Saltar al contingut principal

VEH204-18 Tècnic/a de gestió, A2-20, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de cobrir un el lloc de treball de tècnic/a de gestió, A2-20, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació de l'Institut d'Estadística de Catalunya, per substitució d'una incapacitat temporal i de contingències derivades de la maternitat.

Referència: VEH/204/2018

Descripció del lloc

Denominació: Tècnic/a de gestió

Grup i nivell: A2-20

Horari: Normal

Jornada: Normal

Unitat: Institut d'Estadística de Catalunya

Localitat: Barcelona

Centre de treball: Via Laietana, 58

Requisits

Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació de personal funcionari de carrera del cos de gestió de la Generalitat de Catalunya.

Fase II: Excepcionalment, en el cas que no es presentés cap persona funcionària del cos de gestió, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els següents requisits:

 1. Disposar de la titulació que dona accés al cos de gestió.
 2. Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l'equivalent.

De cara a la valoració de la candidatura en aquesta segona fase, es tindrà en compte l'apartat 1.4 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic que estableix que "als efectes d'afavorir l'estabilitat de les unitats i evitar la consegüent dificultat per al manteniment d'una correcta prestació dels serveis, en cap cas es podrà nomenar o contractar a personal temporal amb vincle vigent que no hagi prestat serveis, com a mínim, durant sis mesos en la darrera vinculació".

Funcions

 1. Col·laborar amb els estadístics de nivell superior en el disseny i resolució dels aspectes metodològics dels projectes tècnics d'activitats estadístiques.
 2. Executar projectes d'activitats estadístiques, integrat en equips de treball i d'acord amb les directrius d'un estadístic de nivell superior.
 3. Executar explotacions específiques d'arxius estadístics per tal d'obtenir resultats vàlids i fiables.
 4. Generar informació complementària sobre resultats estadístics per tal de proposar millores en el plantejament dels projectes i activitats estadístiques en curs.
 5. A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (art. 66 del Decret legislatiu 1/1997).

Aspectes que es valoraran

 1. Coneixements avançats en programari estadístic, preferentment SAS, R, SPSS i Excel.
 2. Coneixements en el tractament de sèries temporals.
 3. Experiència en el tractament de registres estadístics i administratius i en la documentació de les metodologies estadístiques.
 4. Grau en estadística, matemàtiques o economia.
 5. Coneixements avançats d'anglès.

Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis o interinatge per substitució.

Procediment de selecció

 1. Estudi del currículum
 2. Entrevista personal
 3. Supòsit pràctic, si s'escau

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum.

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han de fer arribar el seu currículum, i si escau el que genera ATRI en format pdf, fins al dia 3 de desembre de 2018, a l'adreça de correu electrònic: rrhh arrova idescat punt cat, tot indicant la referència "A2-20 tècnic/a de gestió IDESCAT".

Per tal d'agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, VINCULACIÓ I DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ (si s'escau), TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRONIC, TITULACIÓ I NIVELL DE CATALÀ

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.