Saltar al contingut principal

VEH160-18 Tècnic/a superior, A1-21, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un el lloc de treball de tècnic/a superior, A1-21, a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Referència: VEH/160/2018

Descripció del lloc

Denominació: Tècnic/a superior

Grup i nivell: A1-21

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació de personal funcionari de carrera del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Fase II: Excepcionalment, en el cas que no es presentés cap persona funcionària del cos superior d'administració, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els següents requisits:

 1. Disposar de la titulació que dona accés al cos superior d'administració.
 2. Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l'equivalent.

De cara a la valoració de la candidatura en aquesta segona fase, es tindrà en compte l'apartat 1.4 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic que estableix que "als efectes d'afavorir l'estabilitat de les unitats i evitar la consegüent dificultat per al manteniment d'una correcta prestació dels serveis, en cap cas es podrà nomenar o contractar a personal temporal amb vincle vigent que no hagi prestat serveis, com a mínim, durant sis mesos en la darrera vinculació".

Funcions

 1. Coordinar, supervisar i actualitzar els indicadors de conjuntura i d'estructura en el web de l'IDESCAT.
 2. Dissenyar i donar d'alta noves fitxes en el sistema d'indicadors de conjuntura i d'estructura.
 3. Programar la mecanització de l'entrada i tractament dels fitxers de càrrega a les bases de dades.
 4. Elaborar els informes de situació i les propostes de procediment de treball i de publicació de nous productes.
 5. Realitzar les modificacions, altes i baixes en el calendari de difusió.
 6. A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (art. 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Aspectes que es valoraran

 1. Experiència en recollir i sintetitzar taules i dades estadístiques de les diferents fonts estadístiques.
 2. Coneixements d'HTML i d'informàtica a nivell d'usuari.
 3. Domini dels programes habituals de tractament de textos, fulls de càlcul i bases de dades.
 4. Coneixements avançats d'anglès.

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis o nomenament d'interinatge.

Procediment de selecció

 1. Estudi del currículum
 2. Entrevista personal
 3. Supòsit pràctic, si s'escau

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han de fer arribar el seu currículum, i si escau el que genera ATRI en format pdf, en el termini de 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al portal ATRI, a l'adreça de correu electrònic: rrhh arrova idescat punt cat, tot indicant la referència "A1-21 tècnic/a superior IDESCAT".

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ (si s'escau), TELÈFONS DE CONTACTE I ADREÇA ELECTRÒNICA.

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.