Saltar al contingut principal

VEH031-19 Tècnic/a de gestió, A2-20, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball de tècnic/a de gestió, A2-20, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Referència: VEH/031/2019

Descripció del lloc

Denominació: Tècnic/a de gestió

Grup i nivell: A2-20

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

Fase I: Prioritàriament, una persona funcionària de carrera del cos de gestió de la Generalitat de Catalunya.

Fase II: Excepcionalment, en el cas que no es presenti cap persona funcionària de carrera del cos de gestió que compleixi amb els requisits establerts i les capacitats per a la seva ocupació, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els següents requisits:

 1. Posseir la titulació necessària per accedir al cos de gestió de la Generalitat de Catalunya.
 2. Certificat de nivell de suficiència de català ( C1 ) o equivalent.

De cara a la valoració de la candidatura, es tindrà en compte l'apartat 1.4 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que estableix que "als efectes d'afavorir l'estabilitat de les unitats i evitar la consegüent dificultat per al manteniment d'una correcta prestació dels serveis, en cap cas es podrà nomenar o contractar a personal temporal amb vincle vigent que no hagi prestat serveis, com a mínim, durant sis mesos en la darrera vinculació".

Així mateix els candidats hauran de complir els requisits que amb caràcter general estableix l'art. 56 i següents del text refós de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic.

Funcions

 1. Dissenyar mostres estadístiques i donar suport tècnic en el disseny de mostres i calibratge i atendre les consultes pertinents.
 2. Executar projectes d'actuacions estadístiques, integrat en equips de treball i d'acord amb les directrius d'un estadístic de nivell superior.
 3. Executar explotacions específiques d'arxius per tal d'obtenir resultats vàlids i fiables.
 4. Generar informació complementària sobre resultats estadístics per tal de proposar millores en el plantejament dels projectes i activitats estadístiques en curs.
 5. Suport tècnic en els diferents àmbits d'actuació de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat de l'Institut d'Estadística de Catalunya, especialment en el servei d'atenció als investigadors.
 6. Col·laborar amb els estadístics de nivell superior en el disseny i resolució dels aspectes metodològics dels projectes tècnics d'actuacions estadístiques.
 7. A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (art. 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Aspectes que es valoraran

 1. Coneixements avançats en programari estadístic, preferentment R, SAS, SPSS i altres paquets estadístics estàndards.
 2. Coneixements en el disseny de mostres i tècniques de calibratge.
 3. Experiència en disseny de mostres, en el tractament de fitxers estadístics i administratius i en la documentació de les metodologies estadístiques.
 4. Grau en estadística, matemàtiques o economia.
 5. Coneixements avançats d'anglès.

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis o interinatge.

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden trametre la seva sol·licitud de participació, fins al dia 8 de març de 2019, acompanyada del seu currículum personal i del currículum que genera ATRI en format PDF, a la següent adreça electrònica: rrhh arrova idescat punt cat, tot indicant la referència Tècnic/a de gestió, A2-20 IDESCAT.

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I ADREÇA ELECTRÒNICA.

Procediment de selecció

El procediment de selecció consistirà en l'estudi del currículum (valoració de l'experiència prèvia i altra informació sobre la trajectòria professional), i, si escau, en una entrevista personal i/o es faran proves per valorar els coneixements, habilitats i aptituds.

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum.

Informació sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.

Finalitat del tractament: Gestionar els recursos humans de l'Idescat.

Legitimació: Consentiment de la persona afectada. Exercici d'una missió en interès públic.

Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l'accés, la rectificació o la supressió de les vostres dades, i la limitació o l'oposició al seu tractament enviant la vostra petició a dpd arrova idescat punt cat o a l'adreça postal de l'Idescat.

Informació addicional: Podeu obtenir més informació a Protecció de dades.

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.