Saltar al contingut principal

1. Què són i per a què serveixen

Les classificacions estadístiques són instruments lògics que ordenen i categoritzen característiques de la realitat econòmica i social. La finalitat d'aquests instruments d'homogeneïtzació estadística és garantir la comparabilitat de la informació en l'espai i el temps, a més de contribuir al procés de normalització de la terminologia catalana.

2. Principals famílies

Les classificacions estadístiques s'agrupen per tipologies temàtiques anomenades "famílies". Les principals famílies són les classificacions econòmiques (activitats econòmiques i productes) i les classificacions demogràfiques i socials (ocupacions, educació i sanitat). Dins d'aquestes dues grans famílies, les classificacions estadístiques estan estructurades en sis àmbits temàtics: activitats econòmiques, productes, ocupacions, educació, de l'àmbit de la sanitat i consum.

Les classificacions d'activitats econòmiques serveixen per classificar les unitats productives, en funció del tipus d'activitat que desenvolupin, per tal d'obtenir dades que permetin confeccionar estadístiques de producció o rendibilitat.

Les classificacions de productes permeten classificar els productes i així poder elaborar estadístiques que els relacionin amb aquelles operacions a què se sotmeten (producció, comerç exterior i transport).

Les classificacions d'ocupacions permeten obtenir dades estadístiques comparables amb les estatals i les internacionals, i així detectar-ne diferents necessitats o problemes, com poden ser l'atur, els programes d'ocupació o la migració.

Les classificacions d'educació són l'instrument estadístic més adequat per a la presentació de les estadístiques d'educació dels diferents països, les quals garanteixen, mitjançant el seu ús, la comparabilitat de les dades estadístiques. La unitat estadística considerada es basa en el programa educatiu, per al qual es distingeixen tres òptiques diferents: el nivell d'estudis, el nivell de formació assolit i el sector d'estudis.

Les classificacions de l'àmbit de la sanitat tenen com a finalitat l'enregistrament sistemàtic, la interpretació i la comparabilitat de les dades sobre mortalitat i morbiditat recollides en els diferents països i en diferents moments del temps.

Les classificacions de consum són un subproducte de les classificacions de productes, que també formen part de l'esquema general d'harmonització de classificacions estadístiques, considerat pels organismes estadístics oficials. Aquestes classificacions serveixen per mesurar les despeses en consum final de les famílies, de les administracions públiques o bé d'altres institucions.

3. Articles de referència

4. Opcions de consulta de les classificacions estadístiques

Les classificació es poden consultar a partir de diferents opcions:

Presentació

Facilita a l'usuari les característiques generals i específiques de la classificació objecte de consulta.

Nota explicativa

Explica a l'usuari el contingut de la rúbrica seleccionada, tant des del punt de vista conceptual com d'exemplificació.

Abreujada

Inclou la classificació a un nivell superior agregat per atendre les necessitats formals derivades de la presentació de les dades en taules estadístiques.

Agregat

És una agregació de codis diferents dels nivells propis de la classificació per a una finalitat determinada.

Consulta específica

Està destinada a facilitar la consulta d'un codi o un conjunt de codis concrets de la classificació a partir dels literals de la mateixa classificació. Per a aquest tipus de consulta cal conèixer prèviament l'especificitat del llenguatge utilitzat en els diferents nivells de la classificació. Si manca aquest element, es pot fer la consulta mitjançant el suport a la codificació.

Suport a la codificació

Està destinat a facilitar la consulta de la classificació a partir d'una relació de termes ja elaborada.

Correspondències

Suposen codificar cada categoria d'una classificació segons la categoria més adequada d'una altra classificació. Aquesta operació serà més efectiva com més desagregades estiguin les categories seleccionades per establir la correspondència. Com més desagregació, menys incertesa i més riquesa d'informació a l'hora de classificar una categoria d'una classificació en l'altra. Les correspondències es troben ordenades segons diferents nivells de desagregació; en el cas que una categoria d'una d'aquestes estigui relacionada amb més d'una categoria de l'altra, aquesta s'identifica amb una P (partició) acompanyada del nombre de categories amb què es relaciona.