Saltar al contingut principal

Conveni 036/2014

PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ, SIGNAT EN DATA 16 DE SETEMBRE DE 2013

Barcelona, 6 de febrer de 2015

REUNITS

D'una part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació de l'Idescat segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I d'una altra part, la senyora Maria Jesús Mier i Albert, secretària general del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, nomenada mitjançant el Decret 211/2010, de 29 de desembre, i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011).

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte, i

MANIFESTEN

Que les parts, en data 16 de setembre de 2013, varen signar un conveni de col·laboració, amb l'objecte d'establir els mecanismes pels quals es regirà l'intercanvi d'informació entre el Departament d'Ensenyament i l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Que el Departament d'Ensenyament està interessat a ampliar aquesta col·laboració, atès que ha sorgit la necessitat de classificar els centres docents públics i privats concertats en funció del nivell socioeconòmic i sociolingüístic.

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya està igualment interessat a ampliar aquesta col·laboració en dues línies. D'una banda, la integració de les dades dels tutors en el Registre estadístic de població (REP) amb la finalitat d'actualitzar la informació relativa a la variable "parentiu" i establir la identificació del pare i de la mare.

Que l'Idescat està interessat a disposar de la informació relativa a les beques atorgades als alumnes per tal d'integrar aquestes dades en el càlcul de l'estadística Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social, actuació estadística recollida amb en el Programa anual d'actuació estadística 2014, que desplega la Llei del pla estadístic 2011–2014.

Per tot això, amb l'objectiu de concretar aquesta nova col·laboració, les parts, reconeixent-se la capacitat per actuar, acorden formalitzar aquesta addenda, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA

S'afegeix un apartat quart a la clàusula tercera del conveni de 16 de setembre de 2013, relativa als compromisos del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb el següent redactat:

4. El Departament d'Ensenyament, en el primer trimestre de l'any, lliurarà a l'Idescat un fitxer de text seqüencial amb les dades dels centres, tutors i alumnes matriculats dels fitxers Ensenyament1 i Ensenyament2, que consten a l'annex número 4.

SEGONA

S'afegeix un apartat quart a la clàusula quarta del conveni de 16 de setembre de 2013, relativa als compromisos de l'Idescat, amb el següent redactat:

4. L'Idescat, en el termini màxim de tres mesos després de la recepció dels fitxers que consten a l'annex número 4, lliurarà al Departament d'Ensenyament un fitxer de text seqüencial amb les dades agrupades per centre, tipus de document identificador i variables sociodemogràfiques dels tutors (estudis, ocupació, llengua i país de naixement), que consten a l'annex número 5. Per tal de garantir el secret estadístic, en la tabulació de les dades agregades, totes les combinacions amb freqüència inferior a 4 es recodifiquen amb l'etiqueta "<4".

TERCERA

S'afegeix el apartat tercer a la clàusula tercera del conveni de 16 de setembre de 2013, relativa als compromisos del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb el següent redactat:

3. El Departament d'Ensenyament, en el quart trimestre de l'any, lliurarà a l'Idescat un fitxer de text seqüencial amb les dades del fitxer "Beques, ajuts i subvencions a la comunitat educativa" que consten a l'annex número 6.

QUARTA

S'afegeix l'annex número 4 al conveni de 16 de setembre de 2013, amb el següent redactat:

Annex número 4:

Fitxer Ensenyament1: Fitxer de dades del centre i dades dels tutors:

Fitxer Ensenyament1
Camp Tipus Descripció
Format csv amb primer registre de capçalera amb els noms de camp.
CODI_CENTRE Caràcter Codi del centre
TIPUS_DOC_IDENTIFICADOR Caràcter Tipus de document identificador del tutor: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
DOC_IDENTIFICADOR Caràcter Document identificador del tutor

Fitxer Ensenyament2:

Fitxer Ensenyament2
Camp Tipus Descripció
Format csv amb primer registre de capçalera amb els noms de camp.
NOM_ALUMNE Caràcter Nom alumne matriculat
PRIMER COGNOM_ALUMNE Caràcter Primer cognom alumne matriculat
SEGON COGNOM_ALUMNE Caràcter Segon cognom alumne matriculat
TIPUS_DOCUMENT_IDENTIFICADOR_ALUMNE Caràcter Tipus de document identificador de l'alumne matriculat: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
DOC_IDENTIFICADOR_ALUMNE Caràcter Document identificador de l'alumne matriculat
NOM_TUTOR1 Caràcter Nom del tutor1 de l'alumne matriculat
PRIMER COGNOM_TUTOR1 Caràcter Primer cognom del tutor1 de alumne matriculat
SEGON COGNOM_TUTOR1 Caràcter Segon cognom del tutor1 de alumne matriculat
TIPUS_DOCUMENT_IDENTIFICADOR _TUTOR1 Caràcter Tipus de document identificador del tutor1 de alumne matriculat: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
DOC_IDENTIFICADOR_TUTOR1 Caràcter Document identificador del tutor1 de alumne matriculat
PARENTIU_TUTOR1 Caràcter Vincle o parentiu del tutor1 amb l'alumne matriculat (pare/mare/avi/etc.)
NOM_TUTOR2 Caràcter Nom del tutor2
PRIMER COGNOM_TUTOR2 Caràcter Primer cognom del tutor2 de alumne matriculat
SEGON COGNOM_TUTOR2 Caràcter Segon cognom del tutor2 de alumne matriculat
TIPUS_DOCUMENT_IDENTIFICADOR _TUTOR2 Caràcter Tipus de document identificador del tutor2 de alumne matriculat: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
DOC_IDENTIFICADOR_TUTOR2 Caràcter Document identificador del tutor2 de alumne matriculat
PARENTIU_TUTOR2 Caràcter Vincle o parentiu del tutor2 amb l'alumne matriculat (pare/mare/avi/etc.)

