Saltar al contingut principal

Política de difusió i comunicació de resultats estadístics

La difusió de les estadístiques oficials de Catalunya està prevista en el Programa anual d'actuació estadística vigent, d'acord amb la Llei d'estadística de Catalunya. En el Programa s'especifica, per a cada actuació estadística, l'organisme del Sistema estadístic de Catalunya que ha de difondre els resultats i el canal que utilitzarà.

La difusió de l'estadística oficial es regeix pels principis establerts en el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, en concret els que afecten els productes estadístics, i són els principis següents:

 • Imparcialitat i objectivitat (principi 6)
 • Rellevància (principi 11)
 • Precisió i fiabilitat (principi 12)
 • Oportunitat i puntualitat (principi 13)
 • Accessibilitat i claredat (principi 15)

La política de difusió i de comunicació de resultats estadístics produïts per l'Idescat té en compte els ítems que es descriuen a continuació:

1. Lloc de publicació

Tots els resultats estadístics es publiquen al web de l'Idescat, que està disponible en tres idiomes (català, castellà i anglès) i que és accessible des de qualsevol tipus de dispositiu.

El web permet cercar dades per temes i territori, i proporciona diferents productes amb informació per diferents nivells d'agregació: indicadors, taules bàsiques i informació municipal, entre altres.

Les dades es poden descarregar en format CSV. També s'ofereix una col·lecció d'APIs (dades obertes) que permet automatitzar descàrregues i actualitzacions freqüents per a desenvolupadors externs.

2. Calendari

L'Idescat publica el Calendari de difusió de resultats, d'acord amb la Llei d'estadística de Catalunya, on consten les dates en què es publicaran les estadístiques del Programa anual d'actuació estadística vigent. Aquest calendari es pot exportar en format iCalendar.

L'1 de gener es publica el calendari de resultats de tot l'any, amb el dia de difusió de les estadístiques conjunturals i el mes de difusió de les estadístiques estructurals. El dia de difusió de les estadístiques estructurals es fixa l'última setmana del mes anterior a la seva difusió.

A la pàgina inicial del web, a l'apartat Properes actualitzacions, s'anuncien els resultats que es publicaran en les 48 hores següents, i els divendres (13.00 h) es comunica el calendari de la setmana següent al canal Twitter @idescat.

L'Idescat publica els resultats conjunturals a partir de les 10.00 h i els resultats estructurals a partir de les 10.30 h, amb el mínim retard possible segons permeti cada cas.

3. Canals de comunicació

La publicació de nous resultats estadístics produïts per l'Idescat es difon a través dels canals següents:

 • Web de l'Idescat: a l'apartat Novetats de la pàgina inicial del web es publiquen els nous resultats en format notícia. Inclouen la informació més rellevant del resultat publicat i poden anar acompanyades de gràfics.

 • Xarxes socials: el canal Twitter de l'Idescat @idescat i el perfil de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) de LinkedIn també informen dels nous resultats.

 • Notes de premsa: l'Idescat emet notes de premsa adreçades als mitjans de comunicació per fer-los arribar informació per al coneixement de la realitat. Les notes de premsa es difonen a través dels canals següents:

  1. Web Idescat: a l'apartat Serveis/Notes de premsa i amb la novetat corresponent.
  2. Sala de Premsa del Govern.cat (les notes de premsa es trameten, simultàniament, als mitjans de comunicació subscrits al servei).

  L'Idescat també pot programar rodes de premsa quan sigui el cas.

El principi 6 del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees (imparcialitat i objectivitat) estableix que l'accés previ privilegiat de resultats estadístics a usuaris externs ha de ser limitat, controlat i fet públic.

Amb caràcter general, l'Idescat envia totes les notes de premsa al Departament d'Economia i Hisenda (Departament d'adscripció) sota embargament, amb un avançament màxim de 24 hores.