Saltar al contingut principal

VEH040-18 Analista informàtic/a, laboral A1, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball d'analista informàtic/a, A1, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Referència: VEH/040/2018

Descripció del lloc

Denominació: Analista informàtic/a

Grup i nivell: A1

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

Fase I

 1. Personal laboral fix de la categoria d'analista informàtic/a.
 2. Personal laboral fix en servei actiu de la mateixa categoria i especialitat de qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya.
 3. Personal laboral fix en servei actiu de diferent categoria professional, dins de la mateixa àrea d'administració i informàtica de qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya.
 4. Personal laboral fix en servei actiu de diferent categoria i d'una altra àrea de funcions, però del mateix grup professional o del grup professional immediatament inferior de qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya.

Fase II

Atès l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, en el cas que no es presenti cap persona que compleixi els requisits d'ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits:

 1. Titulació: Títol universitari de grau superior o equivalent.
 2. Certificat de nivell de suficiència de català (C1)

Funcions del lloc

Les funcions pròpies de la categoria i en concret:

 1. Dissenyar i implementar bases de dades vinculades a diferents projectes estadístics.
 2. Dissenyar i implementar aplicatius per a la gestió i control de diferents operacions estadístiques.
 3. Dissenyar i implementar aplicatius de difusió d'informació a través de la web.
 4. Mantenir i revisar els aplicatius ja existents.
 5. Altres funcions pròpies del grup i subgrup d'adscripció del lloc objecte de convocatòria.

Aspectes que es valoraran

 1. Estar en possessió del títol universitari d'enginyer informàtic.
 2. Coneixement de bases de dades relacionals ORACLE.
 3. Coneixement del llenguatge de definició i interrogació de bases de dades relacionals SQL i PL/SQL.
 4. Coneixement del llenguatge de programació orientat a objectes JAVA.
 5. Coneixement de l'entorn de desenvolupament d'aplicatius NETBEANS.
 6. Coneixement de la tecnologia web. Generació de servlets, JDBC, JSP, HTML, CSS, JavaScript, PHP.
 7. Coneixement del llenguatge de programació FORTRAN.
 8. Coneixement del sistema operatiu LINUX.
 9. Coneixements bàsics d'APACHE I TOMCAT.
 10. Coneixements d'OBIEE (Oracle Business Intelligence) i ODI (Oracle Data Integrator).
 11. Experiència acreditada en llocs de treball de característiques semblants.

Temporalitat de l'ocupació

Fins a la provisió reglamentària per canvi de destinació i posterior procés de selecció.

Forma d'ocupació del lloc

Adscripció provisional per mobilitat funcional o contracte temporal per vacant.

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits han de fer arribar el seu currículum i el que genera ATRI en format pdf, en el termini de 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al portal ATRI, a la següent adreça electrònica: rrhh arrova idescat.cat, tot indicant la referència "A1 analista informàtic/a IDESCAT".

Selecció

Per tal de gestionar aquest procés es constituirà un Òrgan Tècnic de Selecció amb participació d'un membre designat pels representants dels treballadors.

El procediment de selecció consistirà en la valoració de l'experiència i la capacitat professionals, mitjançant, si escau, una entrevista i/o la realització d'una prova professional; de les titulacions acadèmiques i la formació sempre i quan siguin rellevants per al lloc de treball; dels coneixements superiors de llengua catalana; del temps de serveis prestats a l'Administració de la Generalitat; i de les circumstàncies personals que es puguin considerar per part de l'òrgan tècnic de selecció.

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum.

Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d'aquest Departament, només podem garantir una resposta individualitzada a les persones que facin l'entrevista.

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.