Saltar al contingut principal

Conveni 037/2014

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I L'IDESCAT I ROSA BOTET HUAMAN

Barcelona, 7 d'octubre de 2014

PARTS

D'una part, el Sr. Carles Sigalés Conde, que intervé en nom i representació de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, FUOC), amb el CIF número G-60667813, domiciliada a Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39, que actua com a representant legal d'aquesta institució en qualitat de vicerector de Docència i Aprenentatge, d'acord amb les facultats que té atribuïdes en virtut dels poders atorgats per la notària Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, en data 16 de juliol de 2013, amb número de protocol 1774. La FUOC és titular de la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, UOC), reconeguda per la Llei del Parlament de Catalunya 3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya.

De l'altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, com a director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), domiciliat a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona, amb NIF Q5850015H, en representació d'aquest organisme autònom administratiu segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571, de 27 de febrer de 2014).

I, de l'altra, Rosa Botet Huaman, amb el DNI número 46.062.113 J, estudiant del pla d'estudis que porta a l'obtenció del títol de Grau d'Informació i Documentació de la UOC.

Les parts declaren i manifesten que intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a subscriure'l.

CLÀUSULES

1. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions en què l'estudiant Rosa Botet Huaman ha de desenvolupar les activitats de pràctiques al centre de pràctiques.

2. Condicions de les pràctiques

Les pràctiques objecte d'aquest conveni s'han de desenvolupar d'acord amb les condicions següents:

 • a) Modalitat de les pràctiques: presencial
 • b) Data de començament: 22 d'octubre de 2014
 • c) Data d'acabament: 6 de febrer de 2015
 • d) Total hores de dedicació: 300 hores
 • e) Horari: de 09.00 a 14.00
 • f) Via Laietana, 58, 08003 Barcelona
 • g) Objectius educatius i activitats que es desenvolupen: els que s'estableixen en el projecte formatiu que s'adjunta com a annex al present conveni.

3. Tutor acadèmic o tutora acadèmica de la UOC

La UOC nomena un professor o professora dels estudis de la mateixa branca de coneixement de la titulació cursada per l'estudiant, tutor acadèmic o tutora acadèmica de la Universitat de les pràctiques acadèmiques externes, que té les funcions següents:

 • a) Vetllar perquè les pràctiques es portin a terme amb normalitat, coordinant-se amb el tutor extern o la tutora externa de pràctiques.
 • b) Fer el seguiment efectiu de les pràctiques, coordinant-se amb el tutor extern o tutora externa de les pràctiques i vistos, si escau, els informes de seguiment.
 • c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el projecte formatiu.
 • d) Avaluar el resultat acadèmic derivat de la col·laboració en pràctiques.
 • e) Preservar la confidencialitat en relació amb qualsevol informació que tingui com a conseqüència de l'activitat com a consultor o consultora de les pràctiques.

4. Tutor extern o tutora externa del centre de pràctiques

El centre de pràctiques nomena Montserrat Royuela Ansélico, professional del centre de pràctiques, tutora externa de les pràctiques acadèmiques externes de l'estudiant, amb les funcions següents:

 • a) Acollir l'estudiant i organitzar l'activitat que s'ha de portar a terme d'acord amb el que s'estableix en el projecte formatiu.
 • b) Supervisar les activitats de l'estudiant, orientar i controlar el desenvolupament de la pràctica en una relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l'aprenentatge.
 • c) Informar l'estudiant de l'organització i el funcionament del centre de pràctiques i de la normativa d'interès, especialment la relativa a la seguretat i els riscos laborals.
 • d) Coordinar amb el tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC el desenvolupament de les activitats establertes en el present conveni, incloent-hi les modificacions del projecte formatiu que puguin ser necessàries perquè les pràctiques es portin a terme amb normalitat, i també la comunicació i la resolució de possibles incidències que puguin sorgir en el desenvolupament de les pràctiques i el control de permisos per a la realització d'exàmens.
 • e) Emetre els informes finals i, si escau, l'informe de seguiment intermedi.
 • f) Proporcionar la formació complementària que necessiti l'estudiant per portar a terme les pràctiques.
 • g) Proporcionar a l'estudiant els mitjans materials i digitals indispensables per portar a terme les pràctiques.
 • h) Facilitar i estimular l'aportació, per part de l'estudiant, de propostes d'innovació, millora i emprenedoria dels objectius propis de la seva funció.
 • i) Preservar la confidencialitat en relació amb qualsevulla informació que tingui de l'estudiant com a conseqüència de l'activitat com a tutora.
 • j) Prestar ajuda i assistència a l'estudiant, durant el període de pràctiques d'aquest al centre de pràctiques, per a les qüestions de caràcter professional que pugui necessitar resoldre per portar a terme les activitats que fa en aquest centre de pràctiques.
 • k) Comunicar al tutor acadèmic o a la tutora acadèmica de la UOC les incidències que es produeixin.
 • l) Participar en l'avaluació de l'activitat de pràctiques de l'estudiant.

