Saltar al contingut principal

Conveni 029/2013

PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS PER A LA REALlTZACIÓ D'UN TREBALL DE RECERCA ESTADÍSTICA

Barcelona, a 23 de gener de 2014

REUNITS

D'una part, el Dr. Frederic Udina i Abelló, director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, en representació de I'ldescat segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya.

D'una altra part, la Dra. Teresa Garcia-Milà i Lloveras, directora general de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics, amb NIF G-64296569 i amb domicili social a Barcelona, carrer Ramon Trias Fargas. 25, que actua en nom i representació d'aquesta institució d'acord amb I'escriptura de poders atorgada el 4 de desembre de 2012 davant el notari de Barcelona, Sr. José Marqueño Ellacuria, amb número de protocol 1565.

I d'una altra part, la Sra. Maria Jesús Mier i Albert, secretaria general del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, nomenada mitjançant el Decret 211/2010, de 29 de desembre, i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011).

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte, i

MANIFESTEN

Que en data 10 de desembre de 2012 van signar un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'elaborar un treball d'investigació estadística referent a I'aplicació dels procediments d'integració de dades de diversos fitxers administratius i estadístics, per tal d'analitzar la relació entre el procés d'aprenentatge de I'alumnat i la seva edat en iniciar el segon cicle de I'educació infantil.

Que aquest treball d'investigació estadística està inclòs en els continguts de I'actuació estadística PERFECCIONAMENT DE MÈTODES DE FUSIÓ DE DADES I D'ESTIMACIÓ D'ÀREES PETITES. Codi: 22 05 02, establerta i descrita en el Programa Anual d'Actuació Estadística per a I'any 2012, aprovat pel Decret 422/2011, de 27 de desembre.

Que el citat conveni de col·laboració preveu que la Fundació Barcelona Graduate School of Economics i l'equip investigador, per al desplegament dels treballs d'execució del conveni, accedeixin a informació continguda en el Fitxer d'Alumnat dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament i a informació continguda en el Registre de Població de Catalunya i en el Cens de Població i Habitatges de l'any 2001.

Que a l'efecte de completar els treballs d'investigació estadística objecte del conveni, és necessari accedir a informació continguda en el fitxer amb finalitats estadístiques "Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat".

Per tot això, amb I'objectiu de concretar la modificació relativa a l'accés per la Fundació Barcelona Graduate School of Economics i l'equip investigador al fitxer amb finalitats estadístiques "Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat", en qualitat d'encarregat del tractament, les parts acorden formalitzar aquesta modificació al conveni de col·laboració signat en data 10 de desembre de 2012 d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. Modificació de la clàusula quarta del conveni

"Així mateix, l'ldescat facilitarà la informació necessària del fitxer amb finalitats estadístiques "Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat", per a completar el desplegament dels treballs objecte d'aquest conveni".

SEGONA. Vigència de la resta de clàusules

La resta de clàusules del conveni de col·laboració signat en data 10 de desembre de 2012 mantenen tota la seva validesa i vigència, formant amb aquesta modificació un tot inseparable.

Per tal que així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Pel Dept. d'Ensenyament
M. Jesús Mier i Albert
Per l'ldescat
Frederic Udina i Abelló
Pel Barcelona GSE
Teresa Garcia-Milà i Lloveras

L'equip investigador: