Saltar al contingut principal

Administratiu/va, VEH091-19 C-12, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball d'administratiu/iva, C1-12, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació de l'Institut d'Estadística de Catalunya, mitjançant interinatge per excés o acumulació de tasques, per tal de donar suport al seguiment de l'Enquesta de Condicions de Vida.

Referència: VEH/091/2019

Descripció del lloc

Nom del lloc: Administratiu/iva

Grup i nivell: C1-12

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

  1. Estar en possessió de la titulació d'accés al cos administratiu de la Generalitat de Catalunya.
  2. Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

De cara a la valoració de la candidatura, es tindrà en compte l'apartat 1.4 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que estableix que "als efectes d'afavorir l'estabilitat de les unitats i evitar la consegüent dificultat per al manteniment d'una correcta prestació dels serveis, en cap cas es podrà nomenar o contractar a personal temporal amb vincle vigent que no hagi prestat serveis, com a mínim, durant sis mesos en la darrera vinculació".

Així mateix els candidats hauran de complir els requisits que amb caràcter general estableix l'art. 56 i següents del text refós de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic.

Funcions del lloc

  1. Fer verificacions presencials i telefòniques dels treballs d'enquestació, d'acord amb les instruccions rebudes.
  2. Donar suport en les tasques de codificació.
  3. Donar suport en l'elaboració de la documentació de l'actuació estadística.
  4. Realitzar qualsevol altra activitat de suport a l'enquestació, tabulació i difusió de resultats de l'actuació estadística.

Aspectes que es valoraran

  1. Experiència en la realització de treballs de camp
  2. Coneixements i experiència en codificacions estadístiques
  3. Coneixements de comptabilitat econòmica
  4. Capacitat de tracte amb persones

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis o interinatge

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden trametre la seva sol·licitud de participació, fins al dia 25 de juny de 2019, acompanyada del seu currículum personal i del currículum que genera ATRI en format PDF, a la següent adreça electrònica: rrhh arrova idescat.cat, tot indicant el codi de referència de l'oferta i la dada C1-12 suport enquestació IDESCAT

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ,TELÈFONS DE CONTACTE I ADREÇA ELECTRÒNICA.

Procediment de selecció

El procediment de selecció consistirà en l'estudi del currículum (valoració de l'experiència prèvia i altra informació sobre la trajectòria professional), i, si escau, en una entrevista personal i/o es faran proves per valorar els coneixements, habilitats i aptituds.

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum.

Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes de l'Institut d'Estadística de Catalunya, només podem garantir una resposta individualitzada a les persones que facin l'entrevista.

Informació sobre protecció de dades

Identificació del tractament: Gestió dels processos de selecció de persones candidates.

Responsable del tractament: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.

Finalitat: La gestió dels processos de selecció de persones candidates a llocs de treball dels quals es fa oferta.

Legitimació: El compliment de les obligacions legals aplicables al responsable del tractament derivades del Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a terceres persones en cap cas.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l'accés, la rectificació o la supressió de les vostres dades, i la limitació o l'oposició al seu tractament enviant la vostra petició a dpd arrova idescat punt cat o a l'adreça de l'Idescat.

Informació addicional: Podeu ampliar aquesta informació Protecció de dades.

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.