El tutor extern o la tutora externa de pràctiques té accés al Campus Virtual de la UOC i en fa ús d'acord amb les indicacions de la UOC i d'acord amb el que es preveu a la normativa de drets i deures de la UOC. La UOC reconeix, mitjançant l'expedició de la certificació acreditativa corresponent, l'activitat que ha dut a terme el tutor extern o la tutora externa del centre de pràctiques.

5. Obligacions de l'estudiant

L'estudiant assumeix les obligacions següents:

 • a) Conèixer i complir el projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del tutor extern o la tutora externa del centre de pràctiques, i amb la supervisió del tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC.
 • b) Complir l'horari, el temps de dedicació i les normes fixades pel centre de pràctiques.
 • c) Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades.
 • d) Elaborar la memòria final de les pràctiques i, si cal, l'informe de seguiment intermedi.
 • e) Mantenir el contacte amb el tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la UOC durant el desenvolupament de les pràctiques i comunicar-li qualsevol incidència que pugui sorgir, i també lliurar-li els documents i informes de seguiment intermedi i la memòria final que li siguin requerits.
 • f) Preservar la confidencialitat de la informació a què, per raó de la seva tasca, té accés i guardar el secret professional sobre les seves activitats durant el període de pràctiques i també després que s'hagin acabat.
 • g) Fer servir amb cura els recursos, respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals i, si escau, les infraestructures tecnològiques del centre de pràctiques.
 • h) Tenir una actitud respectuosa amb la política del centre de pràctiques i salvaguardar el bon nom de la UOC.

6. Vincle amb el centre de pràctiques

La relació que s'estableix entre l'estudiant i el centre de pràctiques és de caire estrictament acadèmic i en cap cas no implica l'existència de relació laboral. Durant la seva estada de pràctiques, l'estudiant no ha d'assumir les responsabilitats pròpies dels professionals del centre de pràctiques.

En aquest sentit, l'estudiant no pot reclamar que es computi el temps d'estada de pràctiques per calcular la seva antiguitat a l'empresa, ni que es tingui en compte com a període de proves en el supòsit que s'incorpori a l'entitat col·laboradora un cop acabades les pràctiques, llevat que en el conveni col·lectiu aplicable s'estipuli expressament una cosa diferent.

L'estudiant no rep cap compensació econòmica pel desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes objecte d'aquest conveni.

7. Assegurança

Durant la realització de les pràctiques al centre de pràctiques, l'estudiant està cobert per una assegurança d'accidents, perquè el rescabali en cas d'accidents o danys en la seva persona, i per una assegurança de responsabilitat civil, ambdues contractades per la FUOC.

8. Certificació de les pràctiques externes

Un cop acabades les pràctiques, la Universitat ha d'expedir a l'estudiant un certificat acreditatiu que contingui els aspectes següents: el titular del document, el centre on s'han fet les pràctiques, la durada, les dates de realització, la descripció de la pràctica i les activitats fetes.

9. Protecció de dades de caràcter personal

Les parts es comprometen a donar compliment, en el que sigui aplicable, al que s'estableix a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la Llei 15/1999.

En cap cas, en el marc de l'objecte d'aquest conveni, no es pot produir cessió o comunicació a tercers de les dades personals contingudes en els fitxers que són titularitat de les entitats signants —com tampoc accés a aquestes dades per part de tercers—, amb l'excepció dels accessos legalment autoritzats o per a la prestació del servei tècnic a l'entitat responsable del fitxer, amb una subscripció prèvia del contracte i de l'acord de confidencialitat corresponents.

10. Propietat intel·lectual i industrial

L'estudiant, en qualitat d'autor, té la propietat intel·lectual que es pugui derivar dels resultats del seu treball o projecte de pràctiques. El centre de pràctiques no pot fer-ne cap ús (reproduir-lo, transformar-lo, etc.) sense el consentiment exprés de l'estudiant.

Si com a conseqüència de les pràctiques externes de l'estudiant neix un producte nou, i per a obtenir-lo hi han influït coneixements adquirits dintre del centre de pràctiques o la utilització de mitjans proporcionats per aquest, els drets de propietat intel·lectual han de ser de propietat o titularitat conjunta de l'estudiant i el centre de pràctiques.

