Saltar al contingut principal

Projeccions de població activa. 2021-2071

La població activa de Catalunya creixerà en 317 mil persones en el període 2021-2031 i se situarà en 4,3 milions, xifra que suposa un creixement d’un 8,0% en aquest període, segons l'escenari mitjà de les Projeccions de població activa 2021-2071. A llarg termini, la població activa de Catalunya es mantindria en 4,3 milions de persones el 2041 i es reduiria lleugerament fins als 4,2 milions el 2071.

Per grups d'edat, en l'horitzó 2031, la població activa de 16 a 24 anys se situarà en 423 mil, fet que representa un guany de 111 mil actius. La població de 25 a 54 anys, que constitueix el gruix de la població activa, disminuirà, passarà de 2,97 milions de persones el 2021 a 2,90 el 2031. En canvi, augmentarà la xifra d’actius de 55 a 64 anys, que passarà de 652 mil a 855 mil, i suposaran un de cada 5 actius. El nombre de persones laboralment actives majors 65 anys està creixent i continuarà creixent. El 2031 hi hauria 119 mil actius majors de 65 anys, més del doble dels 48 mil que hi ha el 2021.


Per sexe, el percentatge de dones dins la població activa, romandrà en valors semblants als actuals, al voltant del 48%. Això s’explica perquè les dones ja estan fortament incorporades a la vida laboral en les edats joves i adultes. En el cas dels majors de 65 anys, en 10 anys es duplicaran els homes actius (de 29 mil a 62 mil) i es triplicaran les dones actives (de 18 mil a 57 mil).

La taxa d'activitat a Catalunya augmentarà a l'horitzó 2031 i se situarà en el 80,3% de la població de 16 a 64 anys (83,1% en els homes i 77,5% en les dones). Per grups d'edat, els principals augments en les taxes d'activitat es produiran en els més grans de 55 anys, pels canvis legislatius en matèria de jubilació. I serà el grup de 65 a 74 anys on la taxa d’activitat anotarà un major canvi, que passaria del 6,8% el 2021 al 13,2% el 2031.

Totes les comarques excepte la Conca de Barberà, la Terra Alta i les Garrigues guanyaran població activa en l'horitzó 2031. Les comarques que presentaran un major creixement en termes relatius seran el Tarragonès (12,6%), el Baix Penedès (12,3%) i el Gironès (11,2%).

L'Idescat proporciona tres escenaris de projeccions de població activa basant-se en diferents hipòtesis de població i de participació laboral. Aquesta novetat se centra en l'escenari mitjà, que es considera el més plausible d'acord amb la dinàmica demogràfica actual.

Les Projeccions de població activa (base 2021) ofereixen dades per a Catalunya, les 41 comarques i Aran, el municipi de Barcelona, els 8 àmbits del Pla territorial i les 4 províncies. Per a Catalunya s'ofereixen dades per al període 2021-2071 i per a la resta de territoris per al període 2021-2046.

Les dades de les Projeccions de població activa (base 2021) estan disponibles a l'apartat de Dades obertes, on es poden consultar i descarregar en diferents sabors del format CSV i JSON.