Saltar al contingut principal

Compte satèl·lit del turisme. 2014

L'Idescat publica el primer Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, elaborat amb la participació del Departament d'Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Turisme, i de l’Observatori del Treball i Model Productiu.

L'any 2014, el consum turístic interior va assolir a Catalunya els 24.691,8 milions d'euros, xifra que equival, en magnitud, a l'11,9% del PIB.

El component de major pes en el consum turístic interior va ser la despesa turística receptora, amb el 68% del total. Segons l'origen geogràfic, el 81,3% de la despesa turística receptora va procedir de l'estranger i el 18,7% de la resta de l'Estat. La despesa turística interna, que inclou la despesa turística en la nostra economia feta pels residents de Catalunya, amb independència que es tracti d'un viatge intern o a l'exterior, va representar el 24,3% del consum turístic interior. I els altres components del consum turístic, el 7,7% restant.

El VAB directe turístic (VABDT), que és la part del valor afegit brut generat per les indústries turístiques i altres indústries de l'economia que atenen directament els visitants en resposta al consum turístic interior, va suposar el 6,0% del VAB total de l'economia, que es va traduir en un PIB directe turístic (PIBDT) del 5,9%. El VABDT i el PIBDT no mesuren, d’acord amb les recomanacions internacionals, els efectes directes totals del turisme, ja que exclouen la contribució de la formació bruta de capital fix turística i del consum col·lectiu turístic de les administracions públiques. El VABDT i el PIBDT tampoc inclouen els efectes indirectes ni induïts sobre l’economia.

Pel que fa a l'ocupació, les branques d'activitat característiques del turisme van assolir la xifra de 419,5 mil llocs de treball l'any 2014, un 12,3% del total dels llocs de treball de l'economia.

El Compte satèl·lit del turisme és un sistema d'informació compost per un conjunt de taules i comptes amb informació macroeconòmica i no monetària que té com a principal objectiu presentar una visió global de l'origen i la destinació de béns i serveis per a les diferents formes de turisme i quantificar-ne la importància en l'economia de Catalunya.

El Compte satèl·lit del turisme s'ha dut a terme a partir de la síntesi de diverses fonts estadístiques i administratives, d'acord amb el Pla estadístic de Catalunya vigent. L' estimació de les diferents taules i els seus components s'ha basat en els estàndards metodològics internacionals. Tot això ha permès obtenir informació macroeconòmica del sector turístic, que, a més, és comparable amb la d'altres països i regions.

El Compte satèl·lit del turisme de 2014, que s'anirà actualitzant periòdicament, representa un repte metodològic i de validació i conciliació de fonts, i és un pas endavant en el coneixement exhaustiu de les magnituds econòmiques del sector turístic a Catalunya.