Saltar al contingut principal

Conveni 026/2012

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE GEOCODIFICACIÓ DE L'ICC

A Barcelona, 2 d'octubre de 2012

REUNITS

D'una part, l'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (en endavant "ICC"), entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 11/1982, de 8 d'octubre i, regulat actualment per la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, (en endavant, "Llei 16/2005"), representat en aquest acte pel seu Director, Jaume Miranda i Canals, nomenat mitjançant Decret 499/1983, de 28 d'octubre, publicat en el DOGC número 385, de 30 de novembre de 1983 i en virtut dels poders atorgats pel Consell Rector d'aquest Organisme en data 19 de juny de 1998 davant el Notari de Barcelona, Sr. José Francisco Cueco Mascarós, amb número de protocol 2614.

D'altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, (en endavant Idescat) amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per a formalitzar el present Conveni.

MANIFESTEN

I. Que, correspon a l'ICC l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya i, entre les diverses funcions que li atribueix la Llei 16/2005, destaca la de generar i mantenir actualitzades les bases d'informació geogràfica de Catalunya, entre les quals es troba inclosa la base de carrers.

II. Que, en virtut de l'anterior, l'ICC ha desenvolupat uns serveis restringits que permeten realitzar la geocodificació, a tall d'exemple, d'adreces, topònims i punts quilomètrics de Catalunya.

III. Que, l'Idescat per al desplegament de les seves competències, requereix l'obtenció de coordenades de la seva informació, per tal de poder emmagatzemar-les i/o mostrar-les en alguna aplicació de visualització, i realitzar, amb posterioritat, si és el cas, una anàlisi espacial amb els resultats obtinguts.

IV. Que, l'ICC té la voluntat de posar a disposició de l'Idescat aquest serveis restringits de geocodificació.

En virtut de tot l'exposat, ambdues Parts subscriuen el present Conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del Conveni

L'objecte d'aquest Conveni és l'autorització d'ús i no exclusiu a l'Idescat dels serveis de geocodificació que ha desenvolupat l'ICC i que es relacionen a continuació, per a què puguin ser utilitzats des de les aplicacions o ordinadors que corresponguin, en els termes recollits en el present document.

  • Servei Web de Geocodificació
  • Aplicació informàtica d'escriptori de geocodificació massiva

S'adjunta el Document Tècnic del Servei WEB del Geocodificador, que descriu les funcionalitats del servei mencionat, com a annex.

S'adjunta el Document Tècnic de client de Geocodificació Massiva, que descriu les funcionalitats del servei mencionat, com a annex.

Segona.- Condicions d'ús del servei

En virtut del present Conveni, el servei/serveis mencionat en la clàusula anterior i objecte d'autorització d'ús per part de l'ICC, únicament serà utilitzat pel personal de l'Idescat , o per personal sota la seva autorització, i que requereixi utilitzar-lo per al desenvolupament de les seves tasques habituals.

En aquest sentit, l'ICC, facilitarà un usuari i una contrasenya exclusiu per accedir al servei/serveis i al seu torn, l'Idescat facilitarà a l'ICC el nom d'una persona tècnica de contacte per a cada servei objecte del conveni.

En cas que l'ICC realitzi actualitzacions del servei/serveis, aquestes seran trameses a l'Idescat per mitjà de la persona tècnica de contacte mencionada en el paràgraf anterior.

En qualsevol cas, l'ús del servei/serveis es subjectarà al següent:

  • Les dades d'usuari i contrasenya d'accés al servei/serveis, seran personals i intransferibles de l'Idescat. En conseqüència, les persones a les que es lliurin aquestes dades, no podran facilitar-les a tercers, sense el consentiment exprés i previ de l'ICC.
  • D'acord amb l'anterior, l'ICC es reserva el dret de no permetre l'accés al servei/serveis a tercers no autoritzats, així com també de retirar l'usuari i la contrasenya a qui n'hagi fet un mal ús, en cas que tingui coneixement d'una cessió no permesa de les dades anteriors.
  • L'ICC no serà responsable dels eventuals errors numèrics o de qualsevol altre tipus que pugui contenir la informació de la seva propietat a la que s'accedeixi per mitjà del servei/serveis, ni tampoc dels eventuals danys i perjudicis que pugui ocasionar l'Idescat per l'ús d'aquests servei/serveis i/o de la informació que n'extregui.
  • L'ICC es reserva el dret de modificar, ampliar o suspendre temporalment o definitivament, de forma unilateral, el servei/serveis de geocodificació, sense haver de justificar les causes de tal acció. En aquest cas, ho notificarà prèviament als usuaris.

