Saltar al contingut principal

VEH127-19 Analista informàtic/a, laboral A1, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball d'analista informàtic/a, A1, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Referència: VEH/127/2019

Descripció del lloc

Nom del lloc: Analista informàtic/a

Grup i nivell: A1

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

Fase I:

 1. Personal laboral fix de la categoria professional d'analista informàtic/a.
 2. Personal laboral fix de diferent categoria professional, dins de la mateixa àrea de funcions i del mateix grup A.
 3. Personal laboral fix de diferent categoria professional i d'una altra àrea de funcions, però del mateix grup professional o del grup professional immediatament inferior si es disposa de la titulació per a l'accés al grup A.

Fase II

Excepcionalment, en el cas que no es presenti cap persona que compleixi amb els requisits indicats a la Fase I i les capacitats per a la seva ocupació, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els següents requisits:

 1. Titulació: Títol universitari de grau superior o equivalent.
 2. Certificat de nivell de suficiència de català (C1)

De cara a la valoració de la candidatura, es tindrà en compte l'apartat 1.4 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que estableix que "als efectes d'afavorir l'estabilitat de les unitats i evitar la consegüent dificultat per al manteniment d'una correcta prestació dels serveis, en cap cas es podrà nomenar o contractar a personal temporal amb vincle vigent que no hagi prestat serveis, com a mínim, durant sis mesos en la darrera vinculació".

Així mateix els candidats hauran de complir els requisits que amb caràcter general estableix l'art. 56 i següents del text refós de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic.

Funcions del lloc

 1. Dissenyar i implementar bases de dades vinculades a diferents projectes estadístics.
 2. Dissenyar i implementar aplicacions per a la gestió i control de diferents operacions estadístiques.
 3. Dissenyar i implementar aplicacions de difusió d'informació a través de la web.
 4. Mantenir i revisar les aplicacions ja existents.
 5. Altres funcions pròpies del grup i subgrup d'adscripció del lloc objecte de convocatòria.

Aspectes que es valoraran

 1. Estar en possessió del títol universitari d'enginyer informàtic.
 2. Coneixement de bases de dades relacionals ORACLE.
 3. Coneixement del llenguatge de definició i interrogació de bases de dades relacionals SQL i PL/SQL.
 4. Coneixement del llenguatge de programació orientat a objectes JAVA.
 5. Coneixement de l'entorn de desenvolupament d'aplicacions NETBEANS.
 6. Coneixement de la tecnologia web. Generació de servlets, JDBC, JSP, HTML, CSS, JavaScript, PHP.
 7. Coneixement del llenguatge de programació FORTRAN.
 8. Coneixement dels sistema operatiu LINUX.
 9. Coneixements bàsics d'APACHE i TOMCAT.
 10. Coneixements d'OBIEE (Oracle Business Intelligence) i ODI (Oracle Data Integrator).
 11. Experiència acreditada en llocs de treball de característiques semblants.

Forma d'ocupació del lloc

Adscripció provisional per mobilitat funcional o contracte temporal per vacant.

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden trametre la seva sol·licitud de participació, fins al dia 29 de juliol de 2019, acompanyada del seu currículum personal i del currículum que genera ATRI en format PDF, a la següent adreça electrònica: rrhh arrova idescat.cat, tot indicant el codi de referència "A1 analista informàtic/a IDESCAT".

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I ADREÇA ELECTRÒNICA

Procediment de selecció

Per tal de gestionar aquest procés es constituirà un Òrgan Tècnic de Selecció amb participació d'un membre designat pels representants dels treballadors.

El procediment de selecció consistirà en la valoració de l'experiència i la capacitat professionals, mitjançant, si escau, una entrevista i/o la realització d'una prova professional; de les titulacions acadèmiques i la formació sempre que siguin rellevants per al lloc de treball; dels coneixements superiors de llengua catalana; del temps de serveis prestats a l'Administració de la Generalitat; i de les circumstàncies personals que es puguin considerar per part de l'òrgan tècnic de selecció.

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum.

Us informem que, en el cas d'ofertes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l'art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d'oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

Informació sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.

Finalitat del tractament: Gestionar els recursos

Legitimació: Consentiment de la persona afectada. Exercici d'una missió en interès públic.

Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l'accés, la rectificació o la supressió de les vostres dades, i la limitació o l'oposició al seu tractament enviant la vostra petició a dpd arrova idescat punt cat o a l'adreça de l'Idescat.

Informació addicional: Podeu obtenir més informació a Protecció de dades.

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.