El Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
 • L'Estatut de l'estudiant universitari, aprovat per Reial decret 1791/2010 de 30 de desembre.
 • La normativa de pràctiques acadèmiques externes, aprovada pel Consell de Govern de la UAB el 10 de desembre de 2014.

I, en conseqüència, formalitzen aquest conveni conforme als ACORDS següents:

1. Condicions de les pràctiques

Assignatura: • Codi: • Nombre de crèdits: • Total d'hores: • Data d'inici: • Data de finalització (tenint en compte que l'estudiant té dret al règim de permisos establert per la legislació vigent): • Dies de la setmana: • Horari: • Total hores dia: • Lloc (adreça) on es duran a terme: • Departament/Àrea/Servei on es duran a terme: • Ajut a l'estudi (€/hora) (Import sotmès a la retenció mínima del 2% d'IRPF de conformitat amb el RD 0439/2007, de 30 de març, a les disposicions del RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen les condicions d'inclusió al règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació i a la disposició addicional vint-i-cinquena del RD 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència)

2. Projecte formatiu de l'estada de pràctiques

Motivació i objectiu de l'estada de pràctiques: • Tasques i funcions: • Forma prevista de seguiment per part del tutor de l'entitat col·laboradora:

Competències que ha d'adquirir l'estudiant durant l'estada de pràctiques:

 • Competències bàsiques: desenvolupament del pensament i del raonament crític SI/NO • comunicació efectiva SI/NO • desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge autònom SI/NO • respecte per la diversitat i la pluralitat d'idees, de persones i de situacions SI/NO • generació de propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional SI/NO
 • Competències genèriques i/o específiques (les competències establertes per la Universitat per a cada un dels estudis es troben a la pàgina web de la UAB (dins de cada titulació, a la pestanya Pla d'estudis > Competències):

3. Tutor de l'entitat col·laboradora

L'entitat col·laboradora designa com a tutor/a de les pràctiques el/la Sr/Sra. (nom i cognoms), en qualitat de (professió o càrrec), i queda nomenat/da com a tutor/a de pràctiques externes de la UAB. Les seves obligacions són fixar el pla de treball de l'estudiant, vetllar per la seva formació, informar-lo de la normativa d'interès, especialment la de seguretat i riscos laborals, fer el seguiment de l'estada i avaluar la seva activitat de conformitat amb la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB.

4. Tutor acadèmic

La Universitat Autònoma de Barcelona designa com a tutor/a de les pràctiques el/la Sr/Sra. (nom i cognoms), en qualitat de (professor/a xxx).

5. Informes

Un cop finalitzades les estades de pràctiques, l'estudiant i el/la tutor/a de l'entitat col·laboradora han d'elaborar una memòria i un informe final i presentar-lo en el termini màxim de 15 dies, segons el model establert per la Universitat al web http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/practiques-externes-1345662180331.html

6. Inexistència de relació laboral

La realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni funcionarial ni implica prestació de serveis per part de l'estudiant. Les pràctiques previstes en aquest conveni tenen una naturalesa estrictament acadèmica.

7. Dades de caràcter personal

Les parts es comprometen a tractar les dades personals a les quals tinguin accés amb motiu del desenvolupament del projecte formatiu objecte d'aquest document de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), en compliment dels principis del tractament i la seva licitud, i garantint l'exercici dels drets que l' RGPD reconeix a les persones titulars de les dades.

Les parts es comprometen a tractar les dades personals a les quals tinguin accés amb motiu del desenvolupament del projecte formatiu objecte d'aquest document de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), en compliment dels principis del tractament i la seva licitud, i garantint l'exercici dels drets que l' RGPD reconeix a les persones titulars de les dades.

Així mateix, les parts han d'aplicar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, especialment la seva confidencialitat i integritat, i evitar-ne l'alteració, la pèrdua o els tractaments o l'accés no autoritzats.

8. Rescissió del conveni

En qualsevol moment, si concorren causes que així ho recomanin, es pot rescindir el conveni per iniciativa de qualsevol de les parts.

9. Resolució de conflictes

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'aplicació, la interpretació o l'execució del conveni s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten al jutjats i tribunals de Barcelona.

Amb la signatura d'aquest document tant l'estudiant participant en el programa de pràctiques com l'entitat col·laboradora accepten les condicions recollides en aquest document i manifesten que coneixen la normativa aplicable, així com els seus drets i les seves obligacions.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni en tres exemplars, en el lloc i la data esmentats més avall.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), XX de XX de XXXX

Per la Universitat Autònoma de Barcelona (signatura i segell)
Gemma Garcia Alonso. Degana de la Facultat de Ciències
L'estudiant (signatura)
Per l'entitat col·laboradora (signatura i segell)
Nom. càrrec