Saltar al contingut principal

Conveni 030/2019

CONVENI PER A L'INGRÉS DE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA A LA SOCIETAT CATALANA D'ESTADÍSTICA

REUNITS

D'una banda, la senyora Rosa Lamarca Casado, presidenta de la Societat Catalana d'Estadística, amb domicili al carrer Pau Gargallo, 5, 08028 Barcelona, amb CIF G-65426843, inscrita al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya per resolució de 7 d'abril de 2010, que actua en nom, representació i interès d'aquesta entitat, segons Acord de nomenament adoptat per l'Assemblea General el dia 14 de desembre de 2016.

D'una l'altra, el senyor Xavier Cuadras Morató, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que actua en nom, representació i interès d'aquest organisme, segons nomenament publicat per Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

MANIFESTEN

Que l'article 4 dels Estatuts de la Societat Catalana d'Estadística (en endavant SCE) preveu que una persona jurídica pugui integrar-se a la SCE, mitjançant la signatura d'un conveni.

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat) és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb personalitat jurídica pròpia, que gaudeix d'autonomia administrativa i financera, i que compta amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

Que l'Idescat, òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya que es responsabilitza, entre altres funcions, de la coordinació i gestió del Sistema estadístic de Catalunya (SEC), té interès a formar part de la SCE en qualitat de soci institucional.

En conseqüència, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per subscriure aquest conveni i acorden sotmetre'l a les següents:

CLÀUSULES

Primera. - OBJECTE DEL CONVENI

Aquest conveni té per objecte regular la condició de soci institucional de l'Institut d'Estadística de Catalunya a la Societat Catalana d'Estadística.

Segona. - DRETS I OBLIGACIONS DE L'IDESCAT

1. L'Idescat accepta els Estatuts i el Reglament de Règim Interior de la SCE vigents en cada moment i els deures i obligacions que es desprenen del seu ingrés i participació en aquesta societat, sempre que no contradiguin la legislació que regula les competències, el funcionament i les funcions de l'Idescat.

Tercera. - REGULACIÓ DE LA RELACIÓ COM A SOCI INSTITUCIONAL

1. Ambdues parts, amb la signatura del present conveni, acorden que l'Idescat tindrà la consideració de soci institucional, d'acord amb el que preveu l'apartat 2.

2. La consideració de l'Idescat com a soci institucional serà aprovada per l'òrgan competent de la SCE en la primera reunió que celebri, en els termes que disposen els Estatuts i el reglament de la SCE.

3. La relació de l'Idescat amb la SCE comporta, a més dels que recullin els seus Estatuts, els següents drets:

a) La llegenda "Amb el suport de" seguida del senyal corporatiu de l'Idescat constarà en els mitjans ordinaris de difusió de la SCE, incloent el lloc web de la SCE.

b) L'Idescat podrà usar la SCE com a canal de difusió i promoció de les activitats organitzades per l'Idescat referides a jornades, congressos i d'altres activitats institucionals, formatives i de recerca, diferents d'aquelles relacionades amb l'activitat ordinària de producció i difusió estadística i sempre d'acord amb als objectius fundacionals de la SCE.

c) L'Idescat podrà proposar a la Junta de la SCE la realització d'activitats considerades d'interès comú a les dues institucions, i intervenir en el seu disseny i execució.

Aquesta possibilitat serà extensiva, de mutu acord, a activitats que es refereixin o tinguin com a objecte activitats estadístiques significades i de transcendència pública, com ara censos de població i altres d'importància similar.

d) L'Idescat podrà inscriure fins a cinc persones en qualsevol activitat organitzada per la SCE. En el cas que l'activitat comporti algun tipus de pagament per matrícula, les persones proposades per l'Idescat gaudiran d'un descompte del 20%.

Quarta. CIRCUMSTÀNCIES SINGULARS

En el cas que un eventual ingrés de la SCE en l'Institut d'Estudis Catalans impedís l'existència de socis amb personalitat jurídica, la Junta promourà el nomenament de l'Idescat com a Institució d'Honor.

Cinquena.- QUOTA ANUAL

L'Idescat contribuirà a la SCE amb el pagament d'una quota anual per un import de CINC-CENTS (500,00) euros, que haurà d'abonar-se abans del dia 31 de desembre de cada any de vigència d'aquest conveni.

L'aportació de l'Idescat anirà a càrrec de la posició pressupostària D/226004001/5831/0000 i s'ha de fer efectiva mitjançant transferència al compte corrent de la SCE ES25 3025 0001 1914 3344 1746 en un sol pagament.

Sisena. VIGÈNCIA I RESCISSIÓ

Aquest conveni entrarà en vigor en el mateix moment de la seva signatura i la seva durada serà de quatre anys.

Es podrà prorrogar per mutu acord de les parts per un període màxim de quatre anys més.

Setena. CAUSES D'EXTINCIÓ

Són causes de resolució d'aquest conveni:

a) El transcurs del temps de vigència del conveni sense que se n'hagi acordat la seva pròrroga.

b) L'acord de les dues parts manifestat per escrit.

c) L'incompliment per l'Idescat de les obligacions que assumeix com a soci del SCE d'acord amb els seus Estatuts

c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per qualsevol de les parts.

d) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

f) Qualsevol altra causa prevista en les lleis.

Vuitena. CARÀCTER DEL CONVENI

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació i execució es resoldran per acord mutu entre les parts.

En cas que la diferència persisteixi, serà competent per resoldre-la els òrgans jurisdiccionals corresponents a l'ordre contenciós administratiu.

I perquè consti als efectes oportuns, i en prova de conformitat, les parts signen aquest document.

La presidenta de la Societat Catalana d'Estadística
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya