Saltar al contingut principal

VEH105-18 Responsable d'assumptes jurídics, protecció de dades i seguretat de la informació, A1-26, a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball de responsable d'assumptes jurídics, protecció de dades i seguretat de la informació, A1-26, a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Referència: VEH/105/2018

Descripció del lloc

Nom del lloc: Responsable d'assumptes jurídics, protecció de dades i seguretat de la informació

Grup i nivell: A1-26

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

 1. Personal funcionari de carrera del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Funcions del lloc

 1. Assessorar i assistir tècnicament l'Idescat en relació a temes de contingut jurídic estadístic i en matèria de protecció de dades personals i de seguretat de la informació.
 2. Redactar propostes i informes jurídics en l'àmbit de les competències de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
 3. Garantir l'aplicació i el compliment de les mesures de seguretat de les dades personals que estan definides en el Document de Seguretat de l'Idescat.
 4. Assessorar en aspectes jurídics de l'assistència tècnica que presta l'Idescat com a coordinador del Sistema estadístic de Catalunya.
 5. Actuar com a delegat de protecció de dades.
 6. Analitzar les modificacions normatives en l'àmbit estadístic i de protecció de dades per tal de definir les adequacions necessàries en els procediments associats a l'aplicació de la legislació estadística i establir-ne criteris interpretatius.
 7. Coordinar l'elaboració i el manteniment d'un fons de documentació actualitzat de la normativa referent a l'estadística, a la protecció de dades, a la seguretat de la informació i al secret estadístic.
 8. A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (art. 66 del Decret Legislatiu 1/1997).

Aspectes que es valoraran

 1. Coneixements especialitzats i aprofundits de la legislació i les pràctiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 2. Legislació estadística catalana, estatal i europea.
 3. Normativa relativa al secret estadístic i seguretat de la informació.
 4. Coneixements sobre seguretat informàtica, esquema nacional de seguretat i seguretat de la informació.
 5. Legislació relativa a propietat intel·lectual i dret de les noves tecnologies.
 6. Redacció d'informes jurídics
 7. Experiència en llocs d'assessorament, consultoria o auditoria en els àmbits propis del lloc de treball.
 8. Coneixements avançats d'anglès.

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis.

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden trametre la seva sol·licitud de participació acompanyada amb seu currículum personal i el currículum que genera ATRI en format PDF, en el termini de 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al portal ATRI, a la següent adreça electrònica: rrhh arrova idescat.cat, tot indicant la referència "A1-26 Responsable d'assumptes jurídics, protecció de dades i seguretat de la informació".

Selecció

 1. Comprovació dels requisits de participació de les persones interessades.
 2. Anàlisi detallat del currículum i altra documentació aportada per la persona, de cara a valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la seva trajectòria professional, l'experiència en llocs idèntics o relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció i el desenvolupament de tasques idèntiques o similars.
 3. Un cop feta la valoració detallada del currículum, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el seu currículum i valorar els aspectes relacionats amb les competències tècniques i professionals requerides pel lloc.
 4. Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica sobre el contingut funcional del lloc i els aspectes a valorar, per valorar si disposa dels aspectes tècnics considerats bàsics per ocupar el lloc de treball.

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I ADREÇA ELECTRÒNICA

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.