Saltar al contingut principal

Enquesta contínua de llars. 2020

L'any 2020 a Catalunya hi havia 3.029.300 llars, amb un creixement mitjà anual de 15.000 llars des del 2014, any d'inici d'aquesta estadística. El nombre mitjà de persones per llar s'ha mantingut en valors propers a 2,5.

Segons el nombre de membres, les llars unipersonals eren el 26,0%; les llars de dues persones, el 31,5%; les de tres persones, el 20,1%, i les de quatre persones o més, el 22,5%.

El tipus de llar més freqüent era el d'un sol nucli, amb 2.083.000 llars, que representaven el 68,8% del total. D'aquestes, 1.018.700 eren parelles amb fills; 716.400 eren parelles sense fills i 347.900 eren nuclis monoparentals (pare o mare amb un o més fills). Les llars de dos nuclis o més (68.100 llars) representaven un percentatge molt baix (2,2%); en canvi, les llars sense nucli (878.200) representaven el 29,0% i la gran majoria d'aquestes eren unipersonals (788.100).

El nombre total de fills menors de 16 anys a les llars era d'1.240.600, dels quals 153.900 infants (12,4%) convivien en famílies monoparentals d'un sol nucli.

El percentatge de persones que viuen soles era del 7,1% en la població de 20 a 34 anys i del 10,7% en la població de 35 a 64 anys, i augmentava considerablement a partir dels 65 anys. Una de cada cinc persones de 65 a 79 anys vivia sola (24,9% de les dones i 12,6% dels homes), mentre que en el cas de les persones de 80 anys i més era una de cada tres (44,2% de les dones i 23,7% dels homes).

Pel que fa la nacionalitat de les parelles, el 81,7% del total (1.838.200) eren parelles formades per dues persones de nacionalitat espanyola, el 10,2% per persones de nacionalitat estrangera i el 8,1% eren parelles mixtes.

L'any 2020 les llars formades exclusivament per persones de nacionalitat estrangera eren 258.700 i representaven el 8,5% del total de llars de Catalunya. Els tipus de llar que formaven aquestes persones eren, fonamentalment, llars d'un nucli, compostes per parelles amb fills (37,8%) i , en segon lloc, llars sense nucli (31,5%). Pel que fa a la grandària d'aquestes llars, predominaven les de les d'una persona (26,0%), seguides per les de dues persones (24,6%) i les de quatre persones o més (18,2%).

Respecte als 3.029.300 habitatges principals de Catalunya, i pel que fa al règim de tinença, el 69,0% eren de propietat i, d'aquests, 828.800 tenien pagaments pendents (el 27,4% del total). Els habitatges de lloguer representaven el 26,0%, i el 4,9% restant corresponia a altres situacions.

En relació amb la superfície dels habitatges, un 57,6% es trobaven entre 60 i 99 metres quadrats. Els habitatges amb superfícies inferiors als 60 metres quadrats representaven el 12,1%. Pel que fa la superfície per persona, un 19,3% de la població vivia en habitatges que disposaven de menys de 20 metres quadrats per persona.