Saltar al contingut principal

Conveni 028/2014

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, PER AL CÒMPUT DE CRÈDITS DELS ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGÍA, UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.

REUNITS

D'una part, el senyor Ferran Sancho i Pifarré, rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant, UAB), amb NIF Q0818002H, amb domicili a Campus Universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), en ús de les facultats atribuïdes per l'article 75, lletra m) dels Estatuts de la UAB, les quals exerceix en virtut del seu nomenament com a rector d'aquesta universitat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 64/2012, de 12 de juny, i en el seu nom, segons la Resolució de 24 de juliol de 2012, per la qual s'autoritza la subscripció de convenis de cooperació educativa amb empreses i altres institucions per a la realització de pràctiques externes per al còmput de crèdits, el senyor Joan Botella Corral, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB.

D'altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, com a director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), domiciliada a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona amb NIF Q5850015H, en representació d'aquest organisme autònom administratiu segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27.02.2014).

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

Que vista la necessitat de regular el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i de conformitat amb el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, de programes de cooperació educativa, modificat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN

Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s'han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que estudiants de la UAB han de dur a terme per a la seva formació en l'Idescat. Les pràctiques han d'anar encaminades a completar l'aprenentatge teòric i pràctic de l'estudiant, per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.

Segon. L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu que es detalla al conveni específic que se signa amb l'estudiant, en el qual s'inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar, sempre que hagi superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir el títol universitari que justifica la realització de les pràctiques acadèmiques externes.

Les parts, juntament amb l'estudiant, han de signar un conveni específic que forma part inseparable d'aquest conveni marc, pel qual es regula el projecte formatiu de les pràctiques, així com la durada i el règim de realització.

Tercer. El calendari i l'horari previstos per a la realització de les pràctiques és compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat. En qualsevol cas, la dedicació a les pràctiques no excedirà del 50 per cent del temps que constitueix el curs acadèmic.

En qualsevol cas, l'estudiant té dret al règim de permisos següent:

  • a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L'estudiant té permís tot el dia en què té lloc l'examen.
  • b. Per tutoria. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.
  • c. Per presentació de treballs acadèmics. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la presentació dels treballs acadèmics.
  • d. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les sessions i per participar en els processos electorals que corresponguin.
  • e. Per visita mèdica. L'estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.
  • f. Per altres supòsits aprovats conjuntament per l'Idescat i la UAB.

L'estudiant ha d'informar a l'Idescat amb prou antelació d'aquelles absències que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.

Les hores de pràctiques que no s'hagin pogut dur a terme a causa d'un permís poden comportar una ampliació de la data d'acabament de l'estada de pràctiques equivalent al temps gaudit del permís, sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del període inicialment pactat amb la UAB.

Quart. L'Idescat es compromet a designar una persona tutora que s'encarregui de vetllar per la formació de l'estudiant i de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu.

L'Idescat es compromet a informar l'estudiant de l'organització i el funcionament de l'entitat i de la normativa d'interès, especialment la relativa a seguretat i riscos laborals.

Així mateix, l'Idescat es compromet a tractar les dades de l'estudiant d'acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a l'estudiant les dades necessàries per tal que pugui exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Cinquè. La persona tutora designada per l'Idescat s'ha de coordinar amb la persona tutora interna designada per la Universitat segons el procediment establert.

La persona tutora designada per l'Idescat ha d'emetre un informe final per valorar l'estada de pràctiques de l'estudiant. Aquest informe s'ha de lliurar a la UAB en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de finalització de l'estada de pràctiques i s'ha d'ajustar al model d'informe disponible al web de la Universitat (http://www.uab.cat/politiques-sociologia).

En el cas que la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora designada per l'Idescat acordin la necessitat d'un informe intermedi, la persona tutora designada per l'Idescat l'ha d'omplir d'acord amb el model disponible al web de la Universitat i l'ha de lliurar a la UAB en el termini de 15 dies a comptar des de la superació de la meitat del temps d'estada de pràctiques de l'estudiant.