CINQUENA

S'afegeix l'annex número 5 al conveni de 16 de setembre de 2013, amb el següent redactat:

Annex número 5:

5.a) Fitxer IDESCAT1: Contindrà la informació agrupada per centre, tipus de document identificador i nivell d'instrucció dels tutors.

Fitxer IDESCAT1
Camp Tipus Descripció
Format csv amb primer registre de capçalera amb els noms de camp.
CODI_CENTRE Caràcter Codi del centre
TIPUS_DOC_IDENTIFICADOR Caràcter Tipus de document identificador del tutor: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
CODI_NIVELL_INSTRUCCIO Caràcter Codi del nivell d'instrucció
 • 11: no sap llegir o escriure
 • 20: titulació inferior al grau d'escolaritat
 • 21: sense estudis
 • 22: ensenyament primari incomplet, 5 cursos EGB o equivalent
 • 30: grau d'escolaritat o equivalent
 • 31: batxiller elemental, graduat escolar, EGB, primària completa o certificat d'escolaritat
 • 32: formació professional de primer grau
 • 40: batxiller, formació professional de segon grau o títol superior
 • 41: formació professional de segon grau i altres titulacions mitjanes
 • 42: batxiller superior, BUP
 • 44: diplomat en escoles universitàries
 • 45: llicenciat, arquitecte, doctorat o altres titulacions superiors
 • 98: no es troba la persona
 • 99: valor nul o invàlid de nivell d'instrucció
RECOMPTE Numèric Nombre d'ocurrències de la terna formada pels tres primers camps

5 b) Fitxer IDESCAT2: Contindrà la informació agrupada per centre, tipus de document identificador i tipus d'ocupació dels tutors.

Fitxer IDESCAT2
Camp Tipus Descripció
Format csv amb primer registre de capçalera amb els noms de camp.
CODI_CENTRE Caràcter Codi del centre
TIPUS_DOC_IDENTIFICADOR Caràcter Tipus de document identificador del tutor: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
CODI_TIPUS_OCUPACIO Caràcter Codi dels grups de cotització
 • 01: enginyers o llicenciats; personal tècnic d'alta direcció
 • 02: enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats
 • 03: caps administratius i de taller
 • 04: ajudants no titulats
 • 05: oficials administratius
 • 06: subalterns
 • 07: auxiliars administratius
 • 08: oficials de primera i de segona
 • 09: oficials de tercera i especialistes
 • 10: peons
 • 98: no es troba la persona
 • 99: valor nul o invàlid de nivell d'instrucció
RECOMPTE Numèric Nombre d'ocurrències de la terna formada pels tres primers camps

5 c) Fitxer IDESCAT3: Informació sobre el coneixement de català dels tutors per sexe.

Fitxer IDESCAT3
Camp Tipus Descripció
Format csv amb primer registre de capçalera amb els noms de camp.
CODI_CENTRE Caràcter Codi del centre
TIPUS_DOC_IDENTIFICADOR Caràcter Tipus de document identificador del tutor: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
SEXE Caràcter H-Home, D-Dona
NIVELL_CATALA Caràcter Codi del coneixement del català: entén (E), llegeix (L), parla (P), escriu (S)
RECOMPTE Numèric Nombre d'ocurrències de la combinació dels quatre camps anteriors

5 d) Fitxer IDESCAT4: Informació sobre país de naixement dels pares per sexe.

Fitxer IDESCAT4
Camp Tipus Descripció
Format csv amb primer registre de capçalera amb els noms de camp.
CODI_CENTRE Caràcter Codi del centre
TIPUS_DOC_IDENTIFICADOR Caràcter Tipus de document identificador del tutor: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
SEXE Caràcter H-Home, D-Dona
CODI_PAIS_NAIXEMENT Caràcter Codi del país de naixement
DESC_PAIS_NAIXEMENT Caràcter Nom del país de naixement
RECOMPTE Numèric Nombre d'ocurrències de la terna formada pels tres primers camps

SISENA

S'afegeix l'annex número 6 al conveni de 16 de setembre de 2013, amb el següent redactat:

Annex número 6: Dades fitxer "Beques, ajuts i subvencions a la comunitat educativa"

 • Solicitud type
 • DatosPersonalesType
 • Domicilio Type
 • Type Familiar
 • Datos Hacienda Type
 • Datos familiares Type
 • Fami Catastrales Type
 • Ayuda type
 • Economicos Type
 • Element NuevoCursoType/AcademicosNCurso
 • Element SolicitudType/Declarante
 • ComplexType/DeclaranteType
 • Element SolicitudType/Acogimiento
 • ComplexType SituacionSolicitudType

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquesta addenda, la signen per duplicat, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Pel Departament d'Ensenyament
Maria Jesús Mier i Albert
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló