Saltar al contingut principal

Conveni 029/2016

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER A LA RECERCA DEMOGRÀFICA ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT) I EL CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS (UAB)

Barcelona, 13 d'octubre de 2016

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons el nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

De l'altra, el senyor Albert Esteve Palós, director del Centre d'Estudis Demogràfics (en endavant, CED), amb CIF Q5855973C i domiciliat a l'Edifici E2, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, en nom i representació d'aquest organisme, segons les facultats que li atribueix l'article 6.2 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol.

MANIFESTEN

Que l'Idescat és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Coneixement, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Que l'Idescat, de conformitat amb les funcions que li atribueix l'article 10 de l'esmentada Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i l'article 2 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, té interès a col·laborar amb el CED amb actuacions de recerca i d'aprofitament de dades de població i amb actuacions de formació estadística en matèria demogràfica.

Que el CED, consorci constituït per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 1985, és una entitat jurídica pròpia especialitzada, entre d'altres, en la recerca i la docència en matèria de demografia, finalitats que li confereix l'article 1.1 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol, i que considera d'interès poder disposar d'un fons comú de dades demogràfiques de Catalunya, amb el desplegament i detall dels diferents àmbits territorials.

Que en data 28 de febrer de 2001 es va signar un conveni marc de col·laboració entre l'Idescat i el CED amb la finalitat de col·laborar i intercanviar informació en l'àmbit demogràfic, que es desenvolupa per mitjà de convenis específics.

I, posades d'acord ambdues parts per actuar conjuntament, estableixen el present conveni subjecte a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del Conveni

L'objecte del conveni és establir els acords tècnics i pressupostaris entre l'Idescat i el CED per tal d'elaborar el Projecte metodològic per a l'estimació de les desigualtats de mortalitat a partir del Registre estadístic de població i elaborar les Projeccions de població en l'horitzó 2026 per a la comarca del Moianès. El Registre estadístic de població i les projeccions demogràfiques són activitats estadístiques recollides a la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 (actualment prorrogada) i als programes anuals d'actuació estadística (PAAE) que la desenvolupen.

A continuació s'exposen les característiques dels treballs objecte d'aquest conveni:

1) Projecte metodològic per a l'estimació de les desigualtats de mortalitat a partir del Registre estadístic de població.

L'objectiu d'aquest treball és un projecte metodològic per a l'avaluació de les desigualtats en el nivell de la mortalitat segons variables sociodemogràfiques (sexe, edat i nivell d'instrucció) i per territori de residència.

Es tracta de proposar les característiques de l'estadística pel que fa al seu marc conceptual, el nivell de desagregació territorial i temporal, així com els indicadors i estimadors a calcular del nivell de mortalitat. Finalment, cal establir els requeriments de qualitat per a l'avaluació d'aquesta estadística.

La font de la informació és el Registre de població de Catalunya (RPC) geocodificat, enllaçat amb la informació de les butlletes de naixements i defuncions del moviment natural de la població. Es realitzarà una prova pilot a partir d'un fitxer del Registre de població de Catalunya.

El treball constarà de dues parts: metodologia i prova pilot.

Primera part. Metodologia: En la primera part del treball s'establirà el projecte metodològic, amb una atenció especial a la comparabilitat dels mètodes i a l'avaluació de la qualitat de les estimacions.

 • 1. Indicadors per a l'avaluació de la qualitat de la informació (estructura de població i fluxos).
 • 2. Proposta d'estimadors del nivell de mortalitat per territori.
 • 3. Proposta d'estimadors del nivell de mortalitat per nivell d'estudis.
 • 4. Pla de tabulació.

Segona part. Prova pilot: En la segona part del treball s'avaluarà la qualitat de l'estructura demogràfica derivada del Registre de població de Catalunya a 1 de gener de 2014. Es contrastaran els resultats amb els derivats de l'aplicació de diferents models i metodologies d'avaluació de les estructures demogràfiques i s'establiran indicadors per a avaluar la qualitat de la distribució de la població. En particular es tindrà en compte la comparabilitat de metodologies i resultats amb altres organismes estadístics.

Les variables d'anàlisi són la data de naixement, el sexe, el lloc de naixement, la nacionalitat i el lloc de residència. Es farà una atenció especial a la validació dels resultats de la població de més edat, de 90 anys i més, particularment de la població centenària.

S'utilitzaran com a fonts d'informació complementàries al Registre de població de Catalunya, el moviment natural de la població, les variacions residencials, l'explotació del padró municipal d'habitants i les estimacions de població.

2) Projeccions demogràfiques per a la comarca del Moianès

La Llei 4/2015 va establir una nova divisió territorial de Catalunya en 41 comarques i 1 entitat territorial singular a partir de la creació de la nova comarca del Moianès, que inclou 10 municipis abans adscrits a les comarques del Bages (5 municipis), d'Osona (1 municipi) i del Vallès Oriental (4 municipis).

L'objectiu d'aquest treball és obtenir la població projectada per sexe i edat, per al període 2013-2026, i la població activa per sexe i edat, per al període 2015-2026, per a la comarca del Moianès i les tres comarques que resulten modificades: Vallès Oriental, Bages i Osona.

Es realitzarà la projecció de la població d'aquestes comarques prenent com a base les hipòtesis i els resultats de la projecció de població (base 2013). Un primer requisit és mantenir la coherència tant en les xifres poblacionals com en els esdeveniments demogràfics, és a dir, la suma de les tres comarques anteriors ha de ser coincident amb la de les quatre comarques actuals. Un segon requisit és considerar les especificitats demogràfiques, tant en termes d'estructura com de fenòmens demogràfics, dels municipis que integren la nova comarca del Moianès.

La projecció de l'activitat de la comarca del Moianès es realitzarà a partir dels resultats de les projeccions de població activa de les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental per garantir la coherència amb els resultats comarcals difosos a les projeccions de població activa (base 2015), de tal manera que la suma dels actius per sexe i edat de les tres comarques antigues sigui idèntica a la de les quatre noves comarques.

SEGONA. Normativa reguladora

Les actuacions de recerca queden incloses en l'àmbit de les finalitats del CED, recollides a l'article 1.1 del Decret 207/1985, de 5 de juliol, de constitució del consorci Centre d'Estudis Demogràfics.

És d'aplicació al present conveni allò que regula el capítol II (Convenis de col·laboració) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

TERCERA. Obligacions de les parts

1) Obligacions de l'Idescat

L'Idescat es compromet a proporcionar al CED l'explotació del fitxer del Registre de població de Catalunya, convenientment anonimitzat i, si escau, de les altres fonts que es puguin utilitzar, com el moviment natural de la població, les variacions residencials, l'explotació del padró municipal d'habitants i les estimacions de població, que el CED utilitzarà per a les finalitats acordades objecte d'aquest conveni.

2) Obligacions del CED

El CED es compromet a l'execució del treball de recerca objecte del conveni, per la qual cosa aportarà els recursos humans, mitjançant el seu equip d'investigadors, i els recursos materials del centre necessaris per dur-lo a terme.

El CED es compromet a executar les tasques d'aquest conveni d'acord amb un calendari pactat amb l'Idescat.

El CED es compromet a proporcionar a l'Idescat els resultats objecte d'aquest conveni de forma esglaonada, a mesura que s'executi cada una de les fases. S'executaran les tasques incloses a la clàusula primera d'aquest conveni d'acord amb el calendari següent:

 • Projeccions demogràfiques del Moianès: juliol del 2016.
 • Projecte metodològic de l'Estadística de desigualtats de mortalitat.
  • Primera part: Establir els objectius de l'estadística, els indicadors i la proposta de pla de tabulació: novembre del 2016.
  • Segona part: Avaluació de l'estructura demogràfica derivada del Registre de població de Catalunya 2014: desembre del 2016.

QUARTA. Cost, finançament i pagament

Per a l'execució correcta del treball, el CED hi dedicarà 543 hores del temps de treball de l'equip format pel cap de la investigació i el responsable tècnic.

CONCEPTE PREU HORA (*) TOTAL HORES TOTAL
Cap de la investigació 75€314€23.550€
Responsable tècnic 50€229€11.450€
TOTAL 543€35.000€

(*) Tarifes aprovades pel Consell de Govern del CED de 18 de maig de 2016.

Finançament

L'Idescat farà una aportació al CED de 35.000 euros per a l'execució d'aquests treballs amb càrrec a la partida D/680000105/5831/0000.

Pagament

El 50% d'aquest import es farà efectiu per l'Idescat a la signatura d'aquest conveni, a fi que es puguin dur a terme efectivament els treballs objecte d'aquest conveni en els terminis previstos.

La resta de l'import es farà efectiu amb la liquidació final de les despeses i el lliurament dels resultats, i haurà de ser certificat per l'òrgan competent de l'Idescat.

CINQUENA. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment que vetllarà pel correcte desenvolupament i execució de les clàusules del conveni. Aquesta comissió estarà formada per les persones designades per les parts que es detallen:

Per part de l'Idescat:

 • La responsable de l'Àrea de Població i Territori

Per part del CED:

 • L'investigador de plantilla responsable del projecte.
 • La comissió de seguiment tindrà la facultat de resoldre de mutu acord totes les incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència del conveni.
 • Així mateix, el CED comunicarà a l'Idescat el personal investigador que s'assignarà a les activitats derivades del compliment d'aquest conveni.
 • Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit a l'altra part. La comunicació es podrà fer per mitjans electrònics.

SISENA. Propietat dels resultats

L'Idescat i el Centre d'Estudis Demogràfics són els titulars dels resultats dels treballs objecte d'aquest conveni: el Projecte metodològic per a l'estimació de les desigualtats de mortalitat (apartat 1, clàusula primera) i les Projeccions de població del Moianès (apartat 2, clàusula primera). L'Idescat es reserva la difusió pública dels resultats en els formats i pels procediments que determini.

SETENA. Interpretació i compliment

L'Idescat i el CED es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia i de subjecció al secret estadístic, a fi que l'objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es resoldran per acord d'ambdues parts, i, si aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre's a mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant de la jurisdicció que pertoqui.

VUITENA. Causes d'extinció

Són causes d'extinció del conveni:

 • L'incompliment del seu objecte i de les obligacions establertes per qualsevol de les dues parts.
 • La denúncia d'una de les parts, comunicada per escrit a l'altra part amb una antelació de dos mesos.
 • Qualsevol altra de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.

NOVENA. Vigència

Aquest conveni iniciarà la seva vigència en la data de la seva signatura i finalitzarà la seva vigència el 10 de desembre de 2016. En la data esmentada el CED haurà d'haver lliurat els treballs objecte d'aquest conveni.

DESENA. Règim jurídic

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'aplicació de la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que disposa l'article 4.1.c. del TRLCSP. Així mateix, se subscriu de conformitat amb l'article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I, com a prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per duplicat.

El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
El director del Centre d'Estudis Demogràfics
Albert Esteve Palós