Saltar al contingut principal

VEH178-17 Administratiu/va, C16, a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals

El Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un lloc de treball d'administratiu/iva, C1-16, a l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Referència: VEH/178/2017

Descripció del lloc

Denominació: Administratiu/va

Grup i nivell: C1/16

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

 1. Personal amb vinculació de carrera del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya
 2. Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

Funcions del lloc

 1. Suport a la preparació, difusió i seguiment de les obligacions derivades de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 2. Gestionar l'arxiu electrònic dels expedients de la Sub-direcció General.
 3. Fer el manteniment dels continguts de la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals a la web i a la intranet corporativa.
 4. Qualsevol altra funció que li sigui encomanada.

Aspectes que es valoraran

 1. Capacitat de redacció.
 2. Coneixements ofimàtics avançats.
 3. Coneixements i experiència en l'ús de plataformes electròniques corporatives.
 4. Coneixements de la normativa de transparència i de procediment administratiu.
 5. Coneixements d'arxivística.

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis.

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden trametre la seva sol·licitud de participació acompanyada amb seu currículum personal i el currículum que genera ATRI en format PDF, a la següent adreça electrònica: rrhh arrova idescat.cat, tot indicant el codi de referència de l'oferta i la dada C1-16 Administratiu IDESCAT.

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I ADREÇA ELECTRÒNICA

Selecció

 1. Estudi del currículum
 2. Entrevista personal
 3. Supòsit pràctic, si s'escau

* Atès el gran volum de candidats que habitualment es presenten a les ofertes de l'Institut d'Estadística de Catalunya, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

En base als punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.