Com a reconeixement institucional de la tasca dels tutors nomenats per l'Idescat, la UAB determina quins serveis i beneficis els ofereix, i ho fa en les mateixes condicions que les dels altres membres de la comunitat universitària. Amb aquesta finalitat, a petició de la persona interessada i d'acord amb el procediment que la UAB estableixi, s'emetrà una targeta acreditativa individual de persona tutora externa de pràctiques, amb validesa per a un any.

Les dades personals de la persona designada com a tutor o tutora de l'Idescat formen part d'un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni i fer el seguiment de l'evolució dels estudiants. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones designades com a tutores poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB, edifici del Rectorat del campus de Bellaterra de la UAB.

Sisè. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l'Idescat en la data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l'Idescat, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per aconseguir el desenvolupament de l'estada de pràctiques.

Així mateix, l'estudiant es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la informació interna de l'Idescat on ha de desenvolupar l'estada de pràctiques i a guardar secret professional sobre les seves activitats, tant durant l'estada com un cop l'hagi finalitzada.

Setè En el cas que en el conveni específic s'estipuli que l'estudiant ha de percebre un ajut a l'estudi per part de l'Idescat, aquest ajut ha d'estar sotmès a una retenció mínima del 2% d'IRPF de conformitat amb el Reial decret 0439/2007, de 30 de març, i se li ha de satisfer segons s'acordi entre l'Idescat i l'estudiant. Així mateix, l'Idescat practicarà les retencions que corresponguin, en compliment del règim de Seguretat Social aplicable en cada moment d'acord amb la legislació vigent.

Vuitè. Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant ha d'elaborar una memòria final, segons el model establert per la Universitat, de conformitat amb el que s'estableixi en cada conveni específic.

Si la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora designada per l'Idescat acorden la necessitat que l'estudiant elabori un informe intermedi, l'estudiant ha d'elaborar i lliurar l'informe intermedi a la UAB de conformitat amb el que s'estipuli al conveni específic.

Així mateix, l'Idescat es compromet a facilitar a l'estudiant un informe en què consti on ha dut a terme l'estada de pràctiques amb una menció expressa de l'activitat desenvolupada, la durada i seu el rendiment.

Novè. La realització de l'estada de pràctiques no suposa l'assumpció per a les parts d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l'Idescat, tal com s'estableix a l'article 7 del Reial Decret 1497/1981, de Programes de Cooperació Educativa, modificat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.

Desè. En la data de signatura del conveni específic l'estudiant ha d'acreditar acredita que té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

Onzè. L'incompliment dels termes establerts en el present conveni marc, en els annexos, en els convenis específics que se subscriguin a la seva empara i/o en les disposicions legalment aplicables s'ha de comunicar a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB amb una antelació mínima d'una setmana, amb la voluntat de rescindir anticipadament el present conveni.

Així mateix, la Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si detecta que alguna de les parts incompleix els acords establerts en aquest conveni marc i/o en els convenis específics que se subscriguin a la seva empara, així com a la normativa aplicable.

Dotzè. Aquest conveni té una vigència indefinida.

Les causes de resolució d'aquest conveni són les previstes en aquest conveni marc i en el conveni específic subscrit a l'empara d'aquest, així com les previstes a la legislació aplicable.

Tretzè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'aplicació, la interpretació o l'execució d'aquest conveni marc, així com dels convenis específics que se subscriguin a la seva empara, s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

Catorzè. La UAB i l'Idescat poden fer difusió pública de la subscripció d'aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col·laboració establerta entre les parts.

Quinzè. Aquest conveni marc substitueix i deixa sense efecte l'anterior conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques externes a l'Institut d'Estadística de Catalunya, pel còmput de crèdits dels estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona, de data 19 de setembre de 2012.

I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per duplicat, al lloc i en la data assenyalats.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 30 de juny de 2014

Per la Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Botella Corral. Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Per l'Idescat
Frederic Udina i Abelló. Director
1