Aspectes generals i opcions

Aspectes generals

En la base de dades de classificacions estadístiques hi ha disponibles totes les nomenclatures i les classificacions actualment vigents a Catalunya, amb finalitats estadístiques.

La legislació estadística vigent a Catalunya estableix que són d'ús obligatori a tota la documentació administrativa derivada de l'activitat de les administracions públiques catalanes on figurin activitats econòmiques, productes o ocupacions que estiguin codificats, independentment del seu aprofitament estadístic, d'acord amb les normes que els fan oficials. Al mateix temps, l'obligatorietat del seu ús s'estén a la presentació de resultats de les activitats estadístiques incloses en el Pla estadístic de Catalunya i d'aquelles a les quals les lleis concedeixen els beneficis legals corresponents, i en les relacions amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya en els termes que estableix la legislació estadística catalana i d'acord amb el que disposa la legislació sobre política lingüística de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

A partir de l'any 2002, la Classificació catalana d'educació també és d'ús obligatori a tota la documentació administrativa derivada de l'activitat de les administracions públiques catalanes on figurin programes educatius codificats, d'acord amb la normativa que la fa oficial.

Pel que fa a les classificacions de consum (funcions de consum individual) i en l'àmbit de la sanitat (classificacions de malalties), cal assenyalar que formen part del procés d'harmonització general de les classificacions estadístiques impulsat pels organismes estadístics oficials, si bé les institucions que directament les elaboren sovint són organismes especialitzats en la matèria o organitzacions internacionals d'àmbit sectorial.

Consulta per àmbits temàtics

Activitats econòmiques

Les classificacions d'activitats econòmiques serveixen per classificar les unitats productives, en funció del tipus d'activitat que desenvolupin, per tal d'obtenir dades que permetin confeccionar estadístiques de producció o rendibilitat.

Productes

Les classificacions de productes (béns transportables o mercaderies i béns no transportables o serveis) permeten classificar-los i així poder elaborar estadístiques que els relacionin amb aquelles operacions a què se sotmeten (producció, comerç exterior i transport).

Ocupacions

Les classificacions d'ocupacions també permeten obtenir dades estadístiques comparables amb les estatals i les internacionals, i així detectar-ne diferents necessitats o problemes, com poden ser l'atur, els programes d'ocupació, la migració i altres. Aquestes classificacions de caràcter econòmic i laboral, juntament amb els indicadors econòmics pròpiament dits, constitueixen dos instruments bàsics en la presa de decisions polítiques i mostren dades sobre el funcionament de l'economia.

Educació

Les classificacions d'educació són l'instrument estadístic més adequat per a la presentació de les estadístiques d'educació dels diferents països, les quals garanteixen, mitjançant el seu ús, la comparabilitat de les dades estadístiques. La unitat estadística considerada es basa en el programa educatiu, per al qual es distingeixen dos aspectes diferents: el nivell d'estudis i el sector d'estudis.

Malalties

Les classificacions de l'àmbit de la sanitat tenen com a finalitat l'enregistrament sistemàtic, la interpretació i la comparabilitat de les dades sobre mortalitat i morbiditat recollides en els diferents països i en diferents moments del temps.

Consum

Les classificacions de consum són un subproducte de les classificacions de productes, que també formen part de l'esquema general d'harmonització de classificacions estadístiques, considerat pels organismes estadístics oficials. Aquestes classificacions serveixen per mesurar les despeses en consum final de les famílies, de les administracions públiques o bé de les despeses d'altres institucions.

Opcions de consulta

Presentació

Facilita a l'usuari les característiques generals i específiques de la classificació objecte de consulta.

Camps temàtics

Actualment es desenvolupen sis blocs de nomenclatures i classificacions estadístiques: activitats econòmiques, ocupacions, productes, educació, malalties i consum.

Nota explicativa

Explica a l'usuari el contingut de la rúbrica seleccionada, tant des del punt de vista conceptual com d'exemplificació. Per exemple, el codi 013 "Conreu de cítrics" de la Classificació nacional d'activitats econòmiques de 1974, CNAE-74 (ca), té la nota explicativa següent: "Conreu de taronger, mandariner, llimoner, aranger, llimoner dolç i altres cítrics".

