Saltar al contingut principal

VEH090-18 3 administratius/ves, C-12, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir tres llocs de treball d'administratiu, C1-12, de reforç per excés o acumulació de tasques, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació de l'Institut d'Estadística de Catalunya, per tal de fer el seguiment del treball de camp de l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària.

Referència: VEH/090/2018

Descripció del lloc

Nom del lloc: Administratiu/iva

Grup i nivell: C1-12

Horari: Especial de matí o tarda

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Durada: Quatre mesos aproximadament

Requisits

 1. Estar en possessió de la titulació d'accés al cos: títol de batxiller, de formació professional de segon grau o equivalent.
 2. Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

De cara a la valoració de la candidatura en aquesta segona fase, es tindrà en compte l'apartat 1.4 d'aquest Acord, que estableix que "als efectes d'afavorir l'estabilitat de les unitats i evitar la consegüent dificultat per al manteniment d'una correcta prestació dels serveis, en cap cas es podrà nomenar o contractar a personal temporal amb vincle vigent que no hagi prestat serveis, com a mínim, durant sis mesos en la darrera vinculació".

Funcions del lloc

En relació a l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària:

 1. Realitzar i rebre trucades telefòniques per informar, reclamar o resoldre dubtes relatius a l'enquesta.
 2. Fer el seguiment dels qüestionaris i enregistrar la informació obtinguda utilitzant una aplicació informàtica especialment dissenyada i seguint les instruccions del personal supervisor.
 3. Revisar la integritat i la correcció de les dades recollides en els qüestionaris per tal d'assegurar la qualitat de la informació.
 4. Requerir la correcció dels errors detectats.

Aspectes que es valoraran

 1. Coneixements i/o experiència en el sector de l'ajuda a domicili i els serveis socials.
 2. Experiència en treball de camp d'enquestes.
 3. Capacitat de tractar amb amabilitat i persuasió les persones a les quals es demana que responguin l'enquesta.
 4. Coneixements d'ofimàtica.
 5. Coneixements en comptabilitat d'empresa.

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis o interinatge per excés o acumulació de tasques.

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden trametre la seva sol·licitud de participació, acompanyada amb seu currículum personal i, en el seu cas, el currículum que genera ATRI en format PDF, a la següent adreça electrònica: rrhh arrova idescat.cat, tot indicant la referència "C1-12 enquestador/a IDESCAT" en el termini de 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al portal ATRI.

Selecció

El procediment de selecció consistirà en l'estudi del currículum (valoració de l'experiència prèvia i altra informació sobre la trajectòria professional), i, si escau, en una entrevista personal.

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum.

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.