Saltar al contingut principal

Conveni 029/2012

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA SOCIETAT CATALANA D'ESTADÍSTICA PER A LA PROMOCIÓ DE LA REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)

Barcelona, 7 de desembre del 2012

REUNITS

D'una banda, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom administratiu adscrit al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb seu a la Via Laietana, 58, de Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució, segons nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I, de l'altra, la senyora Guadalupe Gómez i Melis, presidenta de la Societat Catalana d'Estadística, amb CIF G-65426843 i domicili al carrer Pau Gargallo, 5, de Barcelona, societat inscrita a la secció 1a del Registre d'Associacions de la Direcció general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya per resolució de 7 d'abril del 2010, en representació d'aquesta entitat.

MANIFESTEN

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona i la Universitat Autònoma de Barcelona varen signar, amb data 22 de juny del 2011, un conveni marc de col·laboració per a la coedició de la revista "Statistics and Operations Research Transactions" (en endavant SORT), per tal d'enfortir l'edició i difusió de la revista en l'àmbit de l'estadística i la investigació operativa.

Que l'Idescat i la Societat Catalana d'Estadística varen formalitzar un conveni per a l'ingrés de l'Idescat a l'esmentada societat, de data 8 de febrer del 2012, amb l'objectiu de compartir al màxim totes les accions de promoció de l'estadística, tant en l'àmbit de la recerca com en les seves múltiples aplicacions.

Que la Societat Catalana d'Estadística i l'Idescat tenen interès a col·laborar en la potenciació de la revista SORT, una de les publicacions científiques de l'Estat espanyol editada a Catalunya més prestigioses en el camp de l'estadística.

En conseqüència, ambdues parts es reconeixen mutuament capacitat suficient per subscriure aquest Conveni i el sotmeten als següents

ACORDS

Primer.- Objecte del Conveni

Aquest Conveni té per objecte establir els termes de col·laboració entre l'Idescat i la Societat Catalana d'Estadística per a la promoció de la revista "Statistics and Operations Research Transactions" (en endavant, SORT), entesos com una eina orientada a la promoció conjunta de la recerca en estadística.

Segon.- Especificitats de l'acord

1. La Societat Catalana d'Estadística s'incorpora a la revista SORT en qualitat d'entitat col·laboradora. Aquesta condició es reflectirà en tots els suports i els mitjans de difusió de la revista i d'acord amb la normativa editorial vigent de les publicacions de la Generalitat. En concret, a la portada interior i a la contracoberta de cada número de la revista hi figuraran identificats la Generalitat de Catalunya i totes les entitats coeditores i col·laboradores.

2. La Societat Catalana d'Estadística disposarà d'un representant en el Comitè de Gestió de la revista SORT, el qual tindrà veu però sense vot en el si de l'esmentat òrgan de govern.

3. L'Idescat i la Societat Catalana d'Estadística, juntament amb la resta d'entitats coeditores de SORT, es comprometen a potenciar la difusió de la revista SORT en tots aquelles accions institucionals que tinguin sentit relacionar-s'hi.

Tercer.- Obligacions de les parts

Obligacions de l'Idescat

1. L'Idescat es compromet a incorporar el nom i/o logo de la Societat Catalana d'Estadística com entitat col·laboradora de la revista SORT en qualsevol difusió impresa o electrònica pròpia relativa a l'esmentada revista.

2. L'Idescat traslladarà al repositori de RACO i a altres plataformes de difusió de la revista SORT les referències de la Societat Catalana d'Estadística com entitat col·laboradora de la revista.

3. L'Idescat practicarà un descompte del 30% en el preu de subscripció ordinària de la revista SORT a tots els membres de la Societat Catalana d'Estadística que ho sol·licitin i a la mateixa Societat Catalana d'Estadística.

Obligacions de la Societat Catalana d'Estadística

1. La Societat Catalana d'Estadística es compromet a promoure i organitzar anualment com a màxim una presentació científica a l'entorn d'un article convidat pendent de publicació a la revista SORT, a partir de la qual es pugui ampliar la seva discussió en el número corresponent de la revista.

2. La Societat Catalana d'Estadística difondrà la seva col·laboració amb la revista SORT en qualsevol difusió impresa o electrònica pròpia relativa a la revista.

3. La Societat Catalana d'Estadística es farà càrrec de tres subscripcions anuals de la revista SORT, destinades al seu fons editorial.

Quart.- Finançament del conveni

Aquest Conveni no genera cap contraprestació econòmica entre les parts.

En tot cas, les eventuals despeses originades per l'organització d'una presentació científica d'un article convidat a la revista SORT seran compartides entre les dues entitats segons les respectives disponibilitats pressupostàries i d'acord amb els criteris que s'acordin conjuntament mitjançant un conveni específic de desplegament d'aquest acord marc.

Cinquè.- Vigència

Aquest Conveni marc entrarà en vigor el dia de la seva signatura i romandrà vigent de manera indefinida si alguna de les parts no el denuncia o bé si es decideix la no continuitat de la revista SORT, com es preveu al punt seté.

Sisè.- Règim aplicable

Aquest Conveni marc es regeix pel règim contenciós administratiu i, en tot cas, les parts es comprometen a resoldre qualsevol discrepància de forma amistosa basant-se en criteris de lleialtat i de bona fe mútues.

Setè.- Extinció

Aquest conveni s'extingirà si les parts el denuncien, o bé si es decideix la no continuïtat de la revista SORT.

I, en prova de conformitat, se signa aquest document per duplicat en el lloc i la data abans esmentats.

El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
La presidenta de la Societat Catalana d'Estadística
Guadalupe Gómez i Melis