En el supòsit que es vulgui comercialitzar aquest producte nou, l'estudiant i el centre de pràctiques han de pactar prèviament, en un document independent, les condicions per fer-ho.

11. Normativa aplicable

En tot cas, les pràctiques externes s'han de regir pel que es disposa al Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari.

Els mecanismes d'inclusió en el Règim general de la Seguretat Social es regiran pel Reial decret 1493/2011, de 24 de novembre, per a aquells estudiants que, en concepte de beca o ajut a l'estudi, rebin una contraprestació econòmica per a la realització de les seves pràctiques acadèmiques externes.

12. Durada

Aquest conveni entra en vigor en el moment de signar-lo i s'acaba en el moment que acaben les pràctiques, d'acord amb la data prevista a la lletra c) de la clàusula 2. El conveni i les pràctiques no poden ser objecte de pròrroga.

13. Extinció

Són causes d'extinció del present conveni les següents:

 • a) El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.
 • b) La manifestació de qualsevol de les parts de la voluntat de resoldre el conveni, amb un preavís de 15 dies d'anticipació.
 • c) L'incompliment d'alguna de les parts de les seves obligacions, en un període de 30 dies a partir de la notificació escrita per l'altra part, cas que podrà resoldre unilateralment aquest acord.
 • d) Les causes generals d'extinció establertes en la legislació vigent.

14. Resolució de conflictes

Totes les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i de dur a bon terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessàries per acomplir aquest conveni a satisfacció d'elles.

Qualsevol controvèrsia que es derivi de la interpretació, el compliment o l'execució dels acords del present conveni s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts.

Les parts acorden que, a l'efecte de notificacions, s'estableixen els domicilis socials d'ambdues institucions.

I, en prova de conformitat i per a la deguda constància de tot el que s'ha convingut, les parts signen el present conveni en tres exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Universitat Oberta de Catalunya
Carles Sigalés Conde. Vicerector de Docència i Aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya
Idescat
Frederic Udina i Abelló. Director
Estudiant de la UOC
Rosa Botet Huaman

ANNEX 1: PROJECTE FORMATIU

Àrea de treball / Nom de l'ocupació

 • Àrea de Serveis de Difusió. Biblioteca
 • Pràctiques de biblioteca

Objectius de l'aprenentatge

Participació en el procés de creació de la col·lecció digital de fons històric de l'estadística catalana, a partir de la digitalització dels fons existents a la biblioteca de l'Idescat

Competències que s'han de desenvolupar i tasques que s'han de fer

Aplicació dels criteris de selecció documental en un projecte de digitalització, catalogació de documents ja digitalitzats, estudi i implementació d'una biblioteca digital.

Selecció temàtica dels documents a digitalitzar, a partir del catàleg de la biblioteca i de la comprovació física dels volums.

Comprovació de l'existència de còpies ja digitalitzades, a través de catàlegs i bases de dades bibliogràfiques, i/o a través dels productors/autors dels documents.

Comprovació de l'autoria dels documents i aplicació de la legislació de propietat intel·lectual.

Valoració de l'estat dels documents seleccionats de cara a establir el procés i la tècnica de digitalització a aplicar.

Catalogació de documents ja digitalitzats.

Planificació temporal de l'activitat

La biblioteca ja compta amb una estimació dels volums a digitalitzar, classificats en fases d'antiguitat dels documents, que s'ha fet servir per demanar pressupostos, i que serien el punt de partida d'una selecció més àmplia a partir de les matèries del catàleg de la biblioteca.

Amb la llista de títols resultant, quan la documentació no sigui de producció pròpia es farà la recerca per esbrinar si ja n'hi ha alguns digitalitzats per altres organismes, així com un estudi per determinar si hi ha obres subjectes a drets d'autor.

Un cop establerta la selecció definitiva, es procedirà a la comprovació in situ dels documents, tant des del punt de vista geogràfic (han d'incloure informació que afecti Catalunya) com físic (valoració de l'estat, conservació i característiques dels documents).

Les dades d'aquesta revisió es consignaran en un document que servirà per entregar a l'empresa que hagi d'efectuar la digitalització.

S'incorporaran al catàleg de la biblioteca els enllaços als documents que s'hagin trobat en versió digital a altres institucions, així com un conjunt existent a la biblioteca de l'Idescat, ja digitalitzat anteriorment, i que també forma part d'aquest projecte.

En la fase final s'estudiarà la difusió d'aquesta col·lecció dins del catàleg de la biblioteca, amb la creació d'una biblioteca digital

En totes aquestes tasques hi participarà el personal de la biblioteca.