Així mateix, en virtut del present Conveni, l'Idescat únicament podrà utilitzar la informació accessible per mitjà del servei/serveis objecte d'autorització, per a usos interns, de manera que no resultarà emparat per aquest document, l'ús comercial de la mateixa, sense l'autorització prèvia i expressa de l'ICC i el compliment de les condicions que en aquell cas corresponguin.

Tercera.- Contraprestació econòmica

L'autorització d'ús d'aquest servei/serveis, així com l'ús de la informació a la que s'accedeixi en virtut de la mateixa, en els termes exposats en la clàusula anterior, no comporten cap contraprestació econòmica.

Quarta.- Propietat del servei/serveis

El servei/serveis, així com les diferents aplicacions objecte de cessió per part de l'ICC en virtut del present Conveni, són propietat exclusiva d'aquest Institut i es troba emparada per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

En conseqüència, la mencionada cessió no implica l'adquisició per part de l'Idescat, de cap dret de propietat sobre la mateixa.

D'acord amb això, l'Idescat, únicament podrà utilitzar el servei/serveis autoritzats amb les finalitats recollides en el present Conveni. En aquest sentit, l'Idescat, no podrà facilitar cap còpia de les aplicacions a tercers no autoritzats, per cap mitjà.

Així mateix, l'Idescat, informarà immediatament l'ICC de qualsevol actuació contrària als pactes recollits en el present Conveni de què tingui coneixement i, en especial, d'aquelles que contravinguin els drets de propietat intel·lectual de l'ICC. A més de l'anterior, l'Idescat posarà tots els mitjans al seu abast per a bloquejar aquests usos indeguts.

Cinquena.- Control i seguiment del Conveni

El seguiment del present Conveni serà exercit per l'Àrea de Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya de l'ICC, (en endavant, "Àrea de Suport a la C4").

Aquesta Àrea serà el punt de contacte amb l'Idescat per a qualsevol qüestió relacionada amb el present Conveni.

Sisena.- Resolució del Conveni

A més del mutu acord entre les Parts i la denúncia per alguna d'elles, serà causa específica de resolució del present Conveni i, en conseqüència, de tots els pactes que s'hi incloguin, l'incompliment manifest del previst a les clàusules acordades. En aquest cas, la Part no afectada per l'incompliment, comunicarà a l'altra Part, per escrit, els incompliments detectats o les causes que sustentin la resolució. L'altra Part podrà formular la seva rèplica en el termini d'un (1) mes des de la rebuda de l'escrit de denúncia.

Setena.- Règim d'acords i solució de controvèrsies

Les Parts convenen resoldre de manera amistosa els possibles conflictes o les possibles divergències que poguessin sorgir durant la vigència del present Conveni, per mitjà de l'Àrea de Suport a la C4, prevista a la clàusula cinquena.

Això no obstant, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals de Barcelona de l'ordre contenciós-administratiu, seran els competents per a dirimir qualsevol qüestió que pogués sorgir entre les Parts sobre la interpretació i/o compliment dels pactes continguts en aquest Conveni, sotmetent-se aquestes a la seva jurisdicció i competència, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Vuitena.- Modificació del Conveni

Les Parts podran acordar la modificació parcial o total dels seus termes, per a assegurar la seva viabilitat o adaptar-lo a les noves necessitats. Aquestes modificacions hauran de constar per escrit, en forma de Conveni nou Conveni o bé, en forma d'addenda de modificació de l'actual.

Novena.- Entrada en vigor i vigència del Conveni

El present Conveni entrarà en vigor en la data que figura a l'encapçalament del present document i tindrà una durada d'un (1) any prorrogable per anys naturals si, cap de les dues Parts no el denuncia abans, amb un termini de preavís d'un (1) mes.

A la finalització de la vigència del present Conveni, l'Idescat desinstal·larà les aplicacions dels ordinadors en els que estigués instal·lada, comprometent-se a no guardar cap còpia i l'ICC deixarà sense efecte els usuaris i contrasenyes lliurats en el seu moment per a facilitar-ne l'accés.

I, en prova de la seva total conformitat, les Parts signen el present conveni, en dos exemplars originals, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Per part de l'ICC
Jaume Miranda i Canals. Director
Per part de l'Idescat
Frederic Udina i Abelló. Director

ANNEX

1. PERSONA DE CONTACTE:

Eduard Suñé i Lluis

Responsable del Registre Estadístic de Territori

2. DESCRIPCIÓ DE L'ÚS/USOS:

  • Servei Web de Geocodificació:
  • Aplicació informàtica d'escriptori de geocodificació massiva:

3. ESTIMACIÓ DEL NOMBRE I LA FREQÜÈNCIA DELS REGISTRES:

  • Servei Web de Geocodificació: 10.000/any
  • Aplicació informàtica d'escriptori de geocodificació massiva: 1.000.000/any