Abreujada

Inclou la classificació a un nivell superior agregat per atendre les necessitats formals derivades de la presentació de les dades en taules estadístiques. Per exemple, la rúbrica abreujada del codi 45 "Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils", de la Classificació nacional d'activitats econòmiques de 1974, CNAE-74 (ca), és "Calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils".

Agregat

És una agregació de codis diferents dels nivells propis de la classificació per a una finalitat determinada. Per exemple, el codi 15 "Producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta" i el codi 16 "Captació, depuració i distribució d'aigua", de la Classificació nacional d'activitats econòmiques de 1974, CNAE-74 (ca), té com a forma agregada el codi 4 "Electricitat, gas i aigua" de l'agregat en 24 classes.

Consulta específica

Està destinada a facilitar la consulta d'un codi o un conjunt de codis concrets de la classificació a partir dels literals de la mateixa classificació. Per a aquest tipus de consulta cal conèixer prèviament l'especificitat del llenguatge utilitzat en els diferents nivells de la classificació. Si manca aquest element, es pot fer la consulta mitjançant el suport a la codificació. Per exemple, si amb la Classificació nacional d'activitats econòmiques de 1974, CNAE-74 (ca), es consulta per subgrup el terme "roba", surten els codis següents: 4353 i 4354 referits a la fabricació de roba, 4531, 4532, 4533 i 4535 referits a la confecció en sèrie de roba, 4540 referit a la confecció a mida de roba, 6122 referit al comerç a l'engròs de roba i 6422 referit al comerç al detall de roba.

Suport a la codificació

Està destinat a facilitar la consulta de la classificació a partir d'una relació de termes ja elaborada. Per exemple, en la Classificació nacional d'activitats econòmiques de 1974, CNAE-74 (ca), el terme "embotit" està associat a dos codis: 4133 "Altres indústries (tripes per a embotits, extracció i refinació de llard)" i 6413 "Comerç al detall de carn, xarcuteria i triperia".

Correspondències

Les correspondències suposen codificar cada categoria d'una classificació segons la categoria més adequada d'una altra classificació. Aquesta operació serà més efectiva com més desagregades estiguin les categories seleccionades per establir la correspondència. A més desagregació, menys incertesa i més riquesa d'informació a l'hora de classificar una categoria d'una classificació en l'altra. Les correspondències es troben ordenades segons diferents nivells de desagregació; en el cas que una categoria d'una d'aquestes estigui relacionada amb més d'una categoria de l'altra, aquesta s'identifica amb una P (partició) acompanyada del nombre de categories amb què es relaciona.

Per exemple, en el camp temàtic d'activitats econòmiques, a una indústria càrnia, dedicada a la fabricació de productes carnis, se li assigna el codi 1513 de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93), que alhora té una correspondència amb el codi 1*4132 de la Classificació de l'impost d'activitats econòmiques (IAE). Com a resultat d'aquesta activitat es produeixen diversos productes, com ara els pernils, als quals se'ls assigna el codi 15131243 de la Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96), en el camp temàtic de productes, i el codi 0112 de la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP-HBS), en el camp temàtic de consum. Un dels oficis relacionats amb l'elaboració d'aquest producte és el de preparador de pernils, al qual se li assigna el codi 7801 de la Classificació catalana d'ocupacions (CCO-94), en el camp temàtic d'ocupacions.

En el camp temàtic de l'educació, una persona que hagi cursat la diplomatura d'empresarials es codificarà amb el codi 54 Ensenyaments universitaris de primer cicle i equivalents de la Classificació catalana d'educació (CCED-2000). Finalment, en el camp temàtic de la sanitat (classificació internacional de malalties), per exemple, a la varicel·la se li assigna el codi 01*G*052, que s'inclou en el codi 01*Malalties infeccioses i parasitàries de la Classificació internacional de malalties (CIM-